"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(Okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"När försiktigheten finns överallt,
finns modet ingenstans."
(den belgiske kardinalen Mercier)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(Hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Senast ändrad: 2024 02 29 13:30

Fakta bakom min jämförelse mellan Jesus och Muhammed

(Note: at the top of the page you can choose translation of this article to other languages, but don't expect the translation to be perfect — "Välj språk" means "Choose language")

Jag har flera gånger fått mail, där min jämförelse mellan Jesus och Muhammed kritiseras. Man har ifrågasatt själva jämförelsen och menat att den är faktamässigt felaktig och orättvis. Dessutom har vissa mailskrivare ansett att jag är okänslig (och rasistisk — rasist är man ju i Sverige så fort man kommer med minsta kritik mot islam) och sparkar på den som redan ligger. Några har undrat varifrån jag hämtat de uppgifter som ligger till grund för min jämförelse. Jag vill därför ge en kort förklaring till texten (allt detta finns i mina artiklar om islam — här ger jag en kort sammanfattning).

Jämförelsen har jag själv gjort utifrån mina kunskaper om kristendomen och islam (det är faktiskt tillåtet att komma med egna tankar — allt man skriver måste inte vara hämtat från en angiven källa). Jag är själv kristen och har dessutom läst Koranen två gånger mycket noggrant plus att jag studerat hadítherna och sharíalagen under flera år (inte på heltid men ändå). De flesta punkter i det jag skriver är inte särskilt kontroversiella (däremot är de synnerligen politiskt inkorrekta — men det är en annan historia).

Grundläggande så utgår jag från vad Bibeln respektive islams heliga skrifter plus islams egen historieskrivning säger.

(Koranhänvisningarna och -citaten nedan är hämtade från Zetterstéens svenska översättning. Observera att koranvers- och hadíthnummer kan skilja sig åt något — ofta handlar det bara om ett eller ett par nummer — mellan olika översättningar och versioner!)

Första punkten är inte speciellt kontroversiell. Jesus är förutsagd i GT av ett stort antal profetior. Detta är närmast en dogm i den kristna tron, även om det i viss mån handlar om tolkningar. Men det stämmer med den kristna tron under alla förhållanden. Muhammed var inte förutsagd någonstans. Det finns muslimer som påstår att han är förutsagd i GT men det är rent nonsens. Jag har skrivit en artikel, där jag reder ut detta i detalj (se punkt 1b i början av artikeln).

Andra punkten handlar om födelsen. Bibeln (och även Koranen i sura 19:20) hävdar att Jesus föddes på ett övernaturligt sätt. Däremot säger inte Koranen eller någon annan islamsk skrift att Muhammed föddes på ett övernaturligt sätt.

Tredje punkten säger att Jesus var syndfri (vilket Bibeln hävdar). Muhammed var, även enligt muslimsk tro, i princip en vanlig människa och därmed en syndare (Satansverserna är ett exempel på detta). Ingenstans i islams skrifter påstås att Muhammed var syndfri. I varje sammanhang, där man nämner Profeten (dvs Muhammed), skriver man "Må Allah välsigna honom och ge honom frid". Det hade man knappast gjort om Muhammed varit syndfri (då hade han redan haft frid i sitt hjärta). Inte heller hade man behövt välsigna honom, om han var i paritet med Jesus. Man ber Gud eller Jesus om att själv bli välsignad eller att andra personer skall bli välsignade. Det är från och genom Gud/Jesus som välsignelsen kommer. Jesus behöver vi inte välsigna. Det är han som välsignar oss!

Fjärde punkten, som handlar om mirakler, säger att Jesus gjorde mirakler (vilket han gjorde enligt Bibeln). Ingenstans i någon muslimsk skrift påstås att Muhammed gjorde mirakler. Tvärtom så försöker Muhammed bortförklara varför han inte gjorde några mirakler (med anledning av kritik från hans anhängare, vilka menade att en Guds profet borde kunna göra mirakler). Se t ex Sura 6:7-9, 6:37 och några andra ställen.

Femte punkten handlar om gudomlighet. Enligt vad som framgår av Bibeln (t ex Filipperbrevet kapitel 2) så var Jesus Gud själv kommen till jorden i mänsklig gestalt. Ingen muslim eller muslimsk skrift hävdar att Muhammed var gudomlig eller Gud. Ett sådant påstående skulle betraktas som hädelse inom islam.

Jag kan inte se att det finns något kontroversiellt i dessa fem punkter.

Punkt 6 till 10 hänger ihop. Att Jesus inte begick onda handlingar framgår klart av Bibeln. Sedan kan man givetvis välja att inte tro på det. Men min jämförelse handlar om vad respektive religion plus dess historieskrivning säger och inte vad som är absolut sant (det senare blir ju bara spekulationer, eftersom vi inte kan veta med absolut säkerhet hurudan Jesus och Muhammed verkligen var). Att Muhammed använde våld framgår av islams egen historieskrivning. Där berättas om olika strider som Muhammed var involverad i. Allmänt anses inom islam att han åtminstone dödade en person för egen hand, men under alla förhållanden sände han ut sina män att strida och erövra och röva byte. Det framgår av Koranens texter och även av hadítherna och sharíalagen.

Strid mot dem som inte tror på Allah och den Sista Dagen och som inte förbjuder det som Allah och hans budbärare har förbjudit, och inte heller erkänner sanningens Religion, även om de är Bokens Folk [dvs judar, kristna och zoroaster] tills de i villig underkastelse betalar Jizya [en straffskatt som dessa grupper måste betala för islams beskydd] och erkänner sig underkuvade (sura 9:29).
När I möten dem som äro otrogna, så halshuggen dem, tills I anställt ett blodbad bland dem! Slån dem då i bojor! Och skänken sedan efter eller fordren lösepenning, tills vapnen nedlagts! (sura 47:4-7).

Observera, sura 9 och 47 är sena suror. Sura 9 anses allmänt vara nr 113 eller 114 i tidsordning och 47 anses vara 95-98 i tidsordning — totalt innehåller Koranen 114 suror — dvs det kan knappast finnas några andra suror som annulerar det som sägs i sura 9 och 47 (se "Al-Nasikh wal-Mansoukh" nedan).

I en hadith läser vi:

...jag [dvs Muhammed] har befallts att strida mot människor, tills de erkänner att det inte finns någon annan gud än Allah och att Muhammed är Guds profet, och förrättar bönerna och betalar zakat..." (Hadith enligt Bukhari, Volum 1, Bok 2, Nummer 24)

Det är knappast någon "Fridsfurste" som talar här.

Att Muhammed (enligt punkt 10) gifte sig med en 6-årig flicka och sedan fullbordade äktenskapet när hon fyllt 9 sägs i flera hadither.

I hadith enligt Sahih Bukhari, Bok 62, Nummer 65 (det finns f ö flera hadither i samma samling vilka säger precis samma sak) läser vi (tror du mig inte så finns hadítherna på nätet så du kan kolla själv — för att hitta nedanstående ställe, sök t ex på "Aisha six nine" och välj "All Words"):

Berättade Aisha; att Profeten gifte sig med henne när hon var sex år gammal och sedan fullbordade äktenskapet när hon var nio år gammal. Hisham sade; Jag har fått mig berättat att Aisha stannade hos Profeten i nio år (dvs till hans död).

Muhammed var 62 år när han dog, och om han levde tillsammans med Aisha i nio år, måste han således varit 53 när äktenskapet fullbordades. En del påstår att det var annorlunda på den tiden och att sex med så unga flickor var ok då. Såvitt jag kan förstå stämmer inte detta. Det är snarare så att Muhammed, genom sitt äktenskap med Aisha, har legitimerat äktenskap och även sex med småflickor (vilket är ett stort problem i muslimvärlden, något som t o m svenska media vid enstaka tillfällen tagit upp). Men oavsett detta så var Muhammed knappast någon helig man, åtminstone utifrån vad man vanligen menar med detta ord.

Låt mig ta ett ytterligare exempel som visar på skillnaden mellan Jesus och Muhammed. Här väljer jag berättelsen om Umm Qirfa som exempel. Wikipedia skriver:

[bakgrunden är att en av Muhammeds medhjälpare (Zayd) under ett försök att plundra Wadi al-Qura blivit skadad — när skadan läkt återvänder han för att hämnas].
Efter tillfrisknandet från skadan och efter morgonbönen, fick truppen order att rida mot fienden. Han anföll Wadi al-Qura och tillfogade dem stora förluster. Några dödades och andra tillfångatogs. Allt som allt så dödades 30 ryttare, inkluderande ledaren som var en gammal kvinna vid namn Umm Qirfa [enligt den muslimska traditionen var hon över 100 år — av nästa stycke framgår att hon inte dödades omedelbart].
Han tog med Umm Qirfa, Uyeinas tant, tillbaka till Muhammed. Zayd tog också Umm Qirfas dotter som fånge och gav henne till Muhammed, som gav henne till Meckaborna i utbyte mot muslimska fångar [Muhammed, som vid den här tiden bodde i Medina, låg i krig med Mecka] (enligt Sahih Muslims samling av hadíther).

Enligt den muslimske historikern och teologen al-Tabari (838-923 e Kr) och den orientalistiske forskaren William Muir så knöts ett rep runt vart och ett av Umm Qirfas ben och dessa rep bands sedan till två kameler. Och så drevs kamelerna åt var sitt håll, varvid hon slets i två stycken. Det finns mängder av liknande berättelser inom islam.

Beträffande punkt 11 och 12 (Jesus dog för våra synder) så är detta en central del i den kristna tron. Ingenstans inom islam påstås att Muhammed dog för våra synder. F ö så förnekar Koranen att Jesus korsfästes (sura 4:156).

Att Jesus, enligt punkt 13, förutsade sin död och uppståndelse framgår klart av Bibeln. Muhammed dog tydligen väldigt oväntat och det han dikterat och andra skrivit ner (själv kunde han förmodligen inte skriva), vilket sedan blev Koranen, hade inte sammanställts (därför vet man idag inte den exakta temporala ordningen av surorna).

Bibeln säger att Jesus uppstod från de döda (punkt 14). Ingenstans inom islam påstås något sådant om Muhammed.

Att Jesus inte säger emot sig själv (punkt 15) är en slutsats jag drar efter att ha läst evangelierna otaliga gånger, mycket, mycket noggrant. Att Muhammed ändrar sig framgår av Koranen. Dvs enligt islam är det Allah som ändrar sig, men eftersom jag som kristen tror att det var Muhammed själv som hittade på Koranen (trodde jag inte det, skulle jag givetvis bli muslim), så blir slutsatsen att det är Muhammed som ändrar sig. Att Koranen säger emot sig själv är inte svårt att visa. Det finns mängder av ställen. Dessutom erkänner Koranen själv att texter kan ersättas av nya texter.

Detta ligger till grund för den princip inom islam som kallas Al-Nasikh wal-Mansoukh, som säger att om två suror motsäger varandra så gäller den sist skrivna (se denna tabell, som visar surornas kronologiska ordning). Den temporala ordningen avgör således en suras betydelse för islam och islams praktiska tillämpning. Detta i enlighet med följande suror:

Så ofta vi upphäva en vers eller låta den råka i glömska, sätta vi en bättre eller likadan i stället; vet du ej att Gud är allsmäktig? (sura 2:100)
Och då vi sätta en vers i stället för en annan, emedan Gud bäst vet vad han nedsänder, säga de: "Du diktar blott." Nej, de flesta av dem veta ingenting. (sura 16:103)

Den sista punkten (nr 16) om att Bibeln består av 66 böcker (det är bara att räkna själv) och olika påståenden om dess författare är inte speciellt kontroversiell. Att Koranen motsäger Bibeln är inte heller svårt att visa. Jag har flera exempel på detta i mina artiklar om islam (se t ex här).

Min jämförelse mellan Jesus och Muhammed utgör en sammanfattning. För att den skall vara tydlig och enkel, har jag avstått från att ha förklaringar och källor. Tanken är att man skall läsa mina andra artiklar om islam. Där finns allt det som jag skriver om ovan och mycket mer.

Sedan kan man givetvis välja att formulera sig olika. Jag är ganska konfronterande som läsaren kanske märker. Men varför inte? Islam skäms inte för att klart deklarera att kristendomen är en falsk religion. Eftersom jag är kristen anser jag att islam är en falsk religion (oavsett vad man tycker så är en sak helt klar — både kristendom och islam kan omöjligen vara sanna samtidigt, eftersom de totalt säger emot varandra). Intressant är att många svenskar blir upprörda när kristna säger att islam är en falsk religion. Men de blir inte upprörda när muslimer (eller någon annan) säger att kristendomen är en falsk religion. Tvärtom så nickar de instämmande. Dessutom så är de flesta svenskar ateister och måste då rimligen anse att islam (och givetvis också kristendomen) är falsk. Dvs de flesta svenskar tycker precis som jag när det gäller islam. Men de är för fega, eller för finkänsliga, eller för politiskt korrekta, för att säga det öppet. Överhuvudtaget så noterar jag att ateister (även kända sådana som Lena Andersson och Christer Sturmark) kan vräka ur sig de mest kränkande påståenden om Gud och Jesus och den kristna tron, men ytterst sällan har de något negativt att säga om islam.

Den 2/3 2002 fanns en intressant artikel i New York Times av Alexander Stille med titeln "Radical New Views of Islam and the Origins of the Koran" (Radikalt nya perspektiv på islam och Koranens ursprung). Författaren redogjorde där för en rad nya rön vad beträffar Koranens ursprung. En amerikansk forskare, som vill vara anonym (om nu islam är fridens och kärlekens religion kan man undra varför han vill vara anonym), säger i artikeln, "Mellan fruktan och politisk korrekthet är det inte möjligt att uttrycka något annat om islam än sockersött nonsens". Och det är precis så det är!

Tillbaka till "En jämförelse mellan Jesus och Muhammed">

© Krister Renard