"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(Okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"När försiktigheten finns överallt,
finns modet ingenstans."
(den belgiske kardinalen Mercier)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(Hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Senast ändrad: 2009 11 02 21:50

Underverk och bönesvar — finns det?

Ateister argumenterar ofta på ungefär följande sätt. Eftersom Gud inte kan observeras genom objektiva, vetenskapliga metoder och således inte växelverkar med den fysiska världen, kan vi aldrig veta om han finns. Det kanske finns en Gud, eller det kanske finns miljoner Gudar, eller kanske den rödgröna enhörningen är Gud, vad vet jag. säger ateisten. Grundtanken är, att det som inte växelverkar med den fysiska verkligheten är ointressant, även om det till och med skulle existera. Ungefär som att Einsteins relativitetsterori förutsäger existensen av s k tachyoner, dvs partiklar som alltid rör sig snabbare än ljuset. Precis som att vanlig materia aldrig kan överskrida ljusets hastighet, så kan tachyonerna aldrig underskrida denna hastighet. Tachyonerna befinner sig således i en egen värld och växelverkar inte med vår fysiska verklighet. Trots att det finns en utarbetad teori för tachyoner är det ingen som intresserar sig för dessa partiklar. Att diskutera det som inte går att observera, blir bara spekulationer, och vetenskapen sysslar inte med sådant. Den sysslar bara med det observerbara och verifierbara, menar man. Allt detta är, enligt min mening, helt riktigt. Problemet för ateisten (inte för fysikerna) är att han eller hon har missuppfatat vem Gud är och hurudan Gud är. Bibeln talar om en Gud som visserligen är imateriell, dvs inte består av materia och inte befinner sig i tid och rum, men som ändå ingriper i den fysiska verkligheten. Detta kallar kristna för underverk, mirakler eller bönesvar.

De flesta människor av idag anser att det är ovetenskapligt att tro på förekomsten av underverk. Sådana anses strida mot både sunt förnuft och modern vetenskap. En dylik inställning saknar emellertid logisk grund! Underverk är "engångsföreteelser". Eftersom vetenskapen endast sysslar med upprepbara och lagbundna processer kan den inte uttala sig om underverk. Även för en vetenskapsman är således den eventuella förekomsten av underverk en trosfråga!

Jag skulle vilja dela in underverk i följande två kategorier:

1. Övernaturliga sammanträffanden. När någon exempelvis ramlar ut från ett flygplan och råkar falla rakt ner i ett hölass - vilket faktiskt har inträffat - och på så sätt överlever, brukar detta ofta beskrivas som en "mirakelräddning". Här föreligger inte något brott mot de fysikaliska lagarna utan miraklet ligger i att hölasset råkade befinna sig på precis rätt ställe vid exakt rätt tidpunkt. Denna typ av underverk kan alltid och brukar alltid avfärdas med "slumpen". Det ligger i sakens natur att det är omöjligt att motbevisa ett sådant påstående. Å andra sidan är det inte heller möjligt att vetenskapligt bevisa att enbart slumpen ligger bakom! Enligt Poppers falsifikationskriterium är därför både avfärdandet av mirakelaspekten och hävdandet av densamma exempel på icke-vetenskapliga påståenden, dvs steg i tro! Det finns många andra exempel på övernaturliga sammanträffanden och de flesta påstådda underverk som inträffar idag är av just denna typ.

En person har enligt läkarna obotlig cancer. Några i en församling ber för honom. En månad senare är personen ifråga fullt återställd. Var det feldiagnos av läkarna? Har han blivit frisk av naturliga orsaker, eller är det frågan om ett övernaturligt sammanträffande, orsakat av ett ingripande från Gud? Varken vetenskap eller religion kan ge oss något objektivt svar på denna fråga. Det handlar grundläggande om vilken världsbild man har.

2. Mirakel. I detta fall har vi direkta brott mot de fysikaliska lagarna. Jesus förvandlar vatten till vin. Jesus uppväcker Lasaros, som hade varit död så länge att han börjat lukta (dvs således inte kunde vara skendöd). Jesus går på vattnet etc. Alla dessa händelser är klara brott mot naturlagarna. Den sistnämnda strider t ex mot den välkända Arkimedes princip. Samtidigt kan man emellertid tycka att redan skapelsen är ett oerhört mirakel, och om man utgår från att Gud skapat universum är det väl i detta perspektiv inte helt orimligt att acceptera att han i vissa fall också kan åsidosätta de fysikaliska lagarna genom direkta ingripanden. Skiljelinjen går inte här mellan förnuft och oförnuft eller kunskap och avsaknad av sådan utan mellan olika världsbilder. Inte heller ett förnekande av mirakel kan grundas på vetenskapen, utan är helt och hållet en trosfråga!

I detta sammanhang är det viktigt att erinra om att de vetenskapliga lagarna inte har någon styrande funktion. De talar inte om för naturen hur den bör eller måste uppföra sig, utan är enbart av beskrivande karaktär. De beskriver alltså hur den materiella verkligheten — sett utifrån vårt perspektiv — uppför sig, utan att för den skull förklara den bakomliggande orsaken till detta - dvs varför naturlagarna är som de är. Enligt vad många kristna tror "upprätthålls skapelsen av Gud". Detta innebär att till och med varje enskild atoms rörelser kontrolleras och styrs av den allsmäktige Skaparen. Materiens rationella beteende är enligt detta perspektiv en konsekvens av Skaparens logiska natur. Oberoende av vilken syn man har på naturlagarna så kan man lite förenklat säga att naturlagarna, dvs materiens regelbundna beteende, är en konsekvens av Guds logiska natur medan underverk, dvs materiens irrationella beteende, på samma sätt är en konsekvens av Guds kärleksnatur!

Förekomsten av underverk förnekas nuförtiden även av åtskilliga som betraktar sig som kristna och som alltså tror på existensen av en Gud. Bakom detta ligger — oftast omedvetet — tanken att "Gud är slav under naturlagarna" och därför inte kan åsidosätta dem. Självklart kan man tro att så är fallet, men jag anser inte att man kan finna något som helst stöd i Bibeln för denna tro! Om det istället är så att naturlagarna är ett uttryck för Guds agerande, är förekomsten av underverk trivial. De vetenskapliga lagarna blir i detta perspektiv helt enkelt en beskrivning av regelbundenheterna hos Guds agerande i naturen!

Andra kristna, som i och för sig tror på att Gud i princip kan göra under, menar att undrens tid är förbi. De under som Jesus och de första apostlarna gjorde vara bara till "för att få igång" kristendomen. Numera behöver vi inga under, hur man nu kan säga det. Jag tycker behovet av Guds övernaturliga ingripande är större än någonsin om man betänker allt lidande som finns i världen. När kristna, som hävdar ovanstående, ber för sjuka, så ber de inte att den sjuke skall bli helad, utan de ber att den sjuke skall få kraft att bära sitt lidande. Denna inställning är vanlig i många av de etablerade samfunden. Jehovas Vittnen ansluter sig också till denna ståndpunkt.

Jag skall på den här sidan berätta om några olika underverk jag antingen själv upplevt eller som jag hört eller läst om och som jag betraktar som trovärdiga. Ibland menar ateisterna att de troende tror på precis vad som helst, eftersom de vill tro. Ibland är det säkert så att troende tolkar fullständigt naturliga händelser som mirakler på grund av önsketänkande. Men man kan också vända på resonemanget (ateisten menar att det kan man inte göra — han anser sig således ha tolkningsföreträde, men varför skulle han ha det?) och påpeka att skeptikern kanske missar sanningen, eftersom han utesluter vissa möjligheter. Eller som någon sa en gång, "Skepticism är den värmefriktion som uppstår när en liten hjärna försöker tillgodogöra sig en stor tanke".

Om du som läser detta varit med om något under, maila mig gärna
och berätta om detta så kanske jag tar med det på den här sidan!!!


Tillbaka till "Livsåskådning och kristen tro."

Du kan läsa mer om kristen tro i:
Bibelkoden — vad skall man tro om den?

© Krister Renard