En jämförelse mellan kristendom, islam, marxism och nazism

Bilden visar loggan för det ökända "Sällskapet Stjäla, Slakta och Förgöra" (även kallat SSSF). Jag utgår från att läsaren omedelbart inser vad symbolerna i loggan representerar. PK står för "Politisk korrekthet" och Politisk korrekthet står i sin tur inte för någonting — annat än feghet — PK är bara en passiv, anonym operatör som möjliggör för de andra tre att manifestera sig. Dvs en slags katalysator för ondskan. Bakgrundsbilden visar ett exempel på den typ av värld som dessa ideologier brukar lämna efter sig (bilden är tagen i Berlin 1945).

 

Nedan följer en tabell där jag jämför hur kristendom, islam, nazism och marxism förhåller sig till begrepp som frihet, våld, tvång, intolerans, homosexualitet och mycket annat. Vissa av punkterna överlappar varandra även om de samtidigt skiljer sig åt.

Givetvis innehåller jämförelsen förenklingar och generaliseringar. Men detta gäller i stort sett alla jämförelser och är nödvändigt för att man skall kunna se de stora linjerna. Självklart kan inte alla muslimer klampas ihop i en enda grupp. Men det gäller ju också nazister och marxister och kristna. Jag tror under alla förhållanden att nedanstående tabell visar att det finns stora likheter mellan islam, nazism och marxism. Likheter, vilka enligt min mening, visar att alla tre kan klassas som en del av ondskan. Speciellt islam och nazism är nästan omöjliga att skilja åt när det gäller fri- och rättigheter och människosyn. Islam kan ses som en religion, vilken till största delen är en politisk ideologi. Nazismen var en politisk ideologi som hade vissa religiösa undertoner. T ex så ansåg sig Hitler vara utvald av "ödet" till att leda Tyskland. SS-chefen Heinrich Himmler var mycket intresserad av ockulta läror. Vare sig ockultism eller "ödet" ryms i en strikt ateistisk världsbild. Alltså kan man säga att det fanns religiösa aspekter hos nazismen.

När jag talar om kristendomen nedan så utgår jag från Nya Testamentet och framför allt Jesu undervisning, som givetvis är grunden för allt vad kristen tro är. Ingenting som strider mot Jesu klara undervisning kan vara kristet. Förvisso finns en del Jesusord som kan tolkas på lite olika sätt, men inga av dessa tolkningsalternativ motsäger det jag skriver nedan. Att det förekommit avarter av kristendom (som inte varit någon kristendom) påverkar inte jämförelsen nedan. På samma sätt utgår jag från islams heliga skrifter när jag beskriver islam nedan.

Säkert så kommer en invändning mot det jag skriver om islam vara att Koranen är full av toleranta uttalanden, som t ex att det inte finns något tvång i religionen (Sura 2:257). Problemet är att man aldrig citerar fortsättningen av denna vers, vilken säger, "Det finns inget tvång i religionen, den rätta vägen är tydligt skild från förvillelsen..." Det är helt uppenbart att "den rätta vägen" syftar på islam, som således är "tydligt skild från förvillelsen". Den senare (förvillelsen) omfattar med andra ord alla andra religioner, och då bl a kristendom och judendom. Koranen tar således totalt avstånd från alla andra religioner och kallar dem för "förvillelser". Vad jag tror att Koranen försöker säga här är ungefär, "det är så uppenbart att islam är den rätta vägen, att varje uppriktig och ärlig och god människa frivilligt måste välja att bli muslim när han/hon läser Koranen eller på annat sätt får reda på vad islam är. Alltså finns inget tvång, eftersom alla ärliga och goda människor omedelbart självmant kommer att välja islam när de får den presenterad för sig. Och den som då inte väljer islam, är därmed per definition oärlig och ond, och förtjänar därför att dö!

Ett ytterligare problem kopplat till detta är en tolkningsprincip som används inom islam, och som kallas Al-Nasikh wal-Mansoukh (läs mer om detta i mitt lilla islamlexikon). Eftersom Koranen är full av motsägelser (i vissa verser, t ex 45;15, har judarna företräde framför alla andra folk, i andra verser, t ex 9:30-31, är de det värsta som finns) har man bestämt att om två verser säger emot varandra så gäller den sist skrivna. Problemet är att surorna i Koranen inte står i kronologisk ordning. Det finns därför tabeller som upprättats av olika experter på islam (både muslimska präster/teologer och västerländska forskare), vilka anger den kronologiska ordningen. Dessvärre är man inte helt överens och vissa uttolkare placerar kanske en viss sura bland de först skrivna medan andra uttolkare placerar samma sura bland de sista surorna. En del suror är man dock helt eller nästan helt överens om.

Islamkritiker citerar ofta sura 9:29, enligt vilken muslimerna skall strida mot de som inte tror på Allah (dvs Koranen uppmanar här till jihad). I samma sura läser vi följande i vers 5, "Men när de fridlysta månaderna gått till ända, så döden månggudadyrkarna, varhelst i finnen dem!". Fridens religion (enligt Godhetskören), jo ja tackar jag! Månggudadyrkarna syftar säkert bl a på de kristna, eftersom de kristna enligt islam tror på flera gudar (Koranen påstår t ex felaktigt i sura 5:116 att de kristna tillber Gud, Jesus och Maria — vilket är en total missuppfattning). Islams försvarare brukar kontra med att citera någon sura som tycks vara mer försonlig. Och sådana går i och för sig att hitta. Problemet är att sura 9, enligt samtliga uttolkare av islam, som jag känner till, är kronologiskt sett antingen nr 113 eller nr 114, och eftersom Koranen innehåller totalt 114 suror, är det svårt att se hur det skulle kunna finnas någon sura som annulerar sura 9. Beträffande mer detaljer om islam och olika tolkningar så hänvisar jag läsaren till min avdelning om islam. Där finns bl a en tabell som visar surornas kronologiska ordning enligt fyra framstående uttolkare av islam. Kontrollera gärna själv det jag skriver i denna artikel! Påpekanden om eventuella sakfel tas tacksamt emot.

För att rätt förstå islam räcker det inte med att studera Koranen. Man måste också sätta sig in i Hadith och Siras (för detaljer se mitt lilla islamlexikon). Hadith är samlingar av sådant som Muhammed sagt och är lika bindande för en rättrogen muslim som Koranen. Siras består av berättelser från Muhammeds liv och är vägledande för muslimer. Det är i Hadith vi hittar de kanske värsta sakerna inom islam. Där sägs klart och tydligt att homosexuella som lever ut sin homosexualitet skall dödas (Bok #41, Hadith #41.1.11, Hadith enligt Malik's Muwatta), och att den som lämnar islam och vägrar återvända, också skall dödas (Volume 9, Bok 83, no. 17, Hadith enligt Bukhari). Sedan har vi sharíalagen, som är den praktiska tolkningen av islam och tar hänsyn till både Koranen, Hadith, Siras och surornas ordning i Koranen. Sharíalagen tillför således inget nytt, men den ger oss islam tolkad och klar, vilket underlättar för den som själv inte är beredd att ägna resten av sitt liv åt att studera islams heliga skrifter. På mina sidor om islam har jag länkar där man själv kan studera Koranen och Hadiths och även söka i dessa skrifter (för att t ex kontrollera det jag skriver i föreliggande artikel).

Vid hänvisningar till Koranen i den följande texten så utgår jag från Zetterstéens svenska översättning från 1917 (versnummer kan skilja sig något mellan olika översättningar). Den version av sharíalagen, som citeras i det följande heter på engelska Reliance of the Traveller (denna är en moderniserad upplaga av "Umdat al-Salik", vilket betyder ungefär "Den Klassiska Manualen till Islams Heliga Lag", vilken sammanställdes på 700-talet av Ahmad ibn Naqib al-Misri).

Argumenteringen nedan är starkt förenklad och förkortad. Endast ett relativt fåtal källor anges. Detta för att få en överskådlig tabell. Annars skulle vissa punkter bestå av 10 A4-sidor eller mer, vilket skulle göra tabellen helt oanvändbar. På min hemsida och blogg finns dock mängder av artiklar med källangivelser och betydligt mer detaljerade resonemang. Till vissa av dessa artiklar länkas nedan (använd också sökfunktion på hemsida och blogg för att hitta). Som läsaren kanske märker så saknas den vänstra menyramen med länkar (som jag normalt har). Skälet till detta är att eftersom jag har fyra tabellkolumner i bredd i denna artikel, så vill jag unyttja utrymmet maximalt.

Som vanligt gäller att fyrkanparenteser, dvs [...], utmärker mina egna kommentarer, som jag lägger in i citat. Eventuella vanliga parenteser, dvs (...), i citat utgör en del av citatet. För dig som inte brukar läsa på min hemsida kan jag nämna, att när jag använder uttrycket "Godhetskören" i det följande, så menar jag den politiskt korrekta kultureliten, som i sina egna ögon är de ultimata företrädarna för det goda. Den som inte håller med kultureliten räknas per definition som ond.

Och nu till min jämförelse mellan kristendom, islam, nazism och marxism. Men först en kort sammanfattande bild:

En bild som talar för sig själv. Man skulle kunna lägga till kristendomen i bilden (till de tre ideologier vi jämför med kristendomen). Men Jesus har inget gemensamt alls med de 4 plågoandar som visas i bilden och bör inte dela bild med dem. Jesus Kristus har inte inspirerat till mord på hundratals miljoner människor. Tvärtom har han räddat livet på miljarder människor (som fötts på nytt) och inspirerat miljoner människor att ägna sina liv åt att hjälpa andra mindre lyckligt lottade människor till bättre liv.

Dödssiffrorna i bilden ovan är förmodligen våldsamt underdrivna. Om vi tar Hitler så räknar man idag med att 80-100 miljoner människor dog som en följd av Förintelsen och Andra Världskriget, där Hitler var primus motor. Att Hitlers ideologi i bilden kallas "Socialism" beror på att det tyska nazistpartiet i själva verket var ett socialistiskt arbetarparti (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei — NSDAP). Nazisterna var således inte fascister utan nationalistiska socialister. Hitler införde bl a lagstadgad semester, ett för sin tid frikostigt pensionssystem, subventionerade semesterkryssningar för arbetare och en mycket avancerad djurskyddslagstiftning som var långt före sin tid (ungefär samma som EU har idag).

 

1. Världsherravälde — vill erövra hela världen (med våld om så behövs).

Kristendom
Islam
Nazism
Marxism

Jesus har befallt sina efterföljare att gå ut och predika evangeliet för hela världen. Men det handlar inte om våld och tvång, utan om kärlek. Kristna vittnar om sin tro och berättar de glada nyheterna om Jesu uppståndelse och att ondskan och synden är besegrade. Och den som av fri vilja tar emot detta budskap böjer knä för Jesus Kristus.

I den mån människor, under historiens gång, tvingats att bli kristna, så har detta ingenting med sann kristendom att göra. Ingenstans i Jesu undervisning (som definierar den kristna tron) kan man hitta stöd för att använda våld eller tvång när det gäller att omvända människor till den kristna tron.

Ja! Islams heliga skrifter befaller alla muslimer att utbreda islam genom våld och tvång (om det inte går på annat sätt). Detta är den exakta innebörden av jihad. Sura 9;29 säger:

"Strid mot dem som inte tror på Allah och den Sista Dagen och som inte förbjuder det som Allah och hans budbärare har förbjudit, och inte heller erkänner sanningens Religion, även om de är Bokens Folk [dvs judar, kristna och zoroaster] tills de i villig underkastelse betalar Jizya [en straffskatt som dessa grupper måste betala för islams beskydd] och erkänner sig underkuvade."

Islam har till allra största delen utbretts genom krig och tvång och hot. Även idag utbreds islam på detta sätt i Afrika, Afghanistan etc. Islam utbreds också rent demografiskt genom att muslimerna har stora barnkullar (vilket all tillgänglig statistik visar). Det senare är speciellt märkbart i Europa, där födelsetalet för de inhemska befolkningarna bara är en bråkdel jämfört med de muslimska immigranternas födelsetal. Det finns ett flertal demografiska forskningsrapporter som drar slutsatsen att muslimerna kommer att vara i majoritet i Europa inom 100 år eller mindre.

I princip ja. Hitlers var visserligen i första hand ute efter Europa och delar av Asien (Sovjet etc), men vem vet hur långt hans ambitioner hade sträckt sig om Tyskland vunnit kriget. Under alla förhållanden var hans mål att utrota alla världens judar

Definitivt ja. Detta var (och är) världskommunismens absoluta, och icke förhandlingsbara mål.

 

2. Vill tvinga alla människor in i ett visst tankesystem. Här behövs ingen närmare motivering. Det är bara att betrakta hur det ser ut i islamvärlden och hur det såg ut i Nazityskland och Sovjetblocket och Kina etc.

Kristendom
Islam
Nazism
Marxism

Nej! Inget tanketvång finns i den kristna tron. Allt är frivilligt. Men den som får möta Jesus finner snart att han/hon också börjar tänka annorlunda. Börjar se människor i ett nytt ljus — kärlekens ljus. Och se hela Skapelsen på ett nytt och annorlunda sätt.

Ja!

Ja!

Ja! Detta har tillämpats fullt ut i Sovjetunionen, Kina, DDR etc.

 

3. Alla andra åsikter förbjuds. Inte heller här behövs någon närmare motivering. Så fungerar alla totalitära ideologier.

Kristendom
Islam
Nazism
Marxism

Den kristne filosofen C S Lewis uttryckte det en gång ungefär så här:

"Det finns två slags människor; de som böjer knä för Gud och säger till Gud, 'Ske Din vilja!' och de som inte vill ha något med Gud att göra, till vilka Gud säger, 'Ske din vilja!'. Du får som du vill med andra ord. Det är upp till var och en om man vill bli ett Guds barn eller fortsätta att leva i uppror mot Gud. Gud våldför sig inte på vår vilja utan respekterar denna."

Ja!

Ja!

Ja!

 

4. Ej religionsfrihet. Ej politisk frihet. Ej sexuell frihet. Att lämna systemet/ideologin/religionen medför mycket allvarliga konsekvenser — eventuellt dödsstraff.

Kristendom
Islam
Nazism
Marxism

Jesus säger i Joh 18:36, "Mitt rike är inte av den här världen." Kristendomen är inte ett politiskt system med polis och militär etc, som uppräthåller den kristna tron och som tvingar människor att leva enligt den kristna läran. Som kristen är man fri att när man vill lämna sin tro och sin religion. Visserligen får det konsekvenser, precis som att det mesta man gör ger vissa konsekvenser. Men ingen tvingar en att vara kristen. Kristendomen tvingar inte heller någon till en viss syn på sexualitet eller på politik.

Kristendomen har givetvis synpunkter på sexualitet och politik. Paulus säger i 1 Kor 6;12, "Allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt". Sexualiteten, som är det kanske finaste som finns mellan två människor, kan också vara en destruktiv kraft om den missbrukas. Det framgår ganska klart av Bibeln, åtminstone som jag tolkar det, att Guds mening med sexualiteten är att den har sin plats i en livslång relation mellan en man och en kvinna. Nu blir det inte alltid så men det är en annan sak. Men även om kristendomen har synpunkter på sexualitet, handlar det inte om att tvinga någon. Var och en får leva som han själv vill, så länge som detta inte skadar någon annan. Och får också ta konsekvenserna av de val man gör.

Abort är ett annat svårt ämne. Enligt den kristna tron är abort att jämföra med mord (att medvetet och planerat ta livet av en mänsklig varelse är mord och inget annat). Som kristen har man rätt och skyldighet att proklamera detta. Men man har inte rätt att tvinga någon annan att anamma en sådan syn.

Kristendomen talar också om att vi har ansvar för att ta hand om de svaga och sjuka och fattiga. Ett politiskt system som ger en orättfärdig ojämlikhet, ekonomiskt och på andra sätt, står i strid med den kristna tron. Men Jesus uppmanar inte sina efterföljare att gripa till vapen för att bekämpa orättfärdigheten. I stället skall kristna genom sina liv visa på barmhärtighet och medkänsla. Enligt kristendomen förändras inte människan genom att samhället förändras, utan samhället förändras genom att människan först förändras (föds på nytt).

Ja! Att lämna islam, och vägra att återvända till islam när man erbjuds möjligheten, straffas alltid med döden (enligt sharíalagen o8.0 och framåt).

Om vi tittar lite på hur det ser ut här i världen, så ser vi att islamvärlden i princip är helt i avsaknad av demokrati. Det tycks också som att ju större inflytande islam har i ett land, desto mindre utrymme för demokrati. Länder som Egypten och Turkiet (det sistnämnda har under lång tid varit det muslimska land där islam haft minst inflytande — men detta har tyvärr förändrats under senare år) är visserligen officiellt demokratier, men har ofta styrts av militära eller andra juntor. I Egypten har alla maktskiften sedan WW2 skett genom statskupper eller att diktatorn dött (antingen på naturligt sätt eller genom mord). Inget verkligt maktskifte har skett genom fria val!

Viss frihet när det gällde det sexuella och religioner. I Nazityskland var islam en särskilt gynnad religion. Kristna som stod upp för människovärde etc levde dock farligt, men så länge ens tro inte innebar kritik mot nazismen fick man vara i fred. Att öppet ta avstånd från nazismen medförde normalt att man hamnade i ett koncentrationsläger, där man fick arbeta hårt med liten mattilldelning, vilket oftast ledde till att man dog efter några månader. Eventuellt avrättades man direkt vid ankomsten till lägret. Att vara med i nazistpartiet var inte obligatoriskt men gav stora förmåner jämfört med att inte vara med.

Viss sexuell frihet. Ej politisk frihet eller religionsfrihet. Enligt marxismen så förändrar man först samhället (revolutionen) och sedan förändras människan till det bättre. Att detta inte fungerar framgår ganska klart av hur det såg ut i Sovjetstaten och hur det ser ut i dagens Ryssland. Kristendomen säger, till skillnad från marxismen, att det är människan och inte samhället det är fel på. Samhället är bara en avspegling av människan. Hon måste födas på nytt. Och när människan förvandlas till det bättre, förvandlas också samhället till det bättre.

Att kritisera marxismen eller kommunistpartiet medförde att man blev ställd utanför folkgemenskapen och inte kunde få arbete etc. Under vissa perioder hamnade alla som kunde misstänkas vara kritiska i Gulag eller sköts mer eller mindre omedelbart (tiotals miljoner människor avrättades i Sovjet av sådana skäl). I Kina och andra marxistiska länder var förhållandena ungefär desamma.

 

5. Ej yttrande-, tryck- eller åsiktsfrihet.

Kristendom
Islam
Nazism
Marxism

Kristendomen står klart för dessa friheter. Det är ju också den judisk-kristna kultursfären som varit ledande i dessa frågor. Den judisk-kristna delen av världen (Amerika, Europa och Israel har varit föregångare när det gäller grundläggande fri- och rättigheter och har inspirerat resten av världen till en bättre syn på demokrati, människovärde etc. Israel är för övrigt det enda land i Mellanöstern som har yttrandefrihet etc.

I ateismens världsbild framställs ofta alla åsikter som likvärda. Var och en har rätt till sin åsikt. Och visst är det så. Men att alla har rätt att ha och uttrycka sin åsikt betyder inte att alla åsikter är sanna. Kristendomen är mycket noga med att skilja mellan rätt och fel. Det finns faktiskt åsikter som är objektivt felaktiga. Att påstå att någon har absolut fel, är således inte rasism eller intolerans, vilket ofta hävdas av Godhetskören. Det handlar om sanning!

Ja! Mycket stora begränsningar när det gäller dessa friheter.

Ja!

Ja!

 

6. Att ej underordna sig systemet leder till döden eller i varje fall mycket allvarliga konsekvenser.

Kristendom
Islam
Nazism
Marxism

Ja! Alla val människor gör får någon form av konsekvenser — allvarliga eller mindre allvarliga. Var och en väljer fritt om han vill bli kristen, och om han vill leva som kristen. Men, enligt Jesu undervisning så får det val man gör i detta avseende oerhörda konsekvenser. Inte bara här i livet, utan framför allt efter döden.

Beträffande konsekvenserna i detta livet så handlar dessa (i ett kristet samhälle) inte om några yttre tvångsåtgärder eller straff från någon slags religiös eller ideologisk säkerhetspolis (ingenstans, vare sig Nya Testamentet eller i Jesu undervisning, anbefalls något sådant). Vad jag menar är att man, genom att bli kristen, får ett annorlunda liv än om man valt bort kristendomen. Jag påstår inte att alla kristna ständigt är lyckliga och går omkring med saliga leenden. Inte heller påstår jag att alla ateister ständigt är olyckliga. Men jag tror, ja jag är övertygad om, att man som kristen kan få ett tryggare, och på sikt, lyckligare liv.

Jag såg för någon vecka sedan i Kunskapskanalen ett föredrag om åldrandet med titeln "Sant och falskt om det goda åldrandet". Där tog man bl a upp det faktum att en kraftigt ökande andel gamla människor lider av depressioner (i olika grad). Fördragshållaren, Yngve Gustafsson (överläkare och professor i geriatrik vid Umeå universitet) sade på slutet av sitt föredrag, "Det jag har sett är att några av de människor jag har mött, som har haft det allra eländigast och som dessutom haft full poäng på livskvalitetsskalan, de har haft en gemensam nämnare: De har haft en gudstro, som har gjort dem trygga inför åldrandet och döden." (klicka här för att se programmet och gå sedan till 23.20 — eller varför inte lyssna på hela programmet som är mycket intressant).

Den som väljer bort Gud tror ju i allmänhet inte att Gud eller något övernaturligt eller något liv efter detta existerar. Dvs att välja bort Gud får i detta perspektiv inga konsekvenser efter döden. Men, sanningen beror dessvärre inte på vad vi tror. Den är oberoende av våra åsikter och majoritetsopinioner. Om Gud existerar, ja då existerar Han, och då får hur vi förhåller oss till detta mycket allvarliga konsekvenser. Då avgör det val vi gör, hur vi kommer att tillbringa evigheten!

Ja! Att ej underordna sig, ja att uttrycka minsta tvivel på islam, Allahs existens och liknande, medför enligt sharíalagen dödsstraff genom stening eller halshuggning. Inom islam så hålls således människor i schack genom yttre tvång och hot.

Ja! Att ej underordna sig nazisterna ledde till koncentrationläger (där man oftast dog ganska snart) eller till gaskammaren eller arkebusering.

Ja! Att ej underordna sig sovjetsystemet ledde till Gulag (där många dog) eller till arkebusering. Motsvarande gäller/gällde övriga kommunistländer (i olika grad).

 

7. Ideologer/präster har i princip all verklig makt.

Kristendom
Islam
Nazism
Marxism

Nej! Som jag skrev under punkt 4 ovan så är kristendomen inte ett världsligt system. Kristendomen förvandlar människors hjärtan och detta leder till att världen förändras till det bättre. Det var djupt troende kristna som fick slaveriet att försvinna (t ex William Wilberforce i England — läs gärna om honom på Wikipedia), eftersom den kristna människosynen inte är möjlig att förena med slaveri.

Martin Luther brukade tala om "det världsliga och det andliga regementet". Med det menade han staten och kyrkan. Dessa skulle inte blanda sig i varandras angelägenheter. När kungen försöker styra kyrkan eller biskoparna försöker styra landet, blir det enligt Luther katastrof. Därför är dagens Svenska Kyrka, som styrs av politiker, en absolut omöjlighet, vilket också klart framgår av varje uttalande från kyrkans högsta ledning. Dessa dryper ofta av politisk korrekthet och uppvisar en nästan total frånvaro av Jesu undervisning (samtidigt finns många, många präster i Svenska Kyrkan som är underbara kristna, så ingen skugga faller över dem).

Ja! Islams prästerskap har total kontroll över samhället i ett land där sharíalagen råder.

Ja! Visserligen förlitade Hitler sig inledningsvis på yrkesmilitärer, men så småningom började nazisterna betrakta yrkesmilitärerna som potentiella förrädare, och i slutet av kriget var Himmler på god väg att ersätta Wehrmacht (den reguljära tyska armén) med Waffen SS (som av nazisterna sågs som ideologiskt pålitliga, eftersom dessa inte i första hand var lojala mot Tyskland eller tyska folket, utan mot Hitler).

Ja! I Sovjet leddes försvaret av politiska kommissarier (politruker) under inledningen av WW2 (merparten av de högre, dugliga officerarna hade avrättats av Stalin några år innan kriget bröt ut). Politrukerna var i allmänhet militärt odugliga och till slut insåg Stalin att detta inte fungerade och gav då ledningen till yrkesmilitärer (och "räddade" på så sätt Sovjet från ett totalt nederlag). Efter kriget, när faran var över, återgick man dock delvis till den gamla ordningen.

 

8. Allt och alla utanför systemet är och har fel. Dessa kunskaper och åsikter har i princip inget värde.

Kristendom
Islam
Nazism
Marxism

Nej! Den judisk-kristna kulturen är öppen för andra kulturers sätt att se på saker och ting. Västvärlden, som trots att den idag är ganska ateistisk, bygger ändå i sitt grundtänkande och sina värderingar på den kristna tron. Västvärlden är öppen för "de andra". Hur de tänker och fungerar. Det betyder inte att man tar till sig allt eller håller med om allt, men man är beredd att lära sig av andra. Detta är nyckeln till Västvärldens oerhörda framgång när det gäller vetenskap och levnadsstandard och jämlikhet.

Eftersom kristendomen säger att alla människor är skapade till Guds avbild, har alla människor, vare sig de är kristna eller ej, ett oändligt värde. Alla människors lika värde är en av den kristna trons hörnstenar. Som en följd av detta tror man som kristen att alla människor kan tänka sanna och värdefulla tankar, och har samma skapande förmåga (sedan kan en ond ideologi hålla tillbaka mycket av människans medfödda, goda egenskaper). Dvs man kan lära sig något av alla människor, oavsett religion, ras, ålder, kön. Därför är kristendomen öppen för att ta in kunskap och annat utifrån.

Ja! Och det är precis därför som de länder, där islam tillämpas strikt och där sharíalagen gäller, fortfarande till stora delar befinner sig på 1100-talet (Saudiarabien, Yemen, Pakistan m fl). Även om man har västerländsk teknik är det bara på ytan (vilket visas av att det knappast finns någon vetenskap eller teknikutveckling värd namnet i dessa länder — vissa undantag finns, t ex Pakistan, som är en märklig blandning av 1100-tal och 2000-tal). Man är tvingad att anamma modern teknik för att kunna hävda sig t ex militärt (ungefär som Stalin tvingades ta bort politrukerna som militära befälhavare). Men man vill inte ha vetenskap, eftersom man upplever denna som ett hot mot islam. För en närmare diskussion om islams syn på vetenskap och på andra kulturer klicka här!

Både ja och nej. Å ena sidan föraktade man "judisk fysik". Man hade flera konferenser i Tyskland, där man avfärdade Einsteins relativitetsteorier som bluff — och det var inga dumskallar som gjorde detta, utan bl a två nobelpristagare i fysik, Johannes Starck och Philip Lenard, vilket visar hur en fanatisk ideologi kan förvandla den mest intelligenta person till en hjärndöd zombie. Samtidigt snappade man upp teknologi och vetenskap från omvärlden och var snabb att tillämpa detta (jetmotorn var t ex en engelsk uppfinning, men tyskarna var inte sena att hoppa på tåget och var långt framme i utvecklingen av jetplan). När man senare i kriget försökte konstruera atombomber var man trots allt tvungen att krypa till korset och använda sig av Einsteins teorier. Sanningen låter sig inte rubbas av ideologiska skrivbordsdrömmar.

Ja! Sovjet hävdade ofta att de i princip uppfunnit allting. Man fick sig många goda skratt när man läste långsökta argument som försökte bevisa att Sovjet både uppfunnit flygplanet, datorn etc, etc. Mycket av den sovjetiska teknologin och vetenskapen hade man "snott" från väst genom spioneri och liknande, t ex atombomben. Sovjet byggde sin egen Concord (överljudsplan för passagerartrafik), som i Väst skämtsamt kallades för Concordsky. Idag vet vi att de genom spioneri lyckats få tag på alla ritningar på Concord utom några få, viktiga ritningar. Man lyckades dessvärre inte klura ut vad som funnits på de saknade ritningarna, vilket gjorde att Concordsky havererade inför hundratusentals åskådare under en stor flyguppvisning i England och projektet lades ner.

Samtidigt fanns (och finns) mycket framstående ryska forskare (det är kanske mer relevant att säga ryska än sovjetiska, eftersom sovjetkommunismen knappast var orsaken till deras skicklighet). Matematik är f ö något av en paradgren i Ryssland och det finns (och har funnits) ett stort antal skickliga ryska matematiker.

 

9. Vetenskapen underordnad ideologin.

Kristendom
Islam
Nazism
Marxism

Nej! I det kristna perspektivet finns inga förbud mot att undersöka Skapelsen och försöka förstå hur den fungerar. Ju mer vi upptäcker hur fantastiskt universum, livet etc är, desto större blir också Gud. Kepler, Galilei, Newton, Linné, Maxwell och Einstein såg alla spåren av en Intelligens, då de studerade Universum och dess beståndselar. Så det finns ingen som helst motsättning mellan vetenskap och att vara kristen (Einstein var i och för sig inte kristen, men han tyckte sig ändå se en överlägset Förnuft bakom Universums lagar). Newton, som räknas som en av de absolut främsta naturvetarna någonsin, var djupt troende och 2/3 av hans litterära produktion handlade om Gud och 1/3 om vetenskap.

Ja! Sharíalgaen säger följande (avsnitt w10.0) under rubriken "På vad sätt är filosofi olaglig" (olaglig betyder här lika med hädelse, vilket straffas med döden): "Varje åsikt som motsäger någon välkänd dogm inom islam, som det finns en enighet om bland de lärde, är otro (kufr) och olaglig att lära sig eller lära ut, utom för att förklara att den är olaglig. Och Allah vet bäst."

I stycket som följer läser vi, "Olagligheten i de materialistiska vetenskaperna refererar till den materialistiska övertygelsen att saker i sig själva eller genom sin egen natur har ett kausalt (orsak och verkan) inflytande oberoende av Allahs vilja. Att tro så är otro, som ställer en utanför islam."

Enligt islam finns således inga naturlagar. Att tro så medför dödsstraff. Att vetenskapen lyser med sin frånvaro i de länder där sharíalagen tillämpas är knappast ägnat att förvåna.

Ja, delvis! Ett exempel på detta är den nazistiska rasbiologin. Se också förgående fråga!

Ja delvis! Den sovjetiske "biologen" Trofim Lysenko utgör ett lysande exempel på detta. Hans (felaktiga) teorier om växtförädling sade exakt vad Stalin och hans politruker ville höra och blev därför upphöjda till absolut sanning, trots att de saknade vetenskaplig grund. De sovjetiska forskare som gick emot Lysenko hamnade i Sibirien eller avrättades. Genom Lysenko förflyttades den sovjetiska, biologiska forskningen decennier bakåt i tiden (läs gärna om Lysenko på Wikipedia). Se också förgående fråga!

 

10. Olika grupper förtrycks, eller elimineras (det kan vara icke-muslimer, kristna, kvinnor, judar etc).

Kristendom
Islam
Nazism
Marxism

Nej! Paulus skriver i Gal 3:28, "Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus". Det existerar ingen annan ideologi eller religion som lika kraftfullt som kristendomen hävdar alla människors lika värde och rättigheter. Det är ingen slump att den moderna demokratin uppstod i Västvärlden, vars människosyn har sina rötter i Bibeln.

Ja! Enligt islams heliga dokument har kristna, judar och zoroaster visserligen rätt att behålla sin tro när ett land erövras av islam. Men det förutsätter att de underordnar sig islam och lever i ett slags apartheidsystem, och dessutom betalar en straffskatt för att de inte är muslimer. Alla andra grupper måste bli muslimer när landet erövras, eller dö (det finns lite olika tolkningar här, några är mindra intoleranta, men ingen tolererar fullt ut andra grupper).

Men inte bara icke-muslimer förtrycks. Kvinnoförtrycket är legio i islam. När en kvinna gifter sig, är det, enligt sharíalagen m3.2(a), inte hon själv som säger ja, utan hennes manlige representant (en kvinna måste alltid vara underställd en man; det kan vara hennes pappa, en bror, en farbror eller hennes make, ja det kan till och med vara hennes egen son (om mannen är frånvarande eller död) — i min engelska version av sharíalagen används ordet "guardian" och på arabiska heter det "Wali").

Vi ser idag också hur kristna fördrivs från många muslimska länder (och även mördas och förföljs). I Koranen 4:94 läser vi, "Det är ej tillåtet för en rättrogen [dvs en muslim] att döda en rättrogen, så vida det ej sker ouppsåtligen." Att döda en annan muslim är således förbjudet inom islam. När det gäller icke-muslimer är uppenbarligen människosynen ganska skakig. Kristna och judar, som underordnat sig islam och lever som dhimmis, har ett visst skydd, men övriga icke-muslimer har i princip inget mänskligt värde alls!

Ja! Här behövs knappast några kommentarer. Auschwitz och Treblinka säger allt.

Ja! Efter ryska revolutionen mördades systematiskt hundratusentals människor bara för att de tillhörde fel klass, eller misstänktes för att vara kritiska till bolsjevikerna. Här behöver inte heller sägas speciellt mycket. Gulag räcker! Uppskattningar är svåra, men många historiker menar att flera hundra miljoner människor har mördats av marxistiska regimer (Sovjet, Kina, Kampuchea etc) under 1900-talet.

 

11. Rasism

Kristendom
Islam
Nazism
Marxism

Nej!!! Det finns ingen som helst rasism i den kristna tron. Se också föregående punkt!

Ja! Man kanske också kan uttrycka det som att islam både är rasistisk och inte rasistisk (å andra sidan gäller detta väl all rasism — inga rasister diskriminerar alla andra folk på jorden, utan rasismen är alltid riktad mot en eller några utvalda folkgrupper). Den muslimska rasismen är i princip riktad mot judarna.

Alla kan bli muslimer, även svarta afrikaner. Men det är inte riktigt så enkelt. Vi kan inte bortse från den arabiska slavhandeln i Afrika, vilken pågick i över 1000 år och omfattade någonstans mellan 12 miljoner och 30 miljoner svarta slavar. Den arabiska slavhandeln var dessutom mycket mer grym än den europeiska. Alla manliga slavar kastrerades (utom de som skulle bli soldater) för att de inte skulle kunna skaffa barn. Många dog av själva ingreppet, på grund av infektioner eller blodförlusten (den arabiska slavhandeln beskrivs närmare här).

Idag finns av detta skäl i stort sett noll procent svarta afrikaner i Nordafrika (se t ex CIA:s World Fact), där de flesta slavarna hamnade. När man vallfärdar till Mecka, vilket varje muslim förväntas göra en gång i livet, om möjligt, så bor de svarta muslimerna för sig. Nu kan man kanske säga att detta mer avspeglar arabisk rasism än muslimsk rasism. Men å andra sidan är islam sprungen ur den arabiska kulturen så skillnaden är kanske inte så stor.

Slaveriet i Västvärlden försvann som en konsekvens av kristen kritik av densamma (kritiken kom från oss själva). Slaveriet i muslimvärlden försvann efter påverkan (delvis genom tvångsmedel) från Västvärlden (men än idag finns enligt FN slaveri i vissa islamländer). Bibeln talar kompromisslöst om alla människors lika värde. I Koranen är det endast muslimer som har fullt människovärde. Ja till och med det är en överdrift. Det är bara manliga muslimer som har fullt människovärde (om man ser till fri- och rättigheter).

Att muslimvärlden är svurna fiender till den judiska staten Israel torde vara ställt utom all rimligt tvivel. Men islams heliga skrifter (både Koranen och Hadith) är också negativa och ofta rent hatiska mot det judiska folket. Det är i och för sig sant att det finns koranverser som talar positivt om judarna. Problemet är att dessa verser finns i tidigare suror och därför annuleras av senare, mer negativa suror (enligt principen Al-Nasikh wal-Mansoukh — se inledningen till denna artikel). En känd Hadith, som ofta citeras av Hamas och även PLO är följande:

"Berättade 'Abullah bin 'Umar: Allah's apostel [dvs Muhammed] sade 'Ni (dvs muslimerna) skall strida mot judarna tills en del av dem gömmer sig bakom stenar. Stenarna kommer att (förråda dem) och säga, 'O 'Abdullah (dvs Allahs slav)! Det finne en jude som gömmer sig bakom mig; så döda honom.'" (Hadith enlig Sahih Bukhari, bok #34, Hadith #438).

(i mitt lilla islamlexikon finns länkar till webbsidor, där du kan läsa och söka i både Koranen och hadítherna i flera olika översättningar och versioner)

På min hemsida och blogg har jag mängder av ytterligare citat från Koranen etc som visar på islams hatfulla inställning till judar. Nu kan man givetvis invända att judendomen inte är en ras eller ett folk, utan en religion. Att islam hatar judendomen betyder därför inte med nödvändighet att islam är rasistisk. Något kanske det ligger i denna invändning. Men det är helt uppenbart att islam knappast skiljer mellan judendom och att vara jude. Muslimer tycks hata både det judiska folket och den judiska religionen.

Ja! Här behövs definitivt inga kommentarer. Rasism är nazismens livsblod. Själva essensen.

Nej! Marximen som sådan är inte rasistisk. Under ryska revolutionen hade många judar en ledande ställning. Sedan fanns givetvis grupper i Sovjet och andra kommuniststater som var rasister (framför allt antisemiter). Många av dessa grupper, t ex kosackerna (som förmodligen än idag gläds över Förintelsen), var motståndare till marxismen.

Det var kanske inte så konstigt att många judar sökte sig till, och satte sitt hopp till, kommunismen, med tanke på hur de behandlats under tsarregimen.

 

12. Dödskultur. Med detta menar jag en kultur där att dö för "saken" upphöjs till ett nästan heligt sakrament. I och för sig så finns något av detta i alla kulturer, dvs att dö för att rädda någon annan. Det är hjältar som gör sådant. Men den dödskultur jag talar om är en destruktiv dödskultur, där döden blivit ett självändamål och där människoliv är av noll och inte värde.

Kristendom
Islam
Nazism
Marxism

Nej! Kristna har dött i alla tider för sin rätt att tro och sin rätt att predika evangeliet. Men kristna dödar inte (till skillnad från muslimerna) andra för att påtvinga dem sin tro (i den mån sådant har skett har det inget med kristen tro att göra).

Ja! Inom det som idag kallas islamismen är dödskulturen synnerligen framträdande. Att dö för Allah, vilket ses som en helig handling, garanterar en plats i paradiset plus att man blir stor hjälte i sitt land.

Problemet för den som hävdar att detta inte har med islam att göra, är att de flesta islamister är mycket väl bevandrade i islams heliga skrifter. Plus att de tar sin tro på största allvar. Det blir därför svårt att reducera alla muslimska självmordsbombare och andra terrorister till förvirrade personer, helt okunniga om vad islam egentligen säger. Att islam och islamismen står varandra nära visas också av att vi ytterst sällan hör någon framträdande islamsk präst kraftfullt fördöma den här typen av handlingar. Tvärtom är det mullorna som inspirerar och uppmuntrar till självmordsbombningar etc.

Personligen menar jag att islamisterna är de sanna muslimerna. Det är de som verkligen följer islams heliga dokument och visar vad islam i själva verket står för.

Ja! Man kan nog utan överdrift säga att det fanns en dödskultur inom nazismen. Att dö för Hitler var det finaste man kunde göra. Nazismens dödskultur visas också genom deras totala förakt för människoliv.

Även nazisternas bundsförvant, japanerna, hade en dödskultur. Denna hade sina rötter i den japanska bushidokulturen, enligt vilken att dö för kejsaren var det mest ärorika en man kunde göra (ett uttryck för detta var Kamikazepiloterna under WW2).

Nja! Man kanske inte direkt kan säga att marxismen är en dödskultur på samma sätt som islam och nazismen, även om respekten för människoliv är synnerligen låg inom marxismen. Å andra sidan menar jag nog att ett ideologiskt system, som mördar hundratals miljoner människor (av sin egen befolkning), i viss mening förtjänar epitetet dödskultur!

Att ryska soldater, som gav sina liv under WW2, hyllades som hjältar har givetvis inget med dödskultur att göra. Men i marxismens tankesystem är människans värde synnerligen lågt. Människan är till för samhället, och i praktiken reducerad till en förbrukningsvara. Mänskliga individer betyder ingenting. Enligt kristendomen är samhället till för människan och individen betyder allt.

 

13. Utbreds/utbreddes huvudsakligen genom våld och tvång.

Kristendom
Islam
Nazism
Marxism

Nej! Sankt Patrick brukar kallas "Irlands Apostel" (läs gärna om honom på Wikipedia). Patrick, som var engelsman och troende kristen, rövades bort i 16-årsåldern av irländska "pirater" och var sedan slav där i 6 år. Detta inträffade på 400-talet. Irland var ännu inte kristet. Han lyckades fly, men upplevde några år senare en kallelse från Gud att återvända till Irland som missionär, vilket han också gjorde. Han predikade evangeliet, med fara för sitt eget liv, och döpte tusentals människor och är idag Irlands skyddshelgon och anses allmänt vara den som kristnade Irland. Han kom inte med vapen och arméer, utan han kom med Jesu Kristi kärlek. Och förvandlade ett helt land. Detta är sann kristendom! Och det är så kristendomen till stora delar har spritts. Och även sprids idag. Kristendomen växer just nu snabbt i Kina. Tonåringar som fått möta Jesus går till nästa by och vittnar om sin tro, och människor blir frälsta.

Tyvärr har motsatsen också förekommit. Man behöver bara tänka på spanjorernas framfart i Syd- och Centralamerika. Tragiskt! Men det har ingenting med Jesus att göra. Man kan aldrig göra någon kristen genom tvång, eftersom att vara kristen inte handlar om yttre ceremonier och bekännelser. Det handlar om en relation med Gud själv! Den tro som Jesus talar om är hjärtats tro. Och den kan aldrig komma genom yttre tvång. Det blir i så fall bara ett sken av kristendom.

Ja! Islam har till allra största delen spritts genom krig och erövringar och hot och tvång. Detta framgår klart av den muslimska historieskrivningen. Muhammed var en krigarhövding, vilket klart avspeglas i den religion han skapade. Enstaka människor har frivilligt blivit muslimer, t ex genom giftemål (en icke-muslimsk kvinna som gifter sig med en muslim, måste konvertera till islam, enligt islams heliga dokument). Efter många hundra år av passivitet och till synes fredlig samexistens (orsakad av att man inte var tillräckligt stark för att hota Västvärlden), har idag islam vaknat och passiviteten har nu ersatts av en alltmer ökande aggressivitet. Vi behöver bara se på situationen i Afrika för att se att så är fallet. Långsamt men obevekligt utbreder sig islam söderut i de kristna delarna av Afrika. Detta sker genom inbördeskrig, hot, terror och även demografiskt. Detta kan vi läsa om i stort sett varje dag.

Alla muslimer är befallda att delta i jihad, dvs det heliga kriget för att utbreda islam (se punkt 1 ovan). De muslimer som dör för sin tro, dör när de försöker tvinga andra att bli muslimer. De kristna som dör för sin tro, dör för sin rätt att tro och för sin rätt att predika Evangeliet.

Ja! Att nazimen utbreddes genom våld och krig är knappast något som kan ifrågasättas. Detta torde stå helt klart utifrån historiens ljus. Hitler och hans anhängare var stolta över att erövra område efter område genom våld och hot och krig.

Till stora delar, ja! Marxismen utbreds på flera sätt. Våld har använts i mycket stor utsträckning. I själva den marxistiska idén finns ett god tanke om rättvisa och jämlikhet. Att fattiga människor blev kommunister i Tsarens Ryssland eller i Europas industrinationer är inte ägnat att förvåna. Giriga och orättfärdiga kapitalister sög ut arbetarklassen så mycket de kunde. Nu var givetvis inte alla företagare sådana, men tillräckligt många för att väcka massornas rättfärdiga vrede. Problemet är att den marxistiska idén inte bygger på kärlek, utan på hat, och därför aldrig kan skapa en bättre värld. Det som föds ur hat och våld och ondska är perverterat redan från början och blir som ett gift, vilket även förtär de sina.

I de länder som kom att hamna under marxistiska regimer var ganska snart förtrycket minst lika stort som innan, men av ett annat slag (några månader efter ryska revolutionen avrättade bolsjevikerna lika många människor per månad som tsaren hade gjort under 10 år). Den kapitalistiska eller rojalistiska härskarklassen ersattes av en ny härskarklass med lika stora privilegier som den tidigare. Det fanns förvisso kommunister som var verkliga idealister, vilka motsatte sig ledarnas liv i lyx och överdåd, men dessa avrättades (om de inte hann fly) allt eftersom.

Efter ryska revolutionen dröjde det inte länge förrän tankar på en världsomspännande kommunism uppstod. För att åstadkomma detta användes både list och våld. Stalin och Mao var, som jag ser det, lika onda som Hitler. Deras ondska tog sig bara lite annorlunda uttryck. Grundläggande så har marxismen till stora delar spritts genom våld eller bedrägeri (vilket är en form av våld — intellektuellt våld).

 

14. Destruktiv och inte konstruktiv. Skapar en sämre värld och inte en bättre värld.

Kristendom
Islam
Nazism
Marxism

Nej! Kristendomen skapar en bättre värld. Det är ingen slump att den moderna demokratin är så starkt kopplad till den judisk-kristna kulturen. Inte heller är det en slump att Västvärlden varit ledande när det gäller vetenskap, teknik, tankefrihet och åtföljande höga levnadsstandard och välfärd.

Att vi idag skönjer en nedgång av Västvärlden har, som jag ser det, att göra med att det kristna inflytandet där är på tillbakagång. Läs mer om detta i min artikel om kristendomens konsekvenser!

Ja! Betraktar man den muslimska världen i stort så ser man våld och förtryck och inskränkthet och aggressivitet. Fattigdom och analfabetism. En flod av muslimer väller in i Europa, Australien etc. Samtidigt som många av dessa muslimer högmodigt deklarerar att islam är överlägset alla andra system. Men om så vore fallet, så skulle, som jag ser det, skaror av européer etc fly till islamvärlden i stället.

Att vissa muslimska länder har en relativt hög levnadsstandard beror bl a på oljan, som gjort dessa länder ofattbart rika. I några av dessa länder har oljepengarna kommit landets medborgare till del, medan det i andra länder enbart har berikat den härskande kasten. Men även i de rikaste av oljestaterna så är ofriheten stor. Dessutom, om det bara hade kommit an på islamvärlden, så hade det varken funnits bilar eller flygplan och därmed inget behov av råolja. Och utan den "dekadenta" Västvärlden, som merparten av speciellt araberna så djupt föraktar, så hade araberna inte haft en aning om all den olja som fanns under deras fötter (vilken vi funnit åt dem, vilken vi pumpar upp åt dem och vilken vi transporterar åt dem).

Ja! När nazistdiktaturen i Tyskland föll 1945, låg landet i ruiner. Miljoner tyskar var döda, varav en mycket stor del ungdomar. Industrin var i det närmaste helt utplånad och utan akut hjälp från de allierade hade landet antagligen kollapsat. Totalt blev nazismens facit ca 50 miljoner döda, ett Europa till stora delar i ruiner och ett ofattbart lidande och fattigdom under många år framåt även för de som överlevde kriget.

Detta är alltid ondskans frukter på lång sikt (även om det kan se bra ut kortsiktigt, vilket det gjorde i Hitlertyskland, där arbetslösheten ganska snart försvann efter att nazisterna fått makten — problemet är att man inte kan skapa långsiktigt välstånd genom att bygga motorvägar och vapen och inkalla miljoner unga män som soldater).

Ja! Även marxismen tycks oförmögen att skapa en bättre värld. När Sovjet föll så berodde det inte på yttre fiender utan på att systemet kollapsade på grund av sin oförmåga att skapa någonting bättre, att förmera. Under sin existens hade Sovjetkommunismen mördat kanske 30 ja kanske till och med bortåt 100 miljoner människor, både inom landet och i grannländerna (t ex Polen). Marxismen orsakade ett ofattbart lidande. Sovjetstaten besegrades inte av USA utan föll sönder av sin egen tyngd. Det tycks som att marxismen bara kan plundra det som redan finns. Och när det inte finns något mer att plundra, ja då faller systemet sönder. Plundra, slakta och förgöra! Det är vad ondskan åstadkommer.

Lite förenklat så säger marxismen "allt ditt är mitt" medan kristendomen säger "allt mitt är ditt. De är varandras spegelbilder. Marxismen tar och kristendomen ger. Missunnsam avundsjuka kontra utgivande kärlek. Jesus säger i Joh 10:10, "Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och förgöra. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd". Död och liv! Jag påstår givetvis inte att alla marxister är onda och alla kristna goda. Det har funnits många godhjärtade människor som trott på marxismen som ett system för att skapa en bätre värld. Tyvärr hade de fel och många av dessa godhjärtade människor hamnade sedan i Gulag. Det jag försöker visa är den principiella skillnaden mellan marxism och kristendom. "På frukten känner man trädet", som Jesus säger i Luk 6:44.

 

15. Tillåtet att ljuga för religionens/ideologins skull. Sanningen underordnad ideologin.

Kristendom
Islam
Nazism
Marxism

Nej!!! Jesus säger när han står inför den romerske ståthållaren Pontius Pilatus, "Jag har fötts och kommit hit till världen för denna enda sak: att vittna för sanningen. Den som hör till sanningen lyssnar till min röst." (Joh 18:37). Det grekiska ord som här översatts till sanning är aletheia, vilket betyder "det som stämmer med fakta, det som är absolut sant, såsom det i själva verket är". Kristendomen är sanningens religion och lögn är under inga som helst förhållanden tillåten. Kristendomen har ingen dold agenda. Allt redovisas öppet och sedan är det upp till var och en att ta ställning för eller emot Jesus.

Ja! Inom islam finns en princip som kallas Taqiyya. Den säger bl a att det är obligatoriskt för en muslim att ljuga för att uppnå ett mål som är obligatoriskt inom islam (t ex jihad). Läs mer om taqiyya i mitt lilla islamlexikon.

Ja! Det är ju bara att titta på Hitlers förhandlingar med Englands otroligt naive premiärminister Neville Chamberlain innan WW2 bröt ut. Gång på gång lovade Hitler att han inte hade några fler territoriella krav. Och gång på gång bröt han dessa löften.

Hitler angrep också i juni 1941, helt oväntat och oprovocerat, Sovjetunionen trots att han hade en nonaggressionspakt med detta land. Ondskan är vare sig bunden av löften eller sanning

Ja! Partitidningen i Sovjetunionen hette Pravda, vilket brukar översättas med "Sanning". Men det är mer komplicerat än så. Det ryska ordet "pravda" betyder ungefär, fritt översatt, i detta sammanhang, "den 'sanning' som gynnar partiet". Det finns nämligen ett annat ryskt ord för sanning, istina, som betyder det man normalt menar med sanning, dvs det som stämmer med fakta.

Därför kunde Pravda, utan att skämmas, ha artiklar som visade bilder på köer med "hungrande ungdomar i Stockholm" (i själva verket visade bilderna ungdomar som köade för biljetter till en popkonsert i Stockholms Konserthus). Men eftersom bilderna gagnade partiet och världskommunismen, så var de "sanna" i alla fall (pravda), även om de inte var sanna i verklig mening (istina).

I Sovjet och Kina och DDR och Rumänien etc ljög man inför sina vänner, inför sin fru, inför sina barn (annars kunde dessa ange en och då hamnade man i Gulag eller ännu värre), ja man ljög till och med inför sig själv. Alla ljög för alla, för att hålla skenet uppe (dvs att de kommunistiska länderna var de bästa, rikaste, friaste länderna i världen).

 

16. Antisemitism

Kristendom
Islam
Nazism
Marxism

Nej! Jesus var själv jude. Lärjungarna var judar. Gamla Testamentet, som är en del av den kristna Bibeln, är det judiska folkets heliga skrift. Så kristendomen kan omöjligen vara antisemitisk.

Det har tyvärr funnits "kristen" antisemitism, men det har inget med Jesu lära att göra, utan är en konsekvens av människans ondska och olydnad. Ofta motiverade kristna sin antisemistism med att det var judarna "som mördade Jesus". Detta påstående är så fel som det bara kan bli. För det första så var det romarna, som rent fysiskt dödade Jesus. För det andra var det ytterst sett du och jag som dödade Jesus. Han dog för att rädda oss undan den eviga döden. Och han offrade sitt liv av fri vilja, vilket han klart säger på flera ställen. Om detta kan du läsa mer på mina sidor om den kristna tron.

Ja! Koranen och Hadith innehåller fruktansvärda uttalanden om det judiska folket. I stort sett hela islamvärlden är fanatiska fiender till både staten Israel och det judiska folket. Hizbollah och Hamas har lovat att urota det judiska folket, etc, etc. För mer detaljer hänvisar jag till mina avdelningar om islam respektive Israel. Använd också textsökningen på min blogg och hemsida.

Ja! Här behövs knappast någon närmare motivering.

Nej! Karl Marx var själv jude. Många av ledarna under och efter ryska revolutionen var judar. Stalin tycks dock har varit antisemit och lär ha planerat pogromer mot judar strax innan han dog. Kanske har detta med den ryska antisemitismen, som tycks vara en del av den ryska kulturen, att göra. Det har i varje fall inte någon koppling till marxismen.

 

17. Respekterar andra kulturer och folk.

.
Kristendom
Islam
Nazism
Marxism

Ja. Kristendomen respekterar andra kulturer och har också lärt sig mycket av andra kulturer. Den kristna kärleken, som omfattar alla människor och folk, gör att kristna varit nyfikna på "de andra", vilket lett till vetenskaper som historia, geografi, antropologi etc. Denna kärlek till alla människor har också drivit kristna att, många gånger med fara för sina egna liv, missionera och även bygga sjukhus, skolor etc i alla delar av världen.

Detta betyder inte att kristendomen säger att alla kulturer "har rätt" i allting. Även om man som kristen respekterar muslimer, ateister etc som människor, betyder det inte att man anser att deras tro är sann. Men det är ju också ömsesidigt. En sak är säker, islam och kristen tro kan omöjligen vara objektivt sanna samtidigt, eftersom de klart säger emot varandra. Koranen är t ex mycket klar över att Jesus aldrig korsfästes (sura 4:156), samtidigt som Jesu död på korset utgör en central del av den kristna tron. Inte heller ateismen och kristendomen kan vara sanna samtidigt.

Nej! Detta diskuterar jag närmare här.

Nja! Generellt inte. Nazisterna hade dock stor respekt för islam, eftersom islam var en krigarreligion och inte "någon mesig kärleksreligion" som kristendomen. Ett känt citat av Hitler är följande, "Hade Karl Martell inte segrat vid Poitiers […] så skulle vi alla förmodligen ha konverterat till muhammedanismen, den kult som glorifierar heroism och som öppnar upp den sjunde himlen endast för de modiga krigarna. Då skulle de germanska raserna ha erövrat hela världen." För källa se Wikipedias artikel om islam och nazismen.

Himmler satte upp två SS-bataljoner bestående av bosniska muslimer, vilka sedan gjorde sig skyldiga till grova krigsförbrytelser (läs mer om detta här). Även andra krigarkulturer (vikingar, Alexander den store etc) beundrades av nazisterna. För övrigt fanns bara förakt för andra folk och kulturer.

Både och. Men grundläggande så blir svaret nej, eftersom marxismens mål är att erövra hela världen (med våld om så behövs) och sedan tvinga in alla människor under detta system och eliminera de som vägrar låta sig omvändas. Det är svårt att kalla detta för respekt.

 

18. Individen betyder ingenting. En enskild människa är därför en förbrukningsvara.

.
Kristendom
Islam
Nazism
Marxism

I kristendomen är den enskilda människan det centrala. Gud älskar inte mänskligheten (som en del psykopater tycks göra) utan Gud älskar varje enskild människa, dvs dig och mig. Du och jag har ett kärleksförhållande till Gud. Detta beskriver Jesus mycket tydligt i liknelsen om det förlorade fåret (Matt 18:12). Jesus säger där, "Vad tror ni: om en man har hundra får och ett av dem kommer bort, lämnar han då inte de nittionio kvar i bergen och ger sig ut och letar efter det som är borta?"

Allah har viss omsorg om sina efterföljare och utlovar stora belöningar om de lyder honom och ännu större belöningar om de offrar sina liv för honom. Samtidigt så uppvisar islam en oerhörd likgiltighet när det gäller människoliv; både muslimers och icke muslimers. Den grymhet som följt i spåren på islams erövring av länder och områden och hur man behandlat folken i de erövrade områdena talar också sitt tydliga språk. Samma sak gäller den islamska slavhandeln som mycket motvilligt övergavs långt in på 1900-talet (under starkt tryck från Västvärlden). Slutsatsen blir att Allah är tämligen likgiltig inför mäniskliga individers lidande och död.

Individer och mänskligt lidande och mänskligt liv i sig betydde ingenting för nazisterna. Däremot betydde givetvis dugliga indivier (som arbetade eller stred för nazisterna) mycket, men inte i kraft av sitt människovärde utan på grund av att sådana individer var viktiga för att vinna kriget. Nazisterna var pragmatiker. T ex så var Eduard Milch, Generalfältmarskalk och Generalinspektör för det tyska flygvapnet, jude. Han var så skicklig så nazisterna kunde helt enkelt inte undvara honom. Man kokade därför ihop en historia och förfalskade födelsehandlingar och vips så var Milch en äkta fullblodsarier.

Här gällde ungefär samma sak som bland nazisterna. Individens värde var noll och miljoner människor mördades för att skapa det nya paradiset (givetvis var Stalins, Maos och deras politrukers människovärde mycket högt, åtminstone enligt dem själva — "vissa är ju mer jämlika än andra" för att citera George Orwell). Endast en total idiot skulle behandla sina dugligaste medarbetare illa och dugliga individer belönades och behandlades väl (ofta men inte alltid). Så länge de inte utgjorde ett hot mot regimen eller mot diktatorns popularitet eller prestige. Ett exempel på det senare var den legendariske Marskalk Georgy Zhukov, som hade avgörande betydelse för Sovjets seger över Nazityskland. Denne blev efter kriget mer populär och beundrad än Stalin, varför han fick ett kommando långt bort i Sibirien för att glömmas bort (han fick vara glad att Stalin inte lät skjuta honom).

 

Av genomgången ovan torde klart framgå att islam, nazism och marxism står varandra väldigt nära när det handlar om syn på människovärde, fri- och rättigheter och tolerans i olika frågor, samt våldsanvändning. Speciellt nazism och islam är nästan identiska i detta avseende (ett ytterligare indicium för denna slutsats är Hitlers och andra ledande nazisters stora entusiasm inför islam). Att ovanstående ger en relevant bild av islam bekräftas av verkligheten. I islamvärlden finns inte en enda demokrati värd namnet. Och ju större inflytande islams prästerskap har, dvs ju mer islams ideologi kommer till uttryck, desto mindre demokrati och desto mindre mänskliga rättigheter. Korrelationen när det gäller detta är så nära ett man kan komma! På min hemsida och blogg finns mängder av artiklar, där detta visas. Att tankefriheten är synnerligen begränsad i islamvärlden visas av vetenskapens status i dessa länder. Vetenskapen är i stort sett helt frånvarande i de länder där islam styr samhället. Ett enda nobelpris i naturvetenskap har delats ut till en muslim, Ahmed Zewail. Denne, som fick kemipriset 1999, hade dock fått sin högre utbildning i USA och var verksam där. Som jämförelse kan nämnas att 117 nobelpris i naturvetenskap delats ut till judar. År 2010 uppskattades antalet muslimer i världen till ca 1,6 miljarder och antalet judar till runt 14 miljoner. Siffror som säger en hel del (för fler detaljer klicka här!).

I Sverige anses, av det intellektuella etablissemanget, att marxism och islam tillhör de goda krafterna här i världen. De som brukar våld i islams namn har, enligt Godhetskören, totalt missuppfattat Koranen etc. Eller också menar man att våldet är berättigat. På samma sätt sägs den ofrihet och terror som rådde i Sovjet, Maos Kina, Röda Khmerernas Kampuchea etc ha berott på att man inte tillämpade den "sanna marxistiska läran". Den som ofelbart leder till paradiset! Etc, etc. Osv, osv. Jag anser inte att detta håller. Ovan har jag inte diskuterat vad enstaka islamister hävdar eller vad extrema nazister/marxister anser. När det gäller islam har jag utgått från islams egna, heliga skrifter och historiska fakta. Motsvarande gäller det jag skriver om nazism och marxism. Det är dessa skrifter som t ex säger att islam skall erövra hela världen. Att homosexuella skall dödas. Att den som lämnar islam skall dödas etc. Det är inte jag som säger detta. Islam definieras inte genom Aftonbladets hemsida eller Miljöpartiets språkrör eller politiskt korrekta religionslärare på Södertörns Högskola, utan genom sina egna heliga skrifter!!! Om du inte gillar vad dessa skrifter säger så är det inte mig du skall bli arg på — det är dessa skrifter som din vrede skall riktas mot!

De terrorister som den 11/9 2001 flög planen in i World Trade Center och Pentagon var högt utbildade personer.

En av dem, Muhammed Atta, kom från en välbärgad egyptisk familj. Pappan var jurist och mycket allmännbildad. Atta var en flitig skolelev och fick höga betyg. Han studerade sedan till arkitekt vid universitetet i Kairo och fortsatte sina studier i Tyskland. Det var där han träffade radikala muslimer och började sin bana som terrorist (källa engelska Wikipedia).

Alla terroristerna var djupt troende och kunde citera hela eller i varje fall stora delar av Koranen utantill. Att de var djupt troende framgår klart av deras konversation på Flight 93 (det plan som kraschade på en åker i Pennsylvania, efter att passagerarna angripit terroristerna och försökt ta över planet). Alla trafikplan har som bekant en cockpit voice recorder (CVR) som spelar in konversationen på flight deck. På de plan som flög in i World Trade Center och Pentagon var CVR så skadad att man inte kunde få fram det som spelats in. Men på Flight 93 lyckades man med detta. När man hör terroristernas konversation i denna inspelning så hör man dem gång på gång ge uttryck för sin tro på Allah. Bl a så säger en av dem "I Allahs namn, den mest nådefulla, den mest kärleksfulla". (klicka här för att se en utskrift från CVR på Flight 93 — översatt till engelska).

Jag kan garantera, att för den som tar sin kristna tro på lika stort allvar, och verkligen har studerat sin Bibel lika noggrant som dessa terrorister hade studerat Koranen, och som levt nära Jesus i bön och tillbedjan, så vore det absolut omöjligt att utföra den typen av handlingar. Endast avfälliga eller mycket olydiga kristna skulle kunna göra något sådant!

Om du inte är beredd att själv undersöka hur det förhåller sig, utan avfärdar allt jag skriver ovan, enbart utifrån vad du läst i Aftonbladet eller sett/hört i Public Service media, så tycker jag du skall fortsätta leva i din bubbla av poltiskt korrekta lögner. Men då tycker jag att du inte heller skall uttala dig så tvärsäkert som du gör. Rätten att uttala sig innebär inte nödvändigtvis att man har rätt! Rätten att uttala sig medför dessutom en skyldighet att efter bästa förmåga ta reda på vad som är sant (genom att bl a använda flera källor). De länkar jag gett ovan ger dig denna möjlighet.


Tillbaka till min hemsidas förstasida
Tillbaka till huvudsidan för islam