"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(Okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"När försiktigheten finns överallt,
finns modet ingenstans."
(den belgiske kardinalen Mercier)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(Hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Senast ändrad: 2024 02 29 13:30

Nya Perspektiv på islam och Koranen

(sammandrag ur en artikel i New York Times)

Den 2/3 2002 fanns en intressant artikel i New York Times av Alexander Stille med titeln "Radical New Views of Islam and the Origins of the Koran" (Radikalt nya perspektiv på islam och Koranens ursprung). Författaren redogjorde där för en rad nya rön vad beträffar Koranens ursprung. Inledningsvis skriver han:

För muslimer är Koranen Guds sanna Ord, vilket meddelades Muhammed genom ärkeängeln Gabriel. "Det råder intet tvivel om den" deklarerar Koranen tveklöst om sig själv i inledningen. Forskare och författare som har ignorerat denna varning, har ibland funnit sig vara målet för dödshot och våld, något som sänt kalla kårar genom universitet runt om i världen.

En amerikansk forskare, som vill vara anonym, säger i artikeln, "Mellan fruktan och politisk korrekthet är det inte möjligt att uttrycka något annat om islam än sockersött nonsens". Forskarnas försiktighet när det gäller islam är inte svår att förstå. Man behöver bara tänka på dödsdomen över Salman Rushdi, efter att denne publicerat numera borttagna delar av Koranen, de s k Satansverserna. Den egyptiske författaren Naguib Mahfouz knivhöggs på grund av att en av hans böcker ansågs vara oreligiös. Och när den arabiske forskaren Suliman Bashear hävdade att islam utvecklats som religion, snarare än att ha uppenbarats i fullt färdig form ur profetens mun, slängde hans studenter vid universitetet i Nablus på Västbanken, ut honom genom fönstret på andra våningen.

Artikeln berättar om den tyske forskaren Cristoph Luxenberg (som är en pseudonym -- av förklarliga skäl), expert på gamla semitiska språk, och dennes bok The Syro-Aramaic Reading of the Koran. Där argumenterar författaren för att Koranen har lästs fel och tolkats fel i århundraden. Hans arbete baseras på de äldsta koranhandskrifter som finns, och han menar att delar av Koranen är hämtade från äldre kristna, arameiska texter, som missförstods av de senare muslimska teologer, vilka sammanställde Koranen i den form som den förekommer i dag. Det behöver kanske inte nämnas att det var stora problem att hitta ett förlag till denna bok, trots att den betraktas som ett betydande genombrott i koranforskningen av flera experter på området. Bokförläggare är, precis som andra, rädda om sina egna och sina familjemedlemmars liv.

Ett exempel på Luxenbergs (eller vad han nu egentligen heter) nya tolkning är att de jungfrur, som enligt de muslimska prästerna, väntar i paradiset på alla islams martyrer, i själva verket betyder "vita russin".

"Houri" på arabiska betyder jungfru, medan "hur" i gammal arabiska betyder "vita russin", som ansågs vara en oerhörd delikatess vid den tid när Koranen skrevs. I den ursprungliga Koranen fanns inga vokaler (precis som när det gäller Gamla Testamentets hebreiska grundtext), varför det inte går att skilja mellan "houri" och "hur" i de äldsta korantexterna. Båda tolkningarna är fullt möjliga. Koranens vokaler lades till under 700- och 800-talet, för att texten skulle bli mer lättolkad. Luxenberg menar att "vita russin" är en mycket mer trolig tolkning i det textställe som avses, än "jungfrur". I en äldre arameisk beskrivning av paradiset talas om att kristallklart vatten rinner där, och att det finns överflöd av frukter och vita russin. Den arameiska texten stämmer väl överens med Koranens beskrivning av paradiset. Dessutom kommer det arabiska ordet för "paradis" från ett arameiskt ord som betyder "trädgård". Enligt Luxenberg talar således mycket för att Koranens bild av paradiset, i själva verket är lånad från en äldre kristen, arameisk tradition, och att delar av denna tradition feltolkats vid sammanställningen av Koranen.

Man får väl förmoda att en del självmordsbombare lär bli ganska besvikna när de vaknar upp på "andra sidan", och får se en skål full av vita russin, i stället för ett antal ljuvligt vackra, unga och lättklädda jungfrur.

En annan forskare som citeras i artikeln är John Wansbrough vid School of Oriental and African Studies i London. Denne menar att Koranen verkar vara sammansatt av olika röster och texter, och att detta skett under tiotals för att inte säga hundratals år. Alla experter verkar ense om att det inte finns något som helst bevis för att Koranen existerade förrän 691, dvs 59 år efter Muhammeds död. Det var då som Klippmoskén på Tempelberget i Jerusalem byggdes. Där finns ett antal inskriptioner med korancitat. Dessa inskriptioner skiljer sig dock en del från den allmänt använda versionen av Koranen, och många forskare menar att Koranen kan ha fortsatt att utvecklas ända till under slutet av 700-talet. Mycket av det vi vet om Muhammed är dessutom baserat på texter skrivna 130 till 300 år efter Muhammeds död.

Det finns också, enligt artikeln, experter som tror att det fanns grupper av judar och kristna i Mecka, vilka djupt påverkade Muhammeds gudsbild.

Det är uppenbart att det finns starka skäl att misstro att Koranen utgör en direkt uppenbarelse från Gud till Muhammed.

Å andra sidan, skall man vara rättvis måste man acceptera, att om Koranen utgör en övernaturlig uppenbarelse, ja då är det svårt för forskarna att dra rätt slutsatser, eftersom de är begränsade till att försöka förklara allting utifrån inomvärldsliga orsak- och verkansamband. Precis som att jag på andra ställen kritiserar liberalteologerna för deras snusförnuftiga bortförklaring av allt övernaturligt i Bibeln, så kan man givetvis kritisera de forskare som från samma utgångspunkt vill bortförklara det övernaturliga inslaget i islam. Men, här finns ändå en stor skillnad mellan kristen tro och islam. Bibeln är grundad på mycket gamla, idag existerande handskrifter. Den är författad av ca 40 olika författare över en period av flera tusen år och är ändå oerhört samstämmig. Det finns mängder av profetiska förutsägelser om framtiden, av vilka många slagit in med stor exakthet. Jesus gjorde bevisligen märkliga under och tecken, något som även hans motståndare bland judarna erkände. Inget av detta finns i islam. Det enda som talar för att Koranen är Guds Ord och Muhammed hans profet, är att Muhammed säger så. Jämför man sedan konsekvenserna av bibeltrogen kristendom och korantrogen islam (vilket behandlas på andra ställen på denna hemsida), framstår skillnaden mellan dessa två religioner ännu mer dramatisk, för att inte säga total.

Tillbaka till avsnittet "Islam?"

© Krister Renard