"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(Okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"När försiktigheten finns överallt,
finns modet ingenstans."
(den belgiske kardinalen Mercier)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(Hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Senast ändrad: 2024 02 29 13:30

Vad skall man tro då?

Sann vetenskap kan naturligtvis inte stå i motsatsställning till sann Gud. Om Gud finns och Bibeln är en uppenbarelse från honom, kan Bibeln omöjligen komma i konflikt med de vetenskapliga teorier som är korrekta. Tidigare har vi konstaterat att mycket tyder på att de idag allmänt accepterade teorierna om alltings ursprung är felaktiga och att de således inte kan förklara det de gör anspråk på att förklara. Men även om dessa eller några framtida teorier till och med skulle utgöra rimliga och sannolika scenarion för hur allting kan ha kommit till, innebär detta inget bindande bevis för att det verkligen gått till på detta sätt. Det visar bara på möjligheten att det kan ha gått till på detta sätt. Ingen av de etablerade vetenskapliga ursprungsteorierna utgör således några absoluta bevis mot Bibelns skapelseberättelse.

När det gäller de vetenskapliga dateringarna är problemet inte lika enkelt. Många av dateringsmetoderna bygger på fysikaliska teorier, som bekräftats experimentellt bortom varje rimligt tvivel, och det är svårt att inse hur resultaten skulle kunna bli så totalt felaktiga, att tiotals miljarder år krymper till ca 6 000 år. Även om man tar hänsyn till stora osäkerheter i teorierna, t ex att man inte vet hur mycket uran det fanns från början eller hur hög halten kol-14 i atmosfären var tidigare etc, så talar de olika dateringsmetoderna tillsammans om åldrar som ligger långt över 6 000 år.

Vissa kristna har menat att Gud kanske placerat ut falska fossil och liknande indicier, som verkar äldre än vad de är, för att lura oss eller för att testa oss. De stödjer sig då på bibelord som t ex "Jag skall göra de visas vishet om intet, och de förståndigas förstånd skall jag utplåna" (1 Kor 1:19). Denna inställning hade t ex naturforskaren Philip Henry Gosse, vilket fick hans egen son att lämna kristendomen.

Att påstå att Gud försöker lura oss är inget annat än ren hädelse, eftersom man då gör Gud till en lögnare, något som direkt strider mot Skriftens klara ord. Gud behöver knappast lura människan för att hon skall snärjas i sin egen vishet (dårskap), så att ovanstående bibelord går i uppfyllelse. Det är tydligt att hon alldeles utmärkt klarar av detta på egen hand, utan någon hjälp utifrån. Gud älskar och respekterar varje människa och han leker definitivt inte med oss. Bibeln säger ju till och med att "han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig" ( 2 Pet 3:9)!

Ovan har vi sett att det finns många olika sätt att försöka reda ut den motsägelse som till synes existerar mellan Bibeln och vissa vetenskapliga tolkningar. Vissa har försökt lösa problemet genom att mytförklara alla problematiska bibeltexter eller också tolka dem symboliskt. Detta leder erfarenhetsmässigt till att man till slut förnekar i stort sett allt övernaturligt i Bibeln, inkluderande Jesu uppståndelse och Guds själv. Gud reduceras då till en idé i de troendes hjärnor utan någon reell existens. Denna ytterlighet innebär således att man av vetenskapliga skäl i det närmaste totalt förkastar den bibliska kristendomen. Motsatta ytterligheten förekommer också, dvs att man av bibliska skäl förkastar en stor del av naturvetenskapen. Detta bygger på okunnighet och oförståelse av vad vetenskap egentligen är. Dessutom är det helt fel med tanke på vetenskapens oerhörda förmåga att förutsäga och beskriva den fysiska verkligheten. Att påstå att naturvetenskapen i viktiga delar är helt felaktig verkar inte speciellt realistiskt med tanke på att man idag t ex i stort sett kan konstruera ett helt nytt flygplan genom enbart teoretiska datorberäkningar, utan några vindtunnelförsök. Detta måste väl anses vara ett synnerligen övertygande bevis för att de vetenskapliga lagarna, åtminstone på vissa områden, är i det närmaste förbluffande exakta.

Valet står emellertid inte mellan antingen ovetenskapliga och obibliska kristna dogmer eller anti-kristen, ateistisk propaganda. Nej, som konstaterats tidigare, så finns många olika sätt att behålla tron på att Bibeln är Guds uppenbarelse, samtidigt som man accepterar att naturvetenskapen till stor del stämmer överens med verkligheten. En viktig och grundläggande förutsättning för ett sunt resonemang är att man inser att det finns bibeltexter av olika natur; historiska skildringar, lovsånger, kärlekssånger, levnadsregler, profetiska tilltal från Gud etc. Att t ex läsa skapelseberättelsen och vissa andra delar av Bibeln som om de vore kapitel i en naturvetenskaplig lärobok har inget stöd vare sig i Bibeln eller i den kristna tron. Bibelns skapelseberättelse målar, som jag ser det, i stora svep upp hur Gud skapat allting. Utgångspunkten är inte att beskriva skapelsens fysikaliska mekanismer, utan innebär framför allt en redogörelse för skapelsens mening. I skapelseberättelsen besvaras alla de viktiga frågor som människor sedan tidernas begynnelse försökt reda ut med hjälp av sitt förnuft, utan att lyckas. "Vem är människan?" "Varifrån kommer hon?" "Finns det någon mening?" "Varifrån kommer ondskan?". Etc. Man kan lite förenklat säga att Bibeln svarar på frågan "Varför?", medan vetenskapen försöker besvara frågan "Hur?". Dessa två kategorier av svar behöver inte stå i motsats till varandra, utan kompletterar i stället varandra. Accepterar man detta och tar hänsyn till att den del av naturvetenskapen som sysslar med ursprungsfrågor till stor del är spekulativ och därmed mycket osäker, kan man mycket väl både vara bibeltrogen och tro på den etablerade vetenskapen utan att ta till konstgrepp som att Gud planterat ut falska fossil eller att det funnits en skapelse före Adam. F J Sheed skriver beträffande skapelsen i sin bok Theology and Sanity:

...[Bibeln] berättar om fakta men inte om processen: det skedde en sammansättning av byggstenar i universum, men var denna process ögonblicklig, eller utspridd över en avsevärd tid?

Personligen kan jag tänka mig att universum och jorden är miljarder år och att människan vandrat omkring på denna planet i kanske 100 000 år eller så. Jag menar, av skäl som redan framgått, att denna syn kan förenas både med en tro att Bibeln är Guds verkliga ord och en sund och realistisk inställning till vetenskap. Å andra sidan är jag medveten om att Bibelns Gud mycket väl skulle kunna ha skapat allting på sex 24-timmarsdygn för ungefär 6 000 år sedan.[1] Inte heller anser jag mig med säkerhet kunna utesluta att en preadamitisk skapelse funnits, som sedan återupprättats för 6 000 år sedan. Jag vet inte vilket alternativ av dessa tre som är sant. Det kan ju också finnas andra förklaringar som ingen har tänkt på ännu. Mitt förnuft säger mig dock att det första alternativet — dvs ett gammalt universum och en gammal jord, med människan skapad för ca 100 000 år sedan — är det mest troliga, men mitt förnuft är definitivt inte den högsta auktoriteten i universum. Ett är dock säkert, jag vet inte när allting skapades och jag vågar påstå att ingen annan heller vet!

I vissa kristna böcker föreslås olika mer eller mindre "vetenskapliga" scenarion för hur skapelsen gick till. För att förklara hur de första människorna kunde bli så gamla och även varifrån syndaflodens vatten kom, har man t ex antagit att jorden omgavs av ett vattenhölje. Detta skyddade från kosmisk strålning, vilket gjorde att människor åldrades långsammare. Vid den stora översvämningen föll sedan vattenhöljet ned på jorden. Många av dessa "teorier" har ett visst, om än osäkert, stöd i Bibeln. I Första Mosebok 1:7 läser vi t ex, "Och Gud gjorde fästet och skilde vattnet under fästet från vattnet ovan fästet." Vattnet ovan fästet skulle således vara "vattenhöljet". Och visst kan det vara så, även om det också finns andra möjliga tolkningar. Problemet med dylika scenarion, som utgör en blandning mellan vetenskap och tro, är att de på något sätt begränsar Gud. De utgör mänskliga försök att förklara det mirakulösa. Att människorna i början blev mycket gamla kan ju helt enkelt bero på Guds övernaturliga ingripande. Punkt slut. Åke Johansson, geolog vid Naturhistoriska Riksmuséet, skrev vid ett tillfälle när det gällde livets uppkomst, "Den som vill kan här få ana Guds finger, en Gud som dock bör verka inom och genom naturlagarna".[2] Att ett sådant påstående är fullständigt absurt och bygger på en total missuppfattning av vetenskapens status, har redan tidigare visats. Den kristne som hela tiden försöker hitta vetenskapliga förklaringar till hur Gud skapade begår emellertid, enligt min mening, samma fel som Åke Johansson. Man gör då Gud till slav under naturlagarna. Bibeln talar emellertid om en Gud, som själv skapat dessa lagar, och som när som helst suveränt kan åsidosätta dem.

Hur som helst är det mycket viktigt att man som kristen inte gör en lära av något som man inte kan vara helt säker på. Paulus sade aldrig, "Ty om du med din mun bekänner att universum är 6 000 år gammalt och i ditt hjärta tror på detta, då blir du frälst". Bibeln säger att den troende är frälst av nåd och inte därför att han eller hon har byggt upp en lära på något som inte klart framgår. Den Gud som uppenbaras i Bibeln är förvisso mäktig nog att skapa ett universum på sex 24-timmarsdygn. Vi kan emellertid inte tala om för honom hur han borde ha gjort. Universum är så gammalt som det är, och endast sanningen ärar Gud. Under alla förhållanden måste vi acceptera att vårt förnuft inte utgör den högsta normen för sanning. Vi måste böja oss för sanningen, vare sig denna innebär att universums ålder är 6 000 år eller 10 miljarder år.

Ty inte mot sanningen, utan endast för sanningen förmår vi något. (2 Kor 13:8)

Tillbaka till Det kristna skapelsescenariot

Du kan läsa mer om skapelsescenariot i:
Bibelns skapelseberättelse, innehåller mer än man kan tro


[1] Om jag måste välja mellan 24 timmars skapelsedygn eller att universum är 6 000 år, så väljer jag utan tvekan det första alternativet. Att allting skapades på sex 24-timmarsdygn är betydligt mer troligt än att universum skapades för 6 000 år sedan.
[2] "Skapelsetron — ett luftslott", Forskning och Framsteg, nr 6, 1989.
© Krister Renard