"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(Okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"När försiktigheten finns överallt,
finns modet ingenstans."
(den belgiske kardinalen Mercier)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(Hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Senast ändrad: 2024 02 29 13:30

Lilit

Från newage- och även feministhåll påstås ofta att Adam, förutom Eva, hade en ytterligare hustru, Lilit. Newagare älskar denna typ av hemliga, esoteriska kunskaper, eftersom det antagligen får dem att känna sig överlägsna vanliga "simpla" kristna. De flesta kristna känner inte till Lilit, och blir ofta ställda när de första gången hör talas om Adams andra hustru Lilit. Så låt mig försöka reda ut problemet.

I de svenska, officiella bibelöversättningarna (1917, 1981 och 2000) förekommer Lilit en enda gång och det är i Jesaja 34:14. Där räknas upp en massa ökendjur och så mitt i alltihop står ”ja, där kan Lilit få ro”. 1981 års bibel innebar ju som läsaren säkert vet, en nyöversättning av Nya Testamentet medan man när det gällde GT bara moderniserade språket en aning. I Bibel 2000 har man gjort en helt ny översättning av GT från grundspråken. Dessa är de enda översättningar jag känner till, där ordet Lilit förekommer (dvs där det hebreiska grundordet har översatts med ett egennamn).

Vad innebär då Lilit? Ja, det framgår sannerligen inte av Jes 34. I den massoretiska grundtexten (den bästa hebreiska grundtext som vi har tillgång till) är originalordet, om man skriver det med latinska bokstäver, lîylîyth (detta kan göras på flera olika sätt, ibland skriver man helt enkelt ”lilit”). Ordet förekommer bara på detta ställe, dvs en enda gång i Bibeln. Jag har slagit i diverse olika hebreiska ordböcker och de översättningar som ges är ”nattspöke”, ”screech owl (tornuggla)” eller ”nattlig varelse”. Ingenstans står något om att Adam hade ytterligare en hustru utöver Eva.

Jag har slagit upp Jes 34:14 i ett antal olika engelska bibelöversättningar.

I King James (KJV) står det, ”the screech owl also shall rest there, and find for herself a place of rest [tornugglan[1] skall också vila där och finna en viloplats för sig]”.

I New International Version (den moderna översättningen) läser vi, ”there the night creatures will also repose and find for themselves a place of rest [där skall nattdjuren också vila och finna åt sig en plats av ro]”.

I Moffats berömda översättning (han översatte själv på 1920-talet både GT och NT från originalspråken) finner vi följande formulering, ”there vampires settle, to make themselves a home [där skall vampyrer slå sig ned och göra åt sig ett hem]”.

I min engelska översättning av den judiska Skriften (JPS Tanakh 1917) står i Jes 34:14 ordet "night monster", dvs judarna tolkar ordet Lilit som ett nattligt monster och inte som en mänsklig person.

Varför har man då i 1917 års svenska översättning valt att betrakta ”lîylîyth” som ett egennamn och försvenska det till ”Lilit”. Ja, slår man i t ex New Bible Dictionary, en av de bästa bibeluppslagsverk som finns, står följande om ”Lilit”, "Detta namn förekommer i en beskrivning av Edoms fruktansvärda förödelse, och innebär stora tolkningssvårigheter..." Det framgår av detta uppslagsverk att ordet, precis som vi sett ovan, har tolkats som ”screech owl”, ”night-monster” och även ”vampire” (dvs vampyr). Eventuellt kommer ordet från en assyrisk kvinnlig nattdemon med namnet ”Lilitu”. Men det vet man inte. New Bible Dictionary fortsätter:

Senare judisk litteratur talar omväxlande om Lilit:
som Adams första hustru, men hon flög iväg och blev en demon;
som ett fruktansvärt monster som stal och förstörde nyfödda barn;
som en demon mot vilken amuletter och trollformler användes för att hindra henne från att hemsöka människor och sätta sjukdomar på dem.

Det finns emellertid inga verkliga bevis för att ordet Lilit har en mytologisk tolkning och det är betecknande att de flesta andra djur som räknas upp i Jes 34 är verkliga djur eller fåglar.

I Gesenius’ Hebrew-Chaldee Lexicon to the Old Testament finner man följande kommentar, "Ett nattspöke, som enligt rabbinerna, hade formen av en vacker kvinna, och nattetid låg och lurpassade på barn."

I Septuaginta, den grekiska originaltexten till GT (ca 250 f Kr översatte ett antal rabbiner Skriften från hebreiska till grekiska — traditionen säger att det var sjuttio rabbiner, därav namnet Septuaginta, som betyder ”de sjuttios”) tolkas Lilit som en svanslös apa. Varken ett sådant djur eller ”tornuggla” förekommer i öknar. En känd expert på hebreiska vid namn Driver menar att Lilit antagligen skall översättas med ”nattskärra”, en fågel som faktiskt förekommer i ökentrakter.

Sammanfattningsvis kan man således säga att ingen egentligen vet vad ordet betyder. Detta är inte något unikt. Det finns många djurnamn och liknande där betydelsen helt enkelt har gått förlorad. Inte ens judarna idag, vet säkert hur vissa ord i GT skall tolkas. Att så är fallet innebär inte att Bibeln är otillförlitlig. Sådana ord saknar i alla förekommande fall betydelse för budskapet som sådant.

Under alla förhållanden tyder det mesta på att det hebreiska ordet ”Lilit” skall översättas med något ökendjur. Både sammanhanget det står i och rent språkliga skäl talar för att så är fallet. Det enda som talar för att Lilit skulle vara Adams första hustru är, som vi sett ovan, vissa judiska traditioner. Samtidigt finns andra judiska traditioner som tolkar ordet annorlunda.

En tolkningsprincip som används och som har stöd i Skriften är att ”Skrift tolkar Skrift”. Detta innebär att viktiga saker alltid förekommer på flera olika ställen i Bibeln, vilka därmed stöder varandra. Gud uppenbarar således det som är betydelsefullt för flera olika författare. Att utifrån en enda bibelvers ta ett ord som endast förekommer en enda gång i Skriften och bygga upp en hel lära kring detta, måste anses vara synnerligen osunt. Speciellt när det är ett ord som ingen är säker på hur det skall tolkas. Och som dessutom står i ett sammanhang där en massa verkliga ökendjur räknas upp.[2] Varför skulle man mitt ibland en uppräkning av verkliga djur plötsligt börja tala om Adams hustru Lilit? Man kan vara ganska säker på att om Adam hade en hustru som blev en demon, så hade detta med all sannolikhet omnämnts någonstans. Varför nämns t ex inte detta i så fall i Första Mosebok, där Bibeln berättar om Adams liv?

Något som jag lagt märke till är att det finns en tendens att man gärna vill läsa in saker i Skriften som inte står där. Detta är betecknande för t ex hur man inom new age läser Bibeln. Man menar att allt som står där i själva verket betyder något annat, hemlighetsfullt, som endast kan förstås av den "invigde" (och de invigda är givetvis newagearna och inte de kristna). Paulus säger emellertid i 2 Kor 1:13, ”I det som vi skriver till er ligger ingenting annat än det ni läser och även kan förstå”. På flera ställen varnar också Skriften för att lägga till eller ta bort något från den, eller att läsa in mystiska, hemliga budskap i texten.

Tillbaka till Problem och motsägelser i Bibeln


[1] I Folkbibeln står "tornugglan". Huruvida den hebreiska grundtexten verkligen avser just denna uggleart är nog inte helt säkert. Den art som idag kallas screech owl finns bara på den amerikanska kontintenten, och omfattar ett tjugotal underarter. Tidigare räknades också vissa europeiska ugglor in bland screech owls, men moderna dna-analyser har visat att detta var fel. Wikipedia skriver, "det gemensamma namnet 'screech-owl' används ibland också på den inte närbesläktade tornugglan [barn owl — tyto alba på latin]". Denna finns över hela jorden. Slutsatsen blir att vi inte helt säkert kan veta vilken uggleart som avses, om man nu vill översätta Liyliyth med någon uggla, men att tornuggla i så fall verkar vara det mest sannolika alternativet.
[2] I 1981:an talas i Jes 34:14 också om andar som ropar till varandra. Denna översättning är också diskutabel. KJV talar i stället om ”wild goats” [vilda getter].
© Krister Renard