"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(Okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"När försiktigheten finns överallt,
finns modet ingenstans."
(den belgiske kardinalen Mercier)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(Hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Senast ändrad: 2024 02 29 13:30

Jesus — Gud eller människa?

Enligt den kristna tron har Gud uppenbarat sig på tre olika sätt: Fadern, Sonen (Jesus) och den helige Ande (DHA). Bibeln säger att Gud är en. Samtidigt uppträder Gud som tre olika personer. Detta brukar gå under namnet treenigheten. Få teologiska spörsmål torde ha gett upphov till så mycket kontrovers och strid som treenighetsfrågan. Man kan om man så vill nöja sig med att treenigheten är ett "heligt mysterium". Gud är oändlig och han är utanför rum och tid. Detta betyder att ingen begränsad varelse, som t ex en människa, kan förstå Guds natur till fullo. Man kan således tro på och älska Gud utan att hundraprocentigt kunna förstå honom. Låt oss emellertid ägna en stund åt att studera denna fråga lite närmare. Bibeln talar således om Gud, om Fadern, om Jesus och om den helige Ande. Vissa (t ex Jehovas vittnen) menar att Gud och Fadern är synonyma begrepp och att Jesus inte var Gud, utan Guds utsände profet. Koranen går också emot treenigheten. I sura 5:77 och 79 kan man t ex läsa:

Otrogna äro de, som säga: "Gud är förvisso den tredje av tre". Det finns ingen gud utom en enda Gud, och om de ej upphöra med vad de säga, skall sannerligen ett plågsamt straff drabba dem, som är otrogna.
Kristus, Marias son, var blott en apostel, före vilken de andra apostlarne gått bort, och hans moder var ett sanningsvittne; de åto ju båda mat.

Vi skall nu jämföra ovanstående med vad Bibeln har att säga om vem Jesus var. En sådan jämförelse visar klart på det orimliga i att påstå, vilket till och med många präster gör idag, att både Bibeln och Koranen är uppenbarelser från Gud. Något som förvisso kan verka tolerant, men omöjligen kan vara sant! I så fall skulle Jesus både vara Gud och inte Gud samtidigt!

Joh 1:1. I begynnelsen fanns Ordet och Ordet fanns hos Gud och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det. (Allt är således skapat genom Jesus = Ordet)
Joh 1:14. Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom. (Detta visar att Ordet måste syfta på Jesus)
Joh 1:18 Ingen har någonsin sett Gud. Den ende sonen, själv Gud och alltid nära Fadern, han har förklarat honom för oss.
Joh 3:16-17. Ty så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.
Joh 8:24. Ty om ni inte tror att jag [Jesus] är den jag är, skall ni dö i era synder.
Joh 10:30. Jag [=Jesus] och Fadern är ett.
Joh 10:38. ... Då skall ni fatta och förstå att Fadern är i mig [=Jesus] och jag i Fadern.
Joh 14:6. Jag [=Jesus] är vägen sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom g enom mig.
Apg 4:12. Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn [än Jesus] som kan rädda oss.
Fil 2:6. Han [Jesus] ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss.
Fil 2:9. Därför har Gud upphöjt honom [Jesus] över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän skall böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är herre, Gud fadern till ära.
Kol 1:16. Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen, ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter; allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting och allting hålls samman i honom.

Den som är född har samma natur som den som fött honom. Jesus har således samma natur som Gud eftersom han är född av Gud. Människan är, till skillnad från Jesus, inte född utan skapad och har därför inte samma natur som Gud, även om hon är skapad till Guds avbild.

Upp 21:22. Något tempel såg jag inte i staden, ty Herren Gud allhärskaren, är dess tempel, han och Lammet [Jesus].
Upp 22:1. Och han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall, som rann från Guds och Lammets tron. (Gud och Jesus har således en tron tillsammans)

Judarna ville döda Jesus för att han kallade Gud för sin fader, vilket för dem var liktydigt med att han själv var jämställd med Gud, dvs en fruktansvärd hädelse [om han nu ljög]. Det torde vara ganska svårt att utifrån ovanstående förneka Jesu gudomlighet, såvida man inte handskas synnerligen självsvåldigt med Bibelns innehåll. Vad har då Skriften att säga om själva treenigheten? Finns det något som talar för att även den helige Ande är Gud? Och finns det något som kopplar ihop Fadern, Sonen och den helige Ande?

I 1Mos 1:2-3 står att Gud (Elohim i grundtexten = Skaparen) skapar genom Sonen ("Gud sade" = Ordet, dvs Jesus) och Anden ("Guds Ande svävade över vattnet").
1Mos 1:26. Låt oss göra människor till vår avbild till att vara oss lika. (Pluralformerna visar att flera personer deltar i skapandet av människan)
1 Kor 12:11. Allt detta åstadkommer en och samma Ande genom att fördela sina gåvor på var och en som han själv vill. (visar att Anden är en person med egen vilja och personlighet)
1 Kor 2:10. Och för oss har Gud uppenbarat det genom Anden, ty det är Anden som utforskar allt, också djupen hos Gud. (Anden är således Gud själv i sitt innersta varandes natur)

Vid Jesu dop i Luk 3:21 är alla tre personerna i Gudomen närvarande. Fadern talar från himlen, den helige Ande [duvan är en vanlig symbol för Anden] sänker sig ned över Jesus, som är den som blir döpt.

Joh 14:25. Men Hjälparen, den helige Anden som Fadern skall sända i mitt namn, Han skall... [Anden har således en egen existens skild från både Fadern och Jesus]

Det framgår av detta och andra ställen att Fadern - som är Gud - sände Sonen (Jesus) - som är Gud. Sonen förmedlade i sin tur den helige Ande - som också är Gud. Något som ytterligare talar för treenigheten är att vi uppmanas att döpa i Faderns, Sonens och DHA:s namn:

Matt 28:19. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andens namn... (Enda rimliga tolkningen av detta är att både Fadern, Sonen och den helige Anden är Gud)

Kopplingen Fader, Son och DHA finns på många andra ställen, t ex:

1 Pet 1:2. ...utvalda enligt Guds vår Faders plan, helgade av Anden och bestämda till lydnad och rening med Jesu Kristi blod.
2 Kor 13:13. Nåd från vår herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den helige Anden åt er alla.

Jesu frälsande nåd ger oss tillgång till Guds kärlek och gemenskap med DHA. Varje person i Gudomen är självmedveten och självstyrande, ändå aldrig agerande oberoende eller i opposition (en enda vilja). Men det finns också olikheter i treenigheten. Fadern först, sedan Sonen och slutligen Anden. "Fadern är större än mig..." säger Jesus i Joh 14:28. Sonens uppgift är som tidigare nämnts att uppenbara Fadern, och Andens uppgift är att uppenbara Sonen. I 1 Kor 11:3 står att "Gud är Kristi huvud" och i Joh 16:14 "Han (Anden) skall förhärliga mig (Jesus), ty av mig skall han ta emot det han låter er veta". De tre personerna i Gudomen har således samma status (är alla Gud), men är samtidigt olika, har var sin personlighet och var sitt medvetande och olika roller. Det är fråga om "enhet i mångfald". Någon har liknat treenigheten vid ett byggföretag. Byggföretaget är Gud, Fadern är arkitekten som planerar, Jesus (Ordet) är byggmästaren som utför (Gud skapade universum genom sitt Ord) och Anden är byggarbetaren som förverkligar. En naiv bild kanske, men när det gäller andliga ting är det absolut nödvändigt att använda liknelser, precis som Jesus gjorde hela tiden.

Ordet treenighet finns inte nämnt någonstans i Bibeln. Treenighetsdoktrinen uppstod spontant hos de första kristna som visste sig vara försonade med Gud Fadern genom Sonens verk, och att detta förmedlades genom den helige Ande. Treenigheten var således ett faktum långt innan den blev en dogm.

Tillbaka till "Livsåskådning och kristen tro."
Tillbaka till "Är Da Vincikoden i själva verket Da Vincibluffen?

Du kan läsa mer om kristen tro i:
Min egen väg till Gud

© Krister Renard