"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(Okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"När försiktigheten finns överallt,
finns modet ingenstans."
(den belgiske kardinalen Mercier)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(Hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Senast ändrad: 2024 02 29 13:30

Några olika ursprungsscenarion

I princip förekommer fem olika uppfattningar om hur allting kommit till (vi bortser då från hypotesen att universum alltid existerat eller att det är cykliskt, dvs ständigt upprepas):

1. Direkt skapelse. Man tror på en ögonblicklig skapelse, där Gud på ett övernaturligt sätt ingripit i varje steg av skapelsen. Man tolkar således Första Moseboken bokstavligt. Många som ansluter sig till detta scenario menar att skapelsen skett på sex 24-timmarsdygn medan andra anser att skapelsedagarna kan tolkas som perioder av obestämd längd.
2. Teistisk evolution — kontrollerad av Gud. Här menar man i allmänhet att universum skapats genom en ögonblicklig, övernaturlig händelse men att livet och de olika arterna är resultatet av en kontinuerlig utveckling som pågått under mycket lång tid, och som på ett övernaturligt sätt styrts och kontrollerats av Gud. Ibland används termen "progressiv skapelse" för detta scenario.
3. Teistisk evolution — styrd av naturlagar. Enligt detta scenario har Gud styrt skapelsen/evolutionen med hjälp av naturlagarna. Möjligen kan man tänka sig att själva universum uppstått genom en övernaturlig skapelseakt. Sådana slumpstyrda processer, som t ex darwinismen eller teorin om biokemisk utveckling talar om, ingår inte här, utan evolutionen är deterministiskt styrd av lagar. Även i detta fall handlar det om långa tidsperspektiv. Genom att från början välja naturlagar och naturkonstanter på ett lämpligt sätt, har Skaparen kunna programmera naturen att "skapa" de föremål och arter som han avsett att skapa. Han har alltså inte ingripit direkt med sina "händer", utan enbart låtit naturlagarna utföra skapelseverket. Dessa lagar har så att säga varit hans verktyg.
4. Kristen, slumpstyrd evolution. Inom denna kategori hittar vi de kristna darwinister som menar att Gud skapat genom en kombination av slump och naturlagar. Vissa anhängare av detta scenario kan tänka sig att universum och kanske även livet som fenomen skapats övernaturligt, men arterna är definitivt resultatet av en naturlig evolution, medan andra menar att allting uppkommit genom naturliga processer. Precis som att det finns "dikter" som skrivits genom att man på måfå slagit upp ord i en ordlista, är människan i detta perspektiv resultatet av ett "lotteri". Om slumpen varit en bidragande faktor vid skapelsen, är det emellertid svårt att förstå hur människan skulle kunna vara skapad till Guds avbild, vilket Skriften mycket klart säger.
5. Materialistisk, slumpstyrd evolution. Detta är det gängse, materialistiska evolutionsperspektivet, där mekanismerna bakom skapelsen varit Big Bang, kemisk evolution och darwinism, vilka alla utgår från en kombination av naturlagar och slumpprocesser. Vissa materialister menar, för att komma till rätta med det osannolika i att naturliga processer kunnat skapa t ex liv ur död materia, att evolutionen kanske styrts av ännu okända lagar. Detta leder omedelbart till följdproblemet varför naturlagarna råkat bli sådana att de med tvingande nödvändighet lett fram till något så komplext som människan.

Alla ovannämnda scenarion, utom det första, bör ge ungefär samma fakta (observationer), dvs höga åldrar och indicier på att enkla organismer övergått i alltmer komplicerade sådana. Även den första varianten kan ge samma observationella resultat om enkla organismer skapats först och om skapelsedagarna i själva verket är perioder. Det finns även andra ståndpunkter, vilka utgör varianter av eller olika kombinationer av ovanstående fem alternativ. Vissa kristna tror t ex att artbildningen huvudsakligen skett genom darwinismens mekanismer, men att Gud ingripit i vissa kritiska skeenden av skapelsen, exempelvis vid livets och människans tillkomst. Här rör det sig således om en kombination av 2 och 4 eller 1 och 4.

Den kristne, som tror på en teistisk evolution enligt 2, är naturligtvis också kreationist, eftersom han tror på en målinriktad, övernaturlig skapelse, dvs en skapelse som inte kan förklaras vetenskapligt. Skillnaden mellan 1 och 2 handlar egentligen bara om vilka verktyg Gud använt för att skapa och hur lång tid det tagit. Har Gud använt en "svarv" eller en "fräs"? Tog det sex dagar eller sex veckor eller sex miljarder år?

Den kristne, som anser att Gud skapat genom naturlagar (3) eller genom slumpstyrd evolution (4), förnekar därmed att Gud har ingripit övernaturligt under "skapelsens" gång. Skapelseprocessen kan därför, menar man, till fullo förklaras med hjälp av de inomvärldsliga naturlagarna, även om dessa lagar själva inte kan förklaras. Bakom denna syn ligger ofta föreställningen att Gud, om han nu överhuvudtaget finns, är "slav" under naturlagarna. Han kan endast verka genom dessa lagar, aldrig åsidosätta dem. Denna obibliska gudsbild genomsyrar tyvärr en stor del av kristenheten idag, och då inte minst teologerna. Detta är naturligtvis en synnerligen motsägelsefull och inkonsekvent ståndpunkt, eftersom Bibeln säger att Gud är den som skapat naturlagarna. "Och han gav dem deras plats för alltid och för evigt, han gav dem en lag, och ingen överträder den" skriver psalmisten i Psaltaren 148:6, då han talar om sol, måne och stjärnor. På samma sätt som att den som gjort ett datorprogram, kan gå in i programmet och ändra detta, måste Gud, som skapat naturlagarna, kunna sätta dessa ur spel om han så vill.

Enligt alternativ 1 och 2 kan Gud liknas vid en "hantverkare" som direkt skapat en produkt med sina händers hjälp. I det senare fallet har han bara använt lite längre tid. Den som ansluter sig till alternativ 3, menar att Gud har använt sig av en "industrirobot" (= naturkrafterna) för att tillverka sin produkt. Han har alltså inte själv ingripit "med sina händer" i skapelsen, utan har enbart använt indirekt styrning. Vid närmare eftertanke visar det sig att inte heller detta alternativ fullständigt kan beskrivas vetenskapligt. Även om fysikens lagar kan förklara industrirobotens (naturkrafternas) uppbyggnad och funktion, kan de inte förklara ursprunget till det datorprogram (= naturlagarna), som styr industriroboten. Detta program innehåller information, vilken inte uppstår spontant i naturen, utan alltid har en intelligent källa. Ett föremål som tillverkats av en industrirobot är således lika mycket skapat, som om en hantverkare åstadkommit det direkt med sina händer.

Inget av alternativ 3, 4 och 5 innebär någon fullständig förklaring av alltings ursprung. Även om fysikens teorier till fullo skulle kunna klarlägga varje fenomen i universum samt hur allting har blivit till, återstår nämligen frågan varför naturlagarna (och naturkonstanterna)[1] är just sådana som de är. För att förklara detta måste man hitta lagar för naturlagarna. Nästa följdfråga blir då, varför dessa lagar i sin tur är som de är, etc, i all oändlighet. På samma sätt som att en fullständig förklaring av en robottillverkad produkt måste inbegripa, inte bara en beskrivning och förklaring av robotens konstruktion, utan också av dess styrprogram, måste en fullständig beskrivning av alltings ursprung, även innefatta en förklaring av varför naturlagarna är sådana att de lett fram till livets uppkomst och de olika arterna, inkluderande människan. För en materialist utgör detta ett olösligt dilemma.

Tillbaka till Det kristna skapelsescenariot

Du kan läsa mer om skapelsescenariot i:
Är Bibelns skapelseberättelse förenlig med observationer och fakta?


[1] Se också avsnittet om naturkonstanterna.
© Krister Renard