"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(Okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"När försiktigheten finns överallt,
finns modet ingenstans."
(den belgiske kardinalen Mercier)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(Hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Senast ändrad: 2024 02 29 13:30

Vem dödade egentligen Goliat?

I 1 Sam 17:37-54 finns den berömda berättelsen om hur herdepojken David dödade filistéernas främste stridsman, jätten Goliat från Gat. David hade ingen rustning eller svärd. Hans enda vapen var en slunga och fem stenar. Goliat däremot var inte bara en jätte, han hade rustning, svärd och ett spjut, "vars skaft var som en vävbom", dvs ett minst sagt enormt spjut. Hans utrustning finns detaljerat beskriven i vers 4 - 8 i samma kapitel. Där nämns att han t o m hade en sköldbärare, som gick framför honom. Han hade pansarskjorta, benskenor och hjälm. När Goljat, förnärmad över att han får möta en pojke och inte en riktig krigare, förbannar David, säger denne, "Du kommer mot mig med svärd och spjut och lans, men jag kommer mot dig i Herren Sebaots namn". Vad som sedan händer hör till den klassiska litteraturen. David slungar iväg en sten som träffar Goljats tinning, och när denne faller omkull, hugger David huvudet av honom. Så småningom blir David kung av Israel.

I 2 Sam 21:19 (som uppenbarligen skildrar något som hände efter att Goljat dödats) läser vi:

Åter stod en strid med filistéerna vid Gob. Elhanan, Jaare-Oregims son, betlehemiten, slog då ned gatiten Goljat, som hade ett spjut vars skaft liknade en vävbom.

Denna vers används ibland av ateister när de vill bevisa hur felaktig Bibeln är. Här, har vi, menar de, en uppenbar motsägelse. Och således är hela Bibeln hundraprocentigt felaktig (suck!).

Att något inte stämmer, åtminstone inte vid en första genomläsning, verkar uppenbart. Den Goljat som David dödade var från Gat och den Goljat som Elhanan dödade var gatit, dvs också från Gat. Att det skulle funnits två olika jättar från samma plats och med samma namn verkar inte sannolikt, även om det inte kan uteslutas.

Men kan det vara så att Elhanan bara är ett annat namn på David? Även David var ju från Betlehem (betlehemit). För det första verkar det mycket osannolikt att Elhanan skulle vara ett annat namn på David. Det borde i så fall framgå av andra bibelställen att så är fallet. Elhanan från Betlehem finns bara omnämnd i denna vers, samt i en ytterligare bibelvers som diskuteras nedan. Ingen annanstans nämns han. Dessutom, Davids far var betlehemiten Isai, medan Elhanans far var Jaare-Oregim. Inte heller denna förklaring verkar således hålla. Den enda möjlighet som tycks återstå är att något av de citerade bibelställena är felaktigt.

En hjälp med att reda ut problemet hittar vi i Krönikeböckerna. Dessa är parallella med Samuelsböckerna och Konungaböckerna. Samma händelser beskrivs, men utifrån ett något annorlunda perspektiv. Man brukar säga att Samuelsböckerna och Konungaböckerna beskriver judarnas historia sett ur ett mänskligt perspektiv, medan Krönikeböckerna beskriver samma historia, men sett ur Guds perspektiv. I 1 Krön 20:5 hittar vi parallellstället till 2 Sam 21:19. Där står:

Åter stod en strid med filistéerna. Elhanan, Jaurs son, slog då ned Lami, gatiten Goljats broder, som hade ett spjut vars skaft liknade en vävbom.

Det verkar synnerligen troligt att denna Elhanan är samme Elhanan som omnämns i 2 Sam. Den något olika stavningen på fadern, "Jaare-Oregim" respektive "Jaur", kan lätt förklaras. "Jaur" är säkert bara en kortform av "Jaare-Oregim". Att vokalerna skiljer sig åt kan förklaras med att det i den ursprungliga texten inte fanns några vokaler. Dessa fick man mer eller mindre gissa. På tusentalet vokaliserades texten av de s k massoréterna, och misstag kan självklart ha skett.

Den mest rimliga förklaringen är att texten förvanskats i 2 Sam 21:19, och att det i själva verket handlar om Goljats bror även där. I King James Version (KJV), dvs den klassiska, engelska Bibeln, står "Lami, Goljats bror" på båda ställena (dvs även i 2 Sam 21:19). En möjlig förklaring till skillnaden mellan KJV och vår svenska översättning, skulle kunna vara att KJV till stor del utgår från Septuaginta, den grekiska översättning av Skriften som gjordes ca 250 f Kr, medan den svenska Bibeln till stor det utgår från den massoretiska grundtexten (behandlas på annat ställe på denna site — använd sökmotorn för att hitta), och att dessa grundtexter skiljer sig åt. Men den förklaringen håller dessvärre inte, eftersom både den massoretiska grundtexten och grundtexten i Septuaginta säger exakt samma sak i 2 Sam 21:19 (dvs Goljat och inte inte Goljats bror). Att KJV skiljer sig från vår svenska Bibel måste således bero på att översättarna av KJV valt att översätta så att 2 Sam 21:19 harmonierar med 1 Krön 20:5 (vilket man ju spontant upplever som rimligt). Att frångå grundtexten kan lätt leda in på en farlig väg, där man ändrar Bibelns innehåll allt eftersom det passar. Men här har tydligen översättarna trots allt valt att göra så (av två onda ting, väljer man det minst onda). Och förmodligen har de gjort ett korrekt val.

Det mesta talar för att motsägelsen mellan de två verserna beror på att texten någon gång för länge sedan (före 250 f Kr, eftersom Septuaginta var klar då) förvanskats på grund av något avskriftsfel eller liknande. Något som talar för denna förklaring, finner vi om vi går till Moffats bibelöversättning från 1913. Moffat översatte själv hela Bibeln från grundspråken till engelska. Hans mål var att ge läsaren samma skönhetsupplevelse som den som kan perfekt hebreiska och grekiska får, när han läser Bibeln på dessa grundspråk (en slags föregångare till Living Bible med andra ord). De verser eller kapitel som har ett osäkert textunderlag utelämnas av Moffat, eftersom han bara vill ha med det man kan vara absolut säker på. I Moffat så slutar 2 Sam 21 vid vers 14, dvs den omstridda vers 19 finns inte med. Däremot finns 1 Krön 20:5 med, där det är Goljats bror som dödas av Elhanan. De grundtexter som finns ger således, enligt Moffat, inte tillräckligt underlag för att man med absolut säkerhet skall kunna tolka 2 Sam 21:19.

Sammanfattningsvis talar således allt för att David dödade Goljat, medan Elhanan dödade Goljats bror Lami. Och att förklaringen till motsägelsen mellan de två bibelställena (i vissa översättningar) ligger i att grundtexten är förvanskad i 2 Sam 21:19.

Men bevisar inte detta att Bibeln omöjligen kan vara Guds ord? Många ateister skulle omedelbart svara ja på den frågan. Därmed bevisar de emellertid sin egen brist på objektivitet, eftersom de knappast skulle tolka någon annan antik text lika negativt. Att man kan hitta motsägelser i romerska kejsares levnadsteckningar, de egyptiska hieroglyferna etc, tolkas inte av historiker som att Romarriket aldrig funnits, eller att alla gamla egyptiska skrifter är felaktiga. Historikerna ser i stället som sin uppgift att vaska fram sanningen bakom bristfälliga texter. Med tanke på Bibelns bakgrund (skriven av 40 olika författare under en period av flera tusen år) finns anmärkningsvärt få motsägelser. Och ingen motsägelse påverkar någon central kristen eller judisk doktrin eller lära. På grund av att Bibeln ofta skildrar samma sak på flera olika ställen, och på flera olika sätt, går det oftast att komma fram till den ursprungliga textens mening (precis om vi gjort ovan). För att tala i datortermer, kan man säga att parallelliteten mellan Samuelsböckerna och Konungaböckerna och ena sidan och Krönikeböckerna å andra sidan, fungerar som ett slags backupsystem. Om den ena hårddisken går sönder, ja då finns samma information på den andra hårddisken.

Tillbaka till Problem och motsägelser i Bibeln

© Krister Renard