"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(Okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"När försiktigheten finns överallt,
finns modet ingenstans."
(den belgiske kardinalen Mercier)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(Hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Senast ändrad: 2022 07 28 20:08

Materia, energi och information — universums tre byggstenar

Materia och energi bygger upp alla de olika system som existerar i det fysiska universum. Maskiner och levande organismer innehåller emellertid förutom materia och energi en tredje storhet, information. I figuren nedan har de olika huvudtyperna av system ordnats efter sitt mest karakteristiska kännetecken i växande komplexitetsordning.

Bokstaven längst ned till höger i varje ruta anger systemets mest karakteristiska egenskap. M är den egenskap som kännetecknar oorganisk och organisk materia, dvs M = "materia/energi". Betydelsen av de övriga bokstäverna är; X = "information", Y = "medvetande" (förmågan att uppleva sin omgivning) och Z = "självmedvetande" (människans speciella förmåga att även observera och teoretisera om sig själv).

Inom fysik och kemi begränsar man sig till att studera M-nivån. Biologer och ingenjörer studerar huvudsakligen X-nivån medan psykologer och andra beteendevetare försöker undersöka och förklara Y- och Z-nivåerna. Människan kännetecknas av egenskaperna M+X+Y+Z medan växter endast har egenskaperna M+X. Olika försök att reducera en högre nivå till en lägre utgör exempel på s k reduktionism. Uttalanden i stil med "människan är bara ett djur", "Liv är inget annat än kemi och fysik" etc är alla uttryck för sådana strävanden. Enligt den mest extrema reduktionismen är självmedvetandet inget annat än atomära processer . Trenden att försöka förklara livet som enbart materia och energi kommenterade Niels Bohr, en av vårt århundrades absolut främsta fysiker, på följande sätt:

Vi skulle utan tvivel döda ett djur, om vi försökte undersöka dess organ så noggrant att vi kunde beskriva de enskilda atomernas roll i dessa organ. Utifrån detta perspektiv måste existensen av liv ses som ett elementärt faktum, vilket inte kan förklaras, utan som man måste utgå från inom biologin[1].

Varje högre typ av system innehåller de lägre systemens egenskaper samt dessutom en ny, ytterligare, icke-reducerbar egenskap. En cell består således av materia och energi (M) men kan inte förklaras enbart utifrån dessa två storheter. [2] Utan information vore cellen bara en samling proteiner och andra ämnen och i avsaknad av förmåga såväl att överleva som att reproducera sig själv. Skillnaden mellan en påse innehållande några tusen transistorer, IC-kretsar, motstånd etc och den dator på vilken jag skriver detta utgörs på liknande sätt av information. På en lägre hierarkisk nivå existerar samma skillnad mellan en transistor och de kisel- och arsenikatomer etc varav den är uppbyggd.

Människan består av celler, vilka i sin tur är sammansatta av organiska ämnen. Utan materia och energi skulle inte människan kunna existera. Hon är beroende av de naturlagar som råder i det fysiska universum men kan inte förklaras enbart utifrån dessa. Inte ens cellerna i en människokropp kan förklaras enbart med hjälp av materia och energi.

Materia och energi är intimt kopplade till begreppet mekanism, medan information är knutet till begreppet mening. Verklig information kan aldrig reduceras till enbart materia och energi och utgör därför en självständig och nödvändig byggsten i maskiner och levande organismer. Inte heller kan information uppstå ur enbart materia och energi. Information är visserligen, som påpekats, beroende av materia och energi för att lagras och överföras men detta innebär inte automatiskt att information kan uppkomma ur dessa storheter. Louis Pasteur sa ju en gång att liv bara kan komma ur liv. Man skulle kunna utvidga detta och säga att information bara kan komma ur information.

Vattenvågor innebär, som läsaren säkert känner till, inte någon transport av vatten (se figur). De enskilda vattenmolekylerna rör sig nämligen längs slutna banor (ute på djupt vatten är det cirklar). Då de befinner sig högst upp i banan (cirkeln) har vi ett vågberg och då de befinner sig längst ned, en vågdal. Ingen nettotransport av vatten sker således. Det som transporteras är energi och inte materia. På samma sätt innebär fortplantning av levande organismer (liv ur liv) inte överföring av materia, utan av information (information ur information). I princip behöver inte den fullt utvecklade avkomman ha en enda atom från någon av föräldrarna i sig.

Ovanstående illustreras på ett dramatiskt sätt i insektsmetamorfosen, dvs övergången från larv till färdig insekt via ett puppstadium. När det gäller vissa insekter verkar den fula, klumpiga larv som spinner in sig i en kokong ha föga gemensamt med den underbart vackra fjäril som så småningom kravlar sig ut ur samma kokong. Michael Denton skriver i Evolution: a Theory in Crisis [3]

Det första stadiet av metamorfosen, som följer kort efter bildandet av puppan, innebär en formlig upplösning av larvens alla organsystem till en veritabel soppa av fragmenterade celler och vävnader. Upplösningsfasen följs snabbt av en sammansättningsfas, under vilken alla organsystem — muskler, nerver etc — hos den vuxna insekten byggs upp från speciella embryoceller, vilka finns på bestämda platser i puppan.

En typ av funktionell organism bryts således ner till något som närmast kan liknas vid en näringslösning, ur vilken sedan en ytterst annorlunda organism bildas. Det kan knappast råda någon tvekan om vad det är som åstadkommer denna totala förändring. Det är varken materia eller energi utan den information som finns lagrad i insektens DNA. Något liknande sker vid olika typer av återvinning, där man t ex smälter ned skrotbilar och sedan använder metallen för att tillverka nya bilar. Skillnaden mellan metallsmältan och den färdiga nya bilen är inte materia (atomerna), vi har ju samma atomer i båda fallen, utan atomernas konfiguration, dvs information.

Tillbaka till Livets uppkomst
Tillbaka till "Bibelns skapelseberättelse, en analys"
Tillbaka till "Termodynamikens andra lag"
Tillbaka till "Kunskapsluckornas Gud"

Du kan läsa mer om livets uppkomst i:
Maskiner och liv


[1] Ur artikeln "Light and Life", Nature 131, 421- 423, 1933.
[2] Jämför detta med den tidigare diskussionen om de asymmetriska informationsnivåerna.
[3] Burnett Books, 1985, sid 147-148.
© Krister Renard