"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(Okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"När försiktigheten finns överallt,
finns modet ingenstans."
(den belgiske kardinalen Mercier)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(Hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Senast ändrad: 2024 02 29 13:30

Problem och motsägelser i Bibeln

På Internet finns ateistiska hemsidor som innehåller samlingar av påstådda motsägelser och felaktigheter i Bibeln. Förekomsten av sådana motsägelser och felaktigheter anses av många ateister utgöra absoluta och bindande bevis för att Bibeln är helt felaktig och att den definitivt inte är Guds ord. I denna avdelning av min site kommer att publiceras artiklar som försöker reda ut sådana motsägelser och svårigheter i Bibeln. Vi kommer att se att de allra flesta problem kan man enkelt reda ut om man går till grundtexten (hebreiska och arameiska i Gamla Testamentet och grekiska i Nya Testamentet). Vissa problem har att göra med att det faktiskt fallit bort delar av texten, eller också har vi osäkra handskrifter som grund för vissa delar av Skriften. Inget av detta påverkar på något sätt tillförlitligheten i Skriften. Inga grundläggande kristna doktriner, bud eller lärofrågor påverkas av någon av de motsägelsefulla eller svårtolkade ställen som finns i Bibeln.

Här kan man också se hur orättfärdiga många ateister är. De behandlar inte Bibeln på samma sätt som de behandlar andra gamla skrifter. Ingen annan antik skrift skulle avfärdas lika lätt och av samma skäl som man avfärdar Bibeln. Skulle man i brev från en romersk kejsare hitta direkta naturvetenskapliga felaktigheter (t ex att det hänvisas till sagodjur som inte finns), eller i hieroglyfer hitta uppenbart överdrivna skildringar av faraoniska segrar, skulle man inte för den skulle avfärda existensen av romerska kejsare eller Egyptens faraoner. Ja man skulle antagligen inte ens förneka den omnämnda faraoniska segern. Man skulle helt enkelt acceptera att överdrifter och naturvetenskapliga felaktigheter förekommer, och sedan försöka vaska fram sanningen bakom dessa felaktigheter. Men inte så när det gäller Bibeln (Du kan läsa mer om Bibelns tillförlitlighet här).

Dessutom får vi inte glömma bort att betydelsen av en del gamla hebreiska ord förmodligen gått förlorad. Det kan t ex ibland vara mycket svårt att avgöra vilka djur och fåglar som åsyftas i vissa bibelverser. Att så är fallet är helt naturligt och påverkar inte på något sätt textens tillförlitlighet.

Ett ytterligare problem, som ateisten ofta bortser från i sin bibeltolkning, är kulturella skillnader. Även om två människor behärskar ett gemensamt språk, är det inte säkert att de i alla fall kommunicerar. Olika kulturer tänker bland annat olika och har olika tids- och rumsuppfattning. Detta leder till att man t ex kan mena helt olika saker med ett och samma ord. Om en chef t ex säger till en anställd, "Gör aldrig om detta!", så säger den anställde i vår europeiska kultur "Nej" och menar då "Nej, jag skall aldrig göra om det". I många andra delar av världen, t ex Asien, skulle den tillrättavisade anställde i stället svara, "Ja" och menar då "Ja, jag skall aldrig göra om det." Det senare är egentligen mer logiskt tycker i varje fall jag. Men detta har lett fram till bisarra situationer på mångkulturella arbetsplatser.

Jag har själv upplevt detta när jag jobbade till sjöss och vi hade filippinskt manskap och juniorbefäl. Vid ett tillfälle tillrättavisade den svenske kaptenen en filippinsk andrestyrman, och sa, "Never do that again!!!". Styrmannen svarade då "Yes" och log. Kaptenen uppfattade detta som hån och uppkäftighet och arbetade upp sig till raseri, varvid styrmannen log mer och mer. Vad kaptenen inte visste, men fick reda på senare, var att i den asiatiska kulturen får man inte förlora ansiktet till något pris, det är värre än att dö. Styrmannens leende var inte tecken på hån, och hans "Yes" var inte tecken på uppror, utan i själva verket var det en rädd andrestyrman som betygade sin lojalitet med kaptenen. Det räcker således inte med ett gemensamt språk om man menar olika saker med ord och kroppsspråk.

I den judiska kulturen har man annorlunda syn på mycket. Tidsbeskrivningar, som inte tycks stämma enligt vårt sätt att räkna, kan vara fullt logiska utifrån den judiska tidsuppfattningen. Begrepp, som idag har en exakt vetenskaplig betydelse (art, däggdjur, fågel etc), behöver inte innebära exakt samma sak i Bibeln. Allt detta måste man ta hänsyn till för att bedöma Bibeln rättvist. Det är därför det behövs teologer och andra som förmedlar det judiska sättet att tänka till de som läser Bibeln, genom att låta översättningen avspegla bibeltexten, men i en för oss begriplig form, där man gör rättvisa åt de bibliska författarnas tänkande. Här räcker det inte med att bara kunna grundspråken, utan man måste också vara förtrogen med den judiska kulturen. Och då inte den judiska kulturen idag, utan den judiska kulturen när den aktuella bibeltexten skrevs. Tar man hänsyn till detta, försvinner många av de påstådda felaktigheterna i Bibeln.

Bortsett från de motsägelser och felaktigheter, som jag talar om här, finns givetvis mycket i Bibeln som är svårt att förstå på rätt sätt. Men då kommer vi in på kristen tro och det är ett helt annat ämne, som behandlas på andra ställen på denna site.

Ateisterna menar sig vara objektiva och vetenskapliga i sin bibelkritik. I själva verket är deras kritik väldigt ofta både grund och naiv, där man utgår från en enda översättning (t ex till svenska) och sedan bygger hela sin kritik på vår kulturs tolkning av vissa specialla ord och begrepp. Man har i stort sett aldrig läst hela Bibeln från pärm till pärm för att få en helhetsbild, eller försökt sätta sig in i det judiska tänkandet under biblisk tid, utan hänger upp hela sin argumentering på ett eller två ord i texten (och då i översättningen och inte grundtexten). De flesta ateister tycks mer bokstavstroende än någon kristen jag känner, genom sitt sterila tryfflande med enstaka ord eller till och med bokstäver. Jag var själv ateist, så jag vet vad jag talar om. När jag till slut gav Bibeln en chans och läste den från pärm till pärm med ett öppet sinne, fann jag något helt annat än jag trott, och till min egen förvåning blev resultatet att jag böjde knä för Gud.

Att avfärda hela Bibeln, utifrån att man funnit till synes motsägelsefulla partier i texten, är inte ärligt. Bibeln består av 66 böcker, skrivna av ca 40 olika författare under en period av flera tusen år. Dessa författare har kommit från samhällets alla skikt. Från konungar som David och Salomo till Amos, som var en vanlig herde. Trots att dessa författare verkat under vitt skilda tidsperioder, och haft helt olika kulturella och sociala förutsättningar, följer Bibelns budskap ändå en klar linje. Många s k problemställen i Bibeln beror på (som diskuterats ovan) att olika människor uttrycker sig olika. "Jo men Bibeln påstås ju vara skriven av Gud", invänder då ateisten. Då måste ju varje bokstav vara helt korrekt. Fel! Bibeln är inte skriven av Gud. "...drivna av helig ande har människor talat ord från Gud", enligt 2 Petr 1:21. Dvs människor har ofta använt sina egna referensramar och sin egen kulturella bakgrund och erfarenheter för att uttrycka det budskap som den Helige Ande lagt i deras hjärtan. Sedan finns det givetvis verser som gör anspråk på att vara direkt dikterade av Gud, t ex de tio budorden, men då framgår detta också klart.

Inte bara ateister sysslar med vinklad bibelkritik. Även företrädare för islam gör samma sak. Islam påstår sig ju utgå från både Gamla och Nya Testamentet och vara fullbordandet av dessa. Samtidigt finns mängder av motsägelser mellan Koranen och Bibeln (vilket diskuteras på mina sidor om islam). Här står islam inför ett mycket svårt problem. Om bibeltexten verkligen kommer från Gud, och Koranen motsäger denna, måste Koranen vara felaktig. Om, å andra sidan, förklaringen till motsägelserna är att Koranen stämmer och Bibeln har fel, ja då måste Koranen ha fel när den hävdar att bibeltexten kommer från Gud. Så hur man än vrider och vänder på det så tycks Koranen ha fel. Här står islam inför ett till synes olösligt logiskt dilemma. Enda möjligheten att rädda islam är att påstå att Bibeln visserligen kommer från Gud, men att den sedan förvanskats av judar och kristna. Bibeln har således ändrats efter att Gud gav den till människan. En förklaring som knappast är speciellt trovärdig med tanke på den enorma mängd handskrifter som existerar, och som alla visar hur oerhört väl bibeltexten bevarats under årtusenden (diskuteras närmare här). För att bevisa sitt påstående, har företrädare för islam försökt hitta motsägelser i Bibeln och sedan sammanställt dessa (de förteckningar över bibliska motsägelser som finns på ateistiska hemsidor utgår ofta från dessa muslimska sammanställningar — att hitta dessa förmenta motsägelser kräver nämligen att man läser igenom Bibeln mängder av gånger och dessutom gör detta oerhört noggrannt, något som knappast en ateist är beredd att göra). Ett exempel på en sådan sammanställning är 101 klara motsägelser i Bibeln av Shabbir Ally. Fyra kristna bibeluttolkare, Jay Smith, Alex Chowdhry, Toby Jepson och James Schaeffer, har sammanställt en lång artikel (50 sidor) där Allys påstådda motsägelser en och en reds ut och förklaras (läsaren kan ta del av hela denna artikel här — tyvärr bara på engelska).

Nedan behandlas några av de vanligaste "motsägelserna och felaktigheterna" i Bibeln (ett par av dem finns också med i Shabbir Allys sammanställning). Denna avdelning kommer att sakta men säkert utökas. Så hav tålamod!

Vissa av de bibelproblem som jag behandlas här, diskuteras också på andra ställen på min hemsida. Men för överskådlighetens skull, har jag valt att ta med dem här också.


Tillbaka till "Livsåskådning och kristen tro."

Du kan läsa mer om kristen tro i:
Myter och sagor löser inga problem! Vetenskap och logik är svaret!
© Krister Renard