"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(Okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"När försiktigheten finns överallt,
finns modet ingenstans."
(den belgiske kardinalen Mercier)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(Hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Senast ändrad: 2024 02 29 13:30

Går det att debattera intelligent design seriöst? Och om inte — varför inte?

I början av december 2008 var jag inbjuden att debattera intelligent design (ID) på en av Uppsalas gymnasieskolor. Min opponent skulle vara en evolutionsbiolog från Evolutionsbiologiskt Centrum i Uppsala. Vilken skola det var och vad evolutionsbiologen ifråga heter spelar ingen roll i sammanhanget. Fortsättningsvis kallar jag evolutionsbiologen för AA. Avsikten med debatten var säkert god, de lärare som bjudit in mig ville förmodligen ge eleverna en chans att få möta ett annat perspektiv på ursprungsfrågorna. Och det är lovvärt. Jag misstänker dock av skäl som framgår senare i texten, att det var eleverna som tagit initiativet till debatten. Men det var ju bra i alla fall att lärarna gick med på detta.

Åhörare var ett 60-tal elever (ej naturvetare) och upplägget var följande: Först skulle jag och min opponent sammanfatta vår respektive syn på ämnet under ca 20 minuter vardera, och därefter skulle följa 5 debattrundor à 3 minuter. Använde man mindre än 3 minuter för ett inlägg, fick man den resterande tiden tillgodo att använda på slutet (ett system som dessvärre antagligen mer uppmuntrar till taktik än till seriös debatt). Avslutningsvis skulle eleverna få möjlighet att ställa frågor under ca 30 minuter.

Under sitt 20-minutersanförande var AA mycket noggrann med att vara vetenskapsteoretiskt korrekt. Han påpekade att evolutionsteorin är en vetenskaplig teori, att den hela tiden granskas och när som helst kan ersättas av en bättre teori etc. Jag misstänker starkt att han var briefad av antingen Dan Larhammar eller Per Kornhall (båda lokala förmågor här i Uppsala, som tycks hysa en tilltro till evolutionen av gammaltestamentliga proportioner — om läsaren förstår vad jag menar). Förmodligen hade AA blivit varnad för att komma med påståenden som att evolutionsteorin är ett faktum och liknande, vilket biologer alltför ofta gör, och att om han kom med sådana påståenden skulle det antagligen inte gå så bra för honom i debatten med mig. För övrigt innehöll anförandet det gamla vanliga. Det visades lite bilder på fåglar (Darwins finkar vill jag minnas) och AA tog exempel på hur näbbar på grund av ändrade matvanor kunde förändras genom evolutionära processer. Exemplen handlade i stort sett helt om mikroevolution, som knappast någon (i varje fall inte jag) förnekar. Möjligen var det några exempel på det jag skulle kalla makroevolution (många biologer erkänner inte denna distinktion utan menar att makroevolution bara är upprepad mikroevolution och därför inte behöver förklaras på något särskilt sätt — ett smart sätt att sopa svårigheter under mattan). Kort sagt, AA:s inledande anförande var en bra och pedagogisk sammanfattning av evolutionsteorin, men kom inte med något nytt, eller några vassa bevis i vetenskaplig mening för att encelliga organismer, enbart genom slump och naturlagar, utvecklats till bl a människor. Och det är ju precis detta jag bestrider, inte att det sker förändringar i naturen genom de mekanismer som Darwin angav.

Sedan började debattrundorna. Efter andra rundan var det uppenbart att AA inte hade så väldigt många argument kvar. Och nu började tyvärr det som är så vanligt vid debatter av den här typen. AA gick över till "plan B" och plockade fram några papper han började läsa ur. Han berättade för eleverna att det var utskrifter från min hemsida. Denna var, enligt AA, full av fel, ja det mesta tycktes vara fel. Dessutom var texterna på högstadienivå och Renard hade uppenbarligen inte förstått ens grunderna i evolutionsteorin, vilket AA visade genom några väl valda exempel (som jag diskuterar nedan). Och inte nog med det, AA nämnde också ett radioprogram om tro och vetande, som jag hade haft på Livets Ords närradiokanal (för ca 15 år sedan). Där hade jag påstått att man kunde klona däggdjur, vilket enligt AA var helt fel, och ytterligare bevisade min inkompetens. Jag fattade överhuvudtaget inte vad AA menade och gör det fortfarande inte. Men jag återkommer till detta.

Här ser man nackdelen med den här typen av debattupplägg, där varje part har en viss given tid till sitt förfogande och där man inte omedelbart kan gå i svaromål. Jag hade verkligen ingen lust att ägna resten av debatten åt att diskutera min hemsida, så jag sade ungefär så här när det blev min tur:

Min hemsida består av flera tusen sidor i många olika ämnen. Det finns självklart felaktigheter av olika slag (skrivfel, tankefel eller helt enkelt fel beroende på min okunnighet) och det finns givetvis artiklar som jag inte hunnit uppdatera, och som därför innehåller påståenden som inte är relevanta längre. Men jag är övertygad om att inga av dessa fel påverkar min argumentering i stort. Dessutom har jag kommit hit för att debattera intelligent design och inte min hemsida. Det är uppenbart att den här typen av argument inte hör hemma i en seriös debatt, utan enbart är avsedda att framställa mig som en moraliskt och kunskapsmässigt undermålig människa.

Sedan berättade jag att jag nyligen fått ett mail från en professor emeritus i genetik vid ett universitet i Sverige (jag vill inte uppge vilket för att bevara vederbörandes anonymitet). Han skrev bl a:

Har under senare tid läst större delen av Din hemsida. I avsnittet om genetik skriver Du: "Då könscelldelningen är klar, har således fyra ägg eller fyra spermier, var och en innehållande 23 enkla kromosomer, bildats ur en könsmodercell. Efter befruktningen kommer ägget att innehålla 23 + 23, dvs 46 kromosomer." Skall man vara korrekt är det så att meiosens slutresultat är fyra haploida spermier men en bara EN "mogen" funktionell äggcell. I tillägg till den senare har det bildats tre "polar bodies" men dessa är inte funktionsdugliga.

Detta fel har jag rättat nu, men det hade knappast någon betydelse för min argumentering i stort. Men givetvis skall rätt vara rätt. Om nu min hemsida hade varit på så låg nivå och så totalt felaktig (speciellt när det gäller biologi) som AA påstod, är det då troligt att en professor emeritus i genetik hade ägnat veckor åt att läsa igenom nästan hela min hemsida (tusentals sidor)? Och om nu vederbörande hade gjort sig det besväret, i så fall hade mailet antagligen lytt ungefär så här:

Har under senare tid läst större delen av Din hemsida. Den är tyvärr så full av fel att det är nästan omöjligt att säga vad som är fel. Du har uppenbarligen missuppfattat det mesta när det gäller biologi och evolution. Om jag får komma med en rekommendation är det att du lägger ner hela din hemsida, eller väljer att skriva om sådant du förstår, t ex fysik.

Jag kunde givetvis ha fortsatt att försvara min hemsida, men eftersom detta inte hade med ämnet att göra, spann jag inte vidare på temat utan återgick till att diskutera det jag kommit dit för att diskutera — intelligent design

Men jag vill ändå, i denna artikel, kommentera AA:s argument lite grand. Det kan tjäna som en illustration av hur svårt det är att få en seriös debatt om ID. Låt mig börja med anklagelsen att min hemsida är på högstadienivå. Det är helt korrekt att vissa delar av min hemsida ligger på högstadienivå. Andra delar ligger på gymnasienivå och ytterligare andra delar på en högre nivå. Men vad säger det? AA:s inledande presentation av evolutionsteorin låg någonstans mitt emellan högstadie- och gymnasienivå. Helt naturligt, eftersom han vände sig till ungdomar, som inte var naturvetare. På samma sätt vänder jag mig i de flesta artiklar på min hemsida till "vanliga människor", även om jag har vissa artiklar som är betydligt mer avancerade. Jag kan inte se något fel i det. Vilken nivå en framställning ligger på, har inget med sanning att göra, utan handlar om kommunikation. Om påståendet att min hemsida ligger på högstadienivå avsåg att misskreditera min hemsida (vilket antagligen var fallet), innebär det rent logiskt att AA insinuerar att allt som står i alla läroböcker på högstadiet är helt felaktigt. Och det är väl knappast någon som tror. AA:s avsikt med att använda uttrycket "högstadienivå" var med all säkerhet att hos åhörarna skapa en känslomässig bild av mig såsom varande okunnig och lite korkad. Som argument i en seriös debatt förtjänar påståendet inte ens att bemötas.

AA hävdade under debatten att min redogörelse för fågellungan i en av mina artiklar om evolutionen var helt felaktig, och att det snarare var en beskrivning av en ormlunga. Det är sant att min beskrivning var ganska kortfattad, ja kanske så kortfattad att det var svårt för en lekman att förstå hur en fågellunga fungerar (eftersom detta är mycket komplicerat). Några dagar efter debatten lät jag en biolog läsa igenom texten om fågellungan, och enligt honom var den korrekt, men kortfattad. Jag har nu utökat avsnittet om fågellungan och lagt till en bild. Men jag kan inte se att den ursprungliga texten var vare sig felaktig eller missvisande. Däremot hade den kanske pedagogiska brister (vilka nu förhoppningsvis är avhjälpta).

AA tog också upp en diskussion jag har om den industriella melanismen. I min text nämner jag att vissa kritiska forskare ifrågasatt om detta exempel på evolutionär process verkligen fungerar. Enligt AA fanns det emellertid nyligen publicerade artiklar som visade att kritiken var fel och att den industriella melanismen verkligen utgör exempel på evolution. Det är ju möjligt att det finns sådana artiklar, även om jag inte hittat några på Internet. Men jag kan inte se att heller detta på något sätt skulle vederlägga min argumentering. Jag skriver till och med i artikeln:

I princip hade säkert mikroevolutionen kunnat åstadkomma den industriella melanismen, om förutsättningarna varit annorlunda, så man kan ju, om man vill vara snäll, säga att den i alla fall utgör ett tänkbart exempel på mikroevolution. Men som sagt, ingen bestrider existensen av mikroevolution, så egentligen spelar det inte så stor roll för min argumentering. Det jag bestrider är att björkmätarfjärilens färgförändring bevisar att en encellig organism kan utvecklas till en människa, utan andra drivkrafter än slump och naturlagar.

Och det ju det som är problemet, färgförändringar hos en art bevisar inte att en encellig organism kan bli till en människa. Det senare är något som evolutionister sorgfällig undviker att ta upp.

AA påstod vidare att det jag skriver om ögats utveckling är okunnigt och felaktigt. "Vet inte Renard att det finns förklaringar till hur ögat har kunnat uppkomma?", var ungefär vad han sade. Efter debatten tittade jag lite på AA:s utskrifter från min hemsida och såg då att han inte skrivit ut hela den artikeln. Hade han skrivit ut nästa sida, hade han sett att jag där diskuterar precis det han påstod att jag inte kände till (t ex att de första ljuskänsliga cellerna kanske hade en helt annan funktion och att dessa celler senare kan ha koadapterats med något annat system till ett fungerande synsinne — ett scenario som förvisso är en möjlighet men som inte innebär någon vetenskaplig förklaring). Så även här hade AA fel.

Jag misstänker att AA blivit tipsad om lämpliga artiklar att citera av Larhammar eller Kornhall, som ju båda är väl hemmastadda på min hemsida (men jag kan givetvis ha fel). Jag har svårt att tro att AA skulle valt så dåliga exempel, om han själv botaniserat på min hemisda och verkligen tänkt igenom det han läst. Då borde han rimligen ha sett, att det han påstod saknades i min artikel om ögat, faktiskt fanns med i texten. En förklaring kan ju vara att han hade väldigt ont om tid när han granskade och skrev ut texterna. Men då kanske AA borde varit lite mer försiktig i sina omdömen.

Nu kommer jag inte ihåg alla detaljer, men jag vill minnas att på slutet att sitt angrepp på mig, så tog AA upp den programserie om tro och vetande som jag hade för ca 15 år sedan i Livets Ords närradiokanal. I ett av programmen diskuterade jag det klonade fåret Dolly som var en stor nyhet just då. AA påstod att jag hade fel och att man inte kunde klona däggdjur (om jag inte missuppfattade honom). Eeehhhh? Det har ju varit oräkneliga tidningsartiklar och program om just Dolly och överallt har det påståtts att Dolly var det första klonade däggdjuret (får är väl däggdjur, eller har jag missat något?). Bara för någon vecka sedan läste jag en artikel (kommer inte ihåg var) där man diskuterade Dolly och uttryckligen skrev att hon var ett resultat av kloning. Det är ju möjligt att man i forskarsamhället inte är övertygad om att det verkligen handlade om kloning i ordets fulla bemärkelse. Vad vet jag? Jag har letat på Internet men inte kunnat hitta något om detta. På Wikipedia står t ex:

Dolly was a ewe [tacka] (July 5, 1996 - February 14, 2003), remarkable in being the first mammal to be cloned from an adult somatic cell, using the process of nuclear transfer. She was cloned by Ian Wilmut, Keith Campbell and colleagues at the Roslin Institute in Edinburgh, Scotland. She was born on July 5, 1996 and she lived until the age of six, and was dubbed "the world's most famous sheep" by Scientific American.

Jag kan inte uttala mig om detta stämmer eller ej, men om nu Dolly inte var klonad är det tydligen fler än jag som är felinformerade. Dessutom har det ingen som helst betydelse för en debatt om intelligent design, huruvida man har kunnat klona får eller inte. Det program som AA hänvisade till handlade överhuvudtaget inte om vare sig intelligent design eller evolution. I programmet diskuterade jag mirakler och det motsägelsefulla i att det finns kristna som tror på en Gud som skapat universum, men samtidigt, av förment vetenskapliga skäl, förnekar jungfrufödseln. Dvs man tror att den Gud, som skapat universum, inte förmår göra det som en medelmåttig gentekniker förmår göra i sitt laboratorium (kloning är ju en form av jungfrufödsel). Jag tog bara Dolly som ett exempel på detta. Huruvida det i Dollys fall handlade om verklig kloning eller ej, saknar betydelse både för min argumentering i programmet och för debatten om intelligent design. Och även om jag nu helt missuppfattat vad AA sade om mitt radioprogram, så kan jag inte se att detta program om mirakler (som sändes 1993 eller där omkring) har någon som helst relevans för den debatt om intelligent design som hölls en mörk och regnig decemberdag 2008 på en gymnasieskola i Uppsala. Enda avsikten med argumentet måste ha varit att visa för eleverna vilken okunnig och moraliskt förkastlig varelse jag var och är.

Jag har för övrigt svårt att tro att AA lyssnade på mina radioprogram för 15 år sedan och känner mig ganska säker på att antingen Per Kornhall eller Dan Larhammar tipsat honom om inslaget där jag berörde Dolly (här lutar det nog mot Larhammar, som jag vet ofta lyssnade på mina program och till och med vid något tillfälle, efter ett program, ringde mig och läxade upp mig i telefon). Det som talar för att så är fallet är att AA inte lyckades få fram klart och tydligt vad felet i programmet var. I varje fall inte så jag lyckades förstå det. Och så blir det ju lätt när man utgår från hörsägen.

Det tycks som att alla AA:s argument mot min hemsida, mot mitt radioprogram och mot mig som person är antingen felaktiga eller irrelevanta. Detta bevisar förvisso inte att ID är lika med sanningen, men det visar i alla fall att ID inte så lätt kan vederläggas. Annars skulle man ju inte behöva använda ojusta metoder när man debatterar! Hade ID verkligen varit så idiotiskt fel som evolutionisterna vill göra gällande, hade de med skarpa logiska argument, baserade på odiskutabla fakta, kunnat vederlägga ID, så att åhörarna en gång för alla hade förstått vad som är sant. Då hade man inte tvingats använda personangrepp och retoriska knep för att "vinna" debatten.

Under mina debattinlägg tog jag givetvis upp problemet med irreducibel komplexitet, som ju är en av hörnstenarna inom ID. I likhet med de flesta biologer, så avfärdade AA detta argument med att "irreducibel komplexitet är vederlagt för länge sedan" (se länk nedan till artikel där jag diskuterar detta begrepp). I likhet med de flesta biologer så vet antagligen inte AA speciellt mycket om irreducibel komplexitet. Få vanliga biologer inser överhuvudtaget problematiken, eftersom de aldrig på djupet tänkt igenom det hela. Irreducibel komplixitet är inte alls vederlagt. Vissa exempel på irreducibel komplexitet, som framförts från ID-håll, har visat sig (möjligen) vara felaktiga. Men det betyder inte att alla exempel är fel. Dessutom så leder försöken att bortförklara irreducibel komplexitet alltid till nya problem. Bortförklaringarna utgör dessutom oftast snarare möjliga scenarios (just-so-stories) än verkliga förklaringar i strikt vetenskaplig mening.

De elever som var åhörare under debatten var inte naturvetare utan gick i Sp2 (Samhällsprogrammet årskurs 2). Jag var lite oroad för att de skulle ha svårt att sitta stilla och vara tysta under de ca 2 timmar som debatten skulle vara. Mina farhågor var dock obefogade. De satt som nästan hypnotiserade hela tiden och det var absolut knäpptyst. Många av dem var invandrare och en stor del var antagligen kristna eller muslimer, dvs trodde på en Skapare. Så AA hade ingen lätt uppgift och jag tror inte att han vann några större sympatier på att försöka svärta ner mig som person. Detta framgick tydligt under den efterföljande frågestunden. Att AA var ateist framgick med ganska stor tydlighet av hans argumentering och flera av frågorna kom att handla om varför han var ateist. En elev frågade ungefär så här: "Om Gud skulle uppenbara sig för dig, skulle du börja tro då, eller skulle du tro att du blivit galen och ringa efter dårambulansen?" Få frågor handlade om ID och evolution, vilket kanske inte var så konstigt med tanke på den vändning "debatten" tagit.

Med anledning av debatten med AA har jag nu ägnat tid åt att skriva två ingående artiklar om ID och evolution. I den ena artikeln (Kritiken mot intelligent design — en ingående analys) diskuterar jag argumenten mot irreducibel komplexitet ganska detaljerat. Den andra artikeln (Sanna tankar och/om evolutionen) tar upp några grundläggande problem för evolutionen, t ex att förklara människans medvetande och argumentet att om evolutionen är hela förklaringen till människan, så kan vi inte veta om våra tankar är sanna eller ej. I artiklarna vänder jag mig bl a till biologer som alltför lättvindigt avfärdar ID (artiklarna återfinns här).

AA kritiserade mig också för att jag på flera ställen på min hemsida använder ordet "evolutionist". Det finns inget sådant ord menade han. Helt fel — ordet finns bl a i Svenska Akademiens Ordlista/SAOL, i min rättstavninsfunktion i Word och på Wikipedia. Och även om det inte skulle finnas någonstans, har jag rätt att skapa det ordet i så fall. Jag definierar på flera ställen vad jag menar med ordet. En evolutionsbiolog är en forskare som studerar arternas utveckling, utan att påstå att vetenskap och ateism hör ihop och utan att påstå att evolutionen är ett faktum. Dvs vederbörande är forskare och inte ideolog. En evolutionist är en person (som också kan vara evolutionsbiolog — evolutionister utgör en äkta delmängd av evolutionsbiologerna) som menar att vetenskap och ateism är starkt kopplade till varandra, ja oskiljaktiga, och som också påstår att evolutionen är ett absolut faktum som endast den som är dum, okunnig eller moraliskt förkastlig kan bestrida. Evolutionister blandar således ihop vetenskap och ideologi. Därför är termen evolutionist helt adekvat (precis som att man talar om marxister, pacifister, anarkister etc). En evolutionsbiolog, som bara är evolutionsbiolog, går att ha en meningsfull diskussion med, trots att man har skilda åsikter. En evolutionist är i stort sett omöjlig att diskutera seriöst med, eftersom evolutionismen har starka ideologiska och religiösa övertoner — ibland brukar jag tala om det "evolutionära prästerskapet", något som fått en del evolutionister att tugga fradga (vilket man förväntar sig av "präster" som får sin allraheligaste tro trampad i smutsen).

Även om nu evolutionsteorin skulle utgöra en trovärdig, motsägelsefri och bevisbar förklaring till de olika arterna, återstår två mycket svårare problem när det gäller att förklara hur allting kommit till, nämligen universums och livets uppkomst. Av naturliga skäl kom själva "debatten" huvudsakligen att handla om arternas utveckling, dvs evolutionen (dessvärre med tonvikt på mig som person och min hemsida). Men ID-perspektivet är inte begränsat till evolutionen, utan är också relevant när man diskuterar universums och livets uppkomst. Darwins teori kan givetvis inte förklara hur ett universum kan uppkomma ur ingenting eller hur död materia kan bli till levande celler. Dessa två problem hör hemma inom fysik och kemi och inte biologi. Universum visar tecken på en förbluffande ordning och livets grundläggande byggsten — cellen — visar sig vara den mest komplexa maskin som människan känner till. Och maskiner uppstår inte av sig själva utan kräver en Designer. Under mitt inledande anförande nämnde jag lite om dessa två frågor, men sedan blev det inte tillfälle att gå in djupare på detta. Självklart har en biolog inte så mycket att säga när det gäller ursprunget till vårt universum och till livet, eftersom han/hon inte kan dessa områden. Men det snedvrider debatten, eftersom den då bara kommer att handla om en begränsad del av intelligent design. Men det får man kanske acceptera.

För att summera: Det tycks vara i stort sett omöjligt att få till stånd en seriös debatt om intelligent design och evolution. Sällan bemöter evolutionsföreträdarna argumenten för ID på ett seriöst sätt, utan viftar bara bort dem med kommentaren "det är vederlagt för länge sedan". I stället för att hålla sig till ämnet glider förespråkarna för evolutionen snabbt över till att angripa sina motståndare på ett personligt plan. "Han är okunnig, ointelligent, ohederlig eller allmänt knäpp", brukar det heta. Richard Dawkins använder genomgående denna indelning på skapelsetroende och ID-anhängare. De exempel man ger på evolution handlar så gott som uteslutande om mikroevolution (anpassning); bakterier blir resistenta mot antibiotika, en art ändrar sin färg när miljön förändras och liknande. Denna typ av evolution är utan tvekan bevisad, men är inte speciellt uppseendeväckande. Rent funktionellt är den ekvivalent med avel/växtförädling, skillnaden är bara att vid avel etc är det människan som bestämmer vilka anlag som skall premieras, medan det vid mikroevolution är naturen som avgör. Alla som har sysslat med avelsarbete vet att det finns gränser för hur stora förändringar man kan åstadkomma på detta sätt. Om nu mekanismerna är desamma (bortsett från vem som gör urvalet), varför skulle då inte samma begränsningar gälla naturens eget avelsarbete, dvs mikroevolutionen?

Så fort man kommer till svårare problem, som t ex hur synsinnet har uppkommit, hur ett tvåkammarhjärta kunnat utvecklas till ett fyrkammarhjärta etc (där i princip varje mellansteg, enligt evolutionsteorin, måste ha en överlevnadsfördel för att spridas i populationen), blir förklaringarna alltmer luddiga och oskarpa. Ofta blir det rena "just-so-stories" (om det inte är si så är det väl så i stället), dvs man målar upp möjliga och kanske rimliga scenarios — "ungefär så här måste det ha gått till…" — men några detaljerade förklaringar ges inte. Mot detta kan man invända att problemets svårighetsgrad gör att man inte kan förvänta sig exakta förklaringar. Visst, jag accepterar det. Men i så fall borde "problemets svårighetsgrad" resultera i en motsvarande ödmjukhet. Dessvärre och också förvånande, så tycks evolutionsbiologer vara den grupp vetenskapsmän som är minst ödmjuka av alla kategorier forskare (de flesta evolutionsbiologer tycks dessvärre ingå i evolutionisternas sorgliga skara, jag har dock träffat undantag). Jag har aldrig hört någon annan kategori forskare påstå att deras egen vetenskapliga teori utgör ett absolut faktum som inte kan eller får ifrågasättas. Aldrig, aldrig har jag hört något sådant från en forskargrupp! Och inte heller känner jag till någon annan grupp forskare som reagerar med sådan aggressivitet, ja rent av hat, mot varje form av ifrågasättande. Svårigheten att få en seriös debatt utgör, enligt min inte så ringa mening, ett mycket skarpt argument mot evolutionsteorin och också mot ateismen.

Inte bara evolutionister utan också media lider av samma tunnelseende. ID framställs av SVT, SR och de stora tidningarna som ren idioti, och ytterst sällan får man en seriös och meningsfull debatt i dessa sammanhang. Media målar upp en vrångbild av ID som få ID-anhängare skulle skriva under på, och utifrån denna vrångbild förkastar man sedan ID som dårskap. Det man förkastar är således inte ID utan sin egen vrångbild av ID. Denna totala frånvaro av seriös debatt, visar att problemet inte bara är intellektuellt utan också andligt. Det handlar inte i främsta hand om en vetenskaplig debatt, eller en debatt om tro och vetande. Debatten handlar i förlängningen om ateism mot Gud. Därav de heta känslorna, vreden, aggressionen och smärtan. Det blir personligt och kommer så nära att det gör ont. Som biskop Nils Bolander skriver i en av sina dikter, "Hur kan han vålla er så mycket smärta, den Gud ni säger inte finns…?"


Tillbaka till "Intelligent Design"

© Krister Renard