"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(Okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"När försiktigheten finns överallt,
finns modet ingenstans."
(den belgiske kardinalen Mercier)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(Hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Senast ändrad: 2019 08 31 12:26

Sammanfattning

Ingen av de olika vetenskapliga teorier som presenterats ovan har lyckats att på ett tillfredsställande och övertygande sätt förklara livets uppkomst. Alla dessa teorier, eller snarare hypoteser, utgör spekulationer, utan några som helst bekräftande observationer. Sannolikhetsuppskattningar talar direkt emot att livet skulle ha uppkommit genom en kombination av slump och naturlagar. Även om vissa experiment kunnat förklara hur organiska föreningar bildats ur oorganiska sådana, är detta betydelselöst. Steget mellan oorganiska och organiska ämnen är försumbart jämfört med steget mellan en koncentrerad lösning av organiska föreningar och även den enklaste, självkopierande, stabila, celliknande struktur. Speciellt med tanke på att ingen forskare, trots idoga försök och trots både hög intelligens och stora kunskaper när det gäller livets mekanismer, lyckats syntetisera den enklaste celliknande bildning. Ingen människa skulle kunna fås att tro att en video, eller ens en vanlig gaffel, skulle kunna uppstå slumpmässigt i naturen.[1] Ändå kan mänsklig intelligens tämligen enkelt framställa både dvd-spelare och gafflar. Varför har människor så lätt att tro att det som inte ens alla världens nobelpristagare tillsammans lyckats åstadkomma (liv), det kan slumpen göra. Samtidigt kan man omöjligen tro att slumpen har förmåga att skapa det som inte är mer komplicerat än att människor rutinmässigt kan åstadkomma det. Ja man tror inte ens slumpen om att kunna skapa det som vilken 9-åring som helst skulle kunna bygga eller tillverka!

När det gäller arternas utveckling, finns det trots allt några observationer som talar för åtminstone en begränsad evolution. Utgår man från att evolutionsscenariot är sant, kan också den sammanlagda fossilbilden tolkas som ett stöd för detta scenario. Samtidigt finns det dock viktiga observationer som talar emot hypotesen att evolutionen skulle kunna skapa allt mer komplexa och avancerade strukturer och organ. I fråga om livets uppkomst finns överhuvudtaget inga som helst bekräftande observationer. Däremot finns överväldigande indicier mot teorin om livets spontana uppkomst. Enda skälet till att så många forskare håller fast vid denna teori är att de utifrån sin materialistiska utgångspunkt uteslutit existensen av en Skapare. Det finns helt enkelt ingen annan möjlighet, menar man, än att livet uppstått av sig självt, hur osannolikt och orimligt man än innerst inne tycker att detta verkar.

Det råder ingen tvekan om att skolans läroböcker ger en falsk bild av att problemet med livets uppkomst är i stort sett löst. Möjligen kan man erkänna att några smärre detaljer återstår att fylla i. Ibland verkar man till och med anse, att om vi kan förklara hur en cell är uppbyggd och fungerar, ja då har vi automatiskt gjort oss av med behovet av en Skapare och därmed visat att den uppkommit av sig själv. Detta är naturligtvis ett allvarligt logiskt felslut. Om denna slutsats vore riktig, skulle det faktum att vi kan förklara hur vikingaskepp var uppbyggda och fungerade, bevisa att dessa uppstod av sig själva i naturen, utan att någon byggde dem.

Ovan har vi sett att även många framstående forskare står handfallna när det gäller att förklara hur ett så komplext fenomen som liv kan uppstå spontant. Och är de inte handfallna så är de i varje fall ganska ödmjuka. Clas Blomberg, som är professor i statistisk fysik vid KTH, och under många år studerat problemet med livets uppkomst ur fysikalisk synvinkel, intervjuades i KTH-nytt 7/96. Artikelförfattaren skriver:

Att det gick till så [Blomberg har precis innan beskrivit ett tänkbart scenario för hur livet uppkommit] är i alla fall inte alltför osannolikt, menar Clas som tycker att det är viktigt att ställa olika alternativa teorier emot varandra. Huruvida livet är sannolikt som fenomen eller inte har han ingen bestämd uppfattning om. Här kan det bara handla om att tro eller inte tro. (sid 12)

Ett vanligt sätt att komma till rätta med sannolikhetsaspekten på den biokemiska evolutionen (livets uppkomst)[2] är att precis som när det gäller biologisk evolution (darwinism), hänvisa till "små steg och lång tid". Det finns emellertid mycket som talar för att ett system måste uppnå en viss komplexitetsnivå för att bli självreproducerande och stabilt. I detta fall fungerar inte "små steg", utan slumpen måste i ett enda steg kunna "skapa" ett tillräckligt komplext system. Vi läser vidare i KHT-nytt:

Men kontrollmekanismerna som upprätthåller livet kan inte ha funnits före livet själv, eftersom de ju också är resultat av livets utveckling. Livsforskningen står inför en paradox. Clas tänker att det måste ha börjat i en miljö med en mycket stor mängd olika molekyler, en sorts urkaos, där livet uppstod i ett språng, med kontrollmekanism och allt. Språnget uppstod av en slump, men slumpens förutsättning var mångfalden av möjligheter. (sid 12)

Och avslutningsvis:

Han diskuterar gärna vetenskapsfilosofi och gärna också teologi. Han är medveten om att många religiösa människor kan ha synpunkter på forskningen kring vad liv är och hur det uppstått, och det avvisar han inte. Han anser sig inte sitta inne med objektiva sanningar, lika lite som någon annan naturvetare, utan diskuterar gärna. (sid 13)

Om nu Clas Blomberg, som väl ändå måste betraktas som något av en auktoritet på frågan om livets uppkomst, inte anser sig sitta inne med objektiva sanningar, hur kan det då komma sig att svenska skolans läroböcker, som definitivt inte är författade av några auktoriteter på livets eller arternas uppkomst, anser sig sitta inne med den objektiva och absoluta sanningen om hur allting kommit till?

Någon sade en gång:

Stor okunskap — stort högmod
Stor kunskap — stor ödmjukhet

Fred Hoyle, eller snarare Sir Fred Hoyle, eftersom han adlats för sina insatser inom astrofysiken, där han bl a bidrog till att förklara hur de tyngre grundämnena i universum uppkommit, avslutar boken Evolution from Space (skriven tillsammans med matematikern Chandra Wickramasinghe) med följande sammanfattning:

Ända från inledningen av denna bok har vi betonat det enorma informationsinnehållet som finns till och med i de allra enklaste levande systemen. Denna information kan inte, enligt vår mening, ha genererats av det som ofta kallas "naturliga" processer, till exempel genom meteorologiska och kemiska processer som sker på ytan av en livlös planet. Förutom en lämplig fysisk och kemisk miljö, behövs också en stor mängd information. Vi menar att den nödvändiga informationen kom från en bakomliggande "intelligens". (J M Dent and Sons, London, 1981, sid 150)

Man kan tycka, att när en forskare av Hoyles kaliber uttrycker starka tvivel på den allmänt accepterade förklaringen av livets uppkomst (och han är knappast ensam, vi har tidigare sett att även Francis Crick — upptäckaren av DNA-spiralen — starkt betvivlar denna förklaring) så borde skolans läroböcker åtminstone nämna detta, i stället för att hävda att livets uppkomst i stort sett är helt förklarad (möjligen återstår några smärre detaljer att fylla i). Även om Hoyle har många kontroversiella åsikter, så får man inte glömma bort att alla stora forskare har just detta. Den som endast papegojmässigt upprepar vad alla andra säger, kommer knappast att revolutionera forskningen (vilket givetvis inte bevisar att alla kontroversiella idéer är korrekta). Hoyle har om sig själv sagt, "När jag var ung betraktade de gamla mig som en besvärlig ung man, nu när jag är gammal betraktar de unga mig som en besvärlig gammal man".

Under alla förhållanden är det uppenbart att ödmjukheten verkar vara omvänt proportionell mot kunskapen, vilket inte talar gott för de som skriver läroböcker för svenska skolan inom biologiområdet.

Tillbaka till Livets uppkomst

Du kan läsa om universums uppkomst i:
Teorier för universums uppkomst


[1] Man skulle kunna tänka sig att blixten slår ned i en sten som innehåller järnmalm och kol och att smältan sedan rinner ned i en liten grop som råkar ha formen av en gaffel. Ett sådant scenario borde inte vara helt uteslutet.
[2] Vi har ju tidigare konstaterat hur oerhört osannolikt det verkar vara att även den allra enklaste självkopierande struktur skulle kunna uppstå av en slump. Harold Morowitz har räknat ut att om man tar den allra enklaste levande cell och bryter upp de kemiska bindningarna i denna, är sannolikheten att den under ideala förhållanden av en slump åter sätts ihop 10-100 000 000 000! Uppgiften hämtad ur Robert Shapiros Origins: A Sceptic's Guide to the Creation of Life on Earth, Summit Books, 1986, sid 128. Nu kan man förstås invända att de första självkopierande strukturerna antagligen var betydligt mindre komplicerade än den enklaste idag levande cell. Men även om så vore fallet och vi ökar sannolikheten ovan några biljoner, biljoner, biljoner gånger (1036) förändras den endast obetydligt till 10-99 999 999 964. Även denna sannolikhet är i praktiken lika med noll. Antag nu att hela universum är fullt med "ursoppa", och att 101000 (en oerhört överdriven siffra — 10100 är t ex storleksordningen på det antal elektroner som tättpackade får plats i det kända universum) gånger per sekund så görs ett slumpförsök någonstans att sätta ihop en celliknande struktur med den nyss beräknade sannolikheten. För att sätta ihop en sådan struktur krävs då ungefär 1099 999 998 956 år!!! Jämför detta med universums uppskattade ålder på ca 1010 år. Jämför också med den tidigare diskussionen om storleken av talet 1037. Den intresserade läsaren hänvisas också till artikeln "Self Organization Origin of Life Scenarios and Information Theory" i Journal of Theoretical Biology 91, 1981, sid 13 - 31, författad av Hubert P Yockey.
© Krister Renard