"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(Okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"När försiktigheten finns överallt,
finns modet ingenstans."
(den belgiske kardinalen Mercier)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(Hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Senast ändrad: 2024 02 29 13:30

Homosexualitet och pedofili — en liten kalkyl

Att påstå att pedofili är vanligare bland homosexuella män än bland heterosexuella män, är att säga det som inte får sägas. I princip skulle ett sådant uttalande förmodligen kunna leda till åtal och fängelsestraff.

Under de senaste dagarna (när jag skriver detta är det den 19/10 2004) har homosexualitet och pedofili diskuterats flitigt i media. Detta med anledning av att det framkommit att många av skolans biologiböcker påstår att det finns samband mellan homosexualitet och pedofili. Man har krävt att skolorna omedelbart skall dra in dessa böcker från undervisningen, vilket skolorna givetvis inte är så intresserade av, med tanke på vad det skulle kosta. Många skolors ekonomi är så dålig att man måste slita på läroböckerna ända till dess att de faller sönder.

Som bevis för att det inte finns något samband mellan homosexualitet och pedofili anför ofta den politiska korrekhetens prästerskap, att det bara är en tredjedel av alla pedofilbrott som begås av homosexuella. "Och se där, det finns dubbelt så många heterosexuella som homosexuella pedofiler." För mig är det helt obegripligt hur man kan resonera så ologiskt. Resonemanget bygger (förhoppningsvis) på total okunskap i elementär matematik (andra alternativ är betydligt mindre smickrande). Eftersom jag utgår från att den som är okunnig strävar efter mer kunskap och större förståelse, så vill jag dra mitt strå till stacken. Här följer en liten kalkyl, där jag reder ut begreppen.

Alltså, utgångspunkten är att en tredjedel av alla pedofilbrott begås av homosexuella. Detta är officiell statstik och svårt att förneka.

Vi antar att Sverige har 9 miljoner invånare, varav hälften är män, dvs 4,5 miljoner män (invånarantalet spelar egentligen ingen roll för det följande resonemanget, eftersom det bara handlar om proportioner — resultatet är oberoende av antalet individer). Enligt Socialstyrelsen är 2 % av männen utpräglat homosexuella (vi bortser från den lilla andel av dessa brott som begås av kvinnor — även om vi skulle ta hänsyn till detta, kommer det inte att spela någon roll för slutresultatet). Resten, dvs 98 %, är således hetero- och bisexuella. Vi får då följande siffror för vårt land:

Antal homosexuella män = 0,02·4500000 = 90000
Antal heterosexuella män = 0,98·4500000 = 4410000

1/3 av pedofilbrotten begås nu av homosexuella män och 2/3 av heterosexuella män. Nu känner jag inte till antalet pedofilbrott per år i vårt land, men det spelar ingen roll i sammanhanget. Vi kan antaga att det sker x pedofilbrott per år (x kommer att försvinna i den kommande kalkylen), vilket leder till följande samband:

Antal pedofilbrott begångna av homosexuella män = 1/3·x
Antal pedofilbrott begångna av heterosexuella män = 2/3·x

Det intressanta är nu inte att 1/3 av pedofilbrotten begås av homosexuella män etc. Denna siffra är fullständigt irrelevant. Det intressanta är att räkna fram hur vanligt pedofilbrott är bland homosexuella män i förhållande till totala antalet homosexuella män, och sedan jämföra detta med motsvarande förhållande för heterosexuella män (dvs antalet pedofilbrott begångna av heterosexuella män dividerat med totala antalet heterosexuella män). Vi tar därför antalet pedofilbrott begångna av homosexuella män och delar det med antalet homosexuella män i vårt land. Vi får då:

Motsvarande uttryck för heterosexuella män blir:

Nu vill vi jämföra hur vanligt pedofilbrott är bland homosexuella män med hur vanligt detta är bland heterosexuella män. Vi tar därför de två uttrycken ovan och delar dem med varandra (x kan då förkortas bort och försvinner):

(jag hade lika gärna kunnat kalla antalet invånare i Sverige för y — y hade då förekommit i både täljare och nämnare ovan och kunnat förkortas bort, precis som x — resultatet är helt oberoende av vilken siffra på Sveriges befolkning vi använder)

Resultatet blir således att pedofilbrott är nästan 25 gånger vanligare bland homosexuella män än bland heterosexuella män (i förhållande till antalet individer i de två grupperna — vilket är enda meningsfulla sättet att jämföra). 25 gånger vanligare, käre vän, innebär 2400 %!!!!!!!!!!!!!!!!! Man brukar tala om statistisk signifikans när det handlar om några få procent. Här handlar det om 2400 % (mer exakt 2350 % — man måste dra bort 1 från 24,5 när man övergår till procent, för att få den procentuella ökningen — 1 svarar ju mot 100 %, dvs det ursprungliga värdet)!

Obs! Jag påstår inte att alla homosexuella är pedofiler. Jag påstår bara att pedofili är 2400 procent vanligare bland homosexuella män än bland heterosexuella män. Den kalkyl jag gjort går inte att bestrida (om man inte är korkad eller djupt okunnig). Det man möjligen kan argumentera mot är de siffror jag utgått från. Andelen pedofilbrott bland homosexuella män (1/3) kommer dock från officiell statistik. Andelen homosexuella män (2 %) kommer från Socialstyrelsen. Det finns ingen anledning att tro att dessa siffror skulle vara friserade till nackdel för de homosexuella. Och även om andelen homosexuella män i Sverige skulle vara betydligt större än 2 %, t ex det dubbla, försvinner inte den statistiska signifikansen. Även 1200 % större andel pedofiler bland de homosexuella männen talar sitt tydliga språk.

Man kan tycka vad man vill om homosexualitet. Men ovanstående resonemang går inte att förneka. Alla beslut som fattas i ett samhälle måste ha sin grund i sanning. Annars kommer de på sikt att innebära negativa konsekvenser för samhället. Att, när man diskuterar homosexuellas rätt att adoptera barn, helt bortse från att pedolfili är vanligare bland homosexuella män än bland heterosexuella män, kan inte vara för barnens bästa, den saken är klar. Barn har uppenbarligen blivit en leksak för vuxna. Precis som att man har rätt att ha akvariefiskar eller en katt, har man rätt att ha barn. Frågan är om detta innebär ett upphöjande av djuren eller ett nedvärderande av människan. Tyvärr tror jag att det innebär det senare.

 


 

Som väntat har ovanstående argumentering väckt en del starka känslor och reaktioner. Bl a så bidrog min artikel till att Studentkåren vid Göteborgs Universitet stoppade en föreläsning om intelligent design, som undertecknad skulle hålla där. Man ville inte ha en "homofob och islamofob" som föreläsare vid en anrikt universitet. Frågan är om ett universitet verkligen blir anrikt och berömt genom att offra åsikts- och yttrandefriheten på den politiska korrekthetens altare (jag skulle ju inte ens tala om något av dessa ämnen där). Jag tror faktiskt inte det. I varje fall inte i långa loppet.

Självklart finns det invändningar man kan göra mot min kalkyl. Hur säkra är t ex de siffror jag utgår från? Uppgiften att 2/3 av alla pedofiler är heterosexuella är hämtad från officiell brottsstatistik. Själva siffran 2/3 är säkert korrekt. Att 2 procent av männen är utpräglat homosexuella kommer från Socialstyrelsen statistik. Förmodligen en mer osäker siffra än den föregående. Dessvärre är det numera mycket svårt att hitta dessa uppgifter på nätet, vare sig på SCB (Statistiska Centralbyrån) eller Socialstyrelsens hemsidor, eftersom man gjort dem mycket svårtillgängliga. Men vad gör man inte i den politiska korrekthetens namn?!

Vissa undersökningar tyder på att homosexuella pedofiler har fler offer än heterosexuella pedofiler. Detta leder till att brottstatistik kan bli missvisande. Om detta stämmer, och man bara mäter antalet offer och inte antalet övergreppstillfällen, blir de slutsatser jag drar i viss mån tveksamma. Men även om så skulle vara fallet, kan det knappast tas till intäkt för påståendet att pedofili är dubbelt så vanligt bland heterosexuella män som bland homosexuella män. Och det var ju det påståendet jag försökte motbevisa. För att mina slutsatser skall vara helt felaktiga måste homosexuella pedofiler ha 24 gånger så många offer som vad heterosexuella pedofiler har. Och det är väl knappast troligt. Dessutom, i så fall talar detta knappast till de homosexuellas fördel. Det betyder ju att en homosexuell pedofil förstör livet för 24 gånger så många barn som vad en heterosexuell pedofil gör. Antalet offer kan således vara en minst lika relevant siffra som antalet övergrepp.

Under alla förhållanden måste det vara befogat att diskutera ovantående, med tanke på homoadoptioner. Att offra barn på den politiska korrekthetens altare är omoraliskt i högsta grad. Adoptioner är faktiskt till för barnens bästa och handlar inte om vuxnas rättigheter. En åsikt som jag definitivt inte är ensam om. Den delar jag med alla adoptionsorganisationer, med Rädda Barnen, BRIS, BO m fl.

 


 

Påståendet att 1/3 av pedofilibrotten skulle begås av homosexuella män har ifrågasatts. Detta påstående var en huvudnyhet i TV, radio etc för några år sedan. Ärligt talat kommer jag inte ihåg exakt när. Jag brukar skriva upp sådana här uppgifter när jag hör dem på radio eller på TV (är det i tidningar sparar jag urklippet). Jag har en lapp liggande någonstans, där jag antecknat just den siffra jag anger ovan. Med 1/3 menades 1/3 av alla pedofilibrott (dvs riktade mot både pojkar och flickor). Om denna siffra är korrekt stämmer min kalkyl med de förbehåll jag gör i texten.

Observera att den länk du klickade på (i min huvudartikel om homosexualitet), för att komma till den artikel du läser just nu, finns i en citerad mailtext. Mailet i fråga har jag fått från en psykolog (som av förklarliga skäl vill vara anonym — givetvis vill han inte drabbas av yrkesförbud), och han uppger där också siffran 1/3. Jag är helt säker på att detta var den siffra som angavs i media. Det var ju därför jag reagerade så starkt över den felaktiga slutsats man drog. Problemet är att det idag är svårt att verifiera sådana här siffror, eftersom de är synnerligen politiskt inkorrekta och därmed har gjorts svåråtkomliga. Jag borde givetvis omedelbart ha gått till SCB:s hemsida och laddat ner den aktuella sidan. I en del andra sammanhang var jag så förutseende att jag gjorde detta, vilket jag har glädje av idag, när dessa sidor idag inte längre finns kvar på den ursprungliga hemsidan (men fortfarande kan läsas på min hemsida). Tyvärr var jag inte så smart den här gången. Jag insåg dessvärre inte vilken het potatis den här statistiken skulle bli.

Statistiska Centralbyrån (SCB), på vars hemsida man tidigare kunde hitta data av den här typen, tycks ha tagit bort allt som på något sätt skulle kunna vara negativt för de homosexuella. Möjligen finns sådana data tillgängliga för forskare. Men inte ens det är säkert. De kan mycket väl har förstörts (den politiska korrektheten har sina "bokbål"). På SCB:s hemsida kan man i alla fall inte hitta någon statistik som beskriver eventuella korrelationer mellan pedofili och grupper med olika sexuella preferenser eller liknande. Söker man på ordet "pedofil" eller "pedofili" får man noll träffar. Söker man på ordet "homosexualitet" får man två träffar. Den ena handlar om invandrare "som har starka humanitära skäl" att få stanna i Sverige (jag antar att detta avser homosexuella som riskerar straff för sin sexuella läggning om de skickas tillbaka till sitt hemland). Den andra träffen har rubriken "Svenskt väljarbeteende" och handlar om en valundersökning 2002, som förmodligen bl a analyserar väljarnas inställning till homosexualitet. Dessa söksvar säger ganska mycket. Om nu SCB:s sökmotor är värd namnet, borde mina två sökningar gett mängder av träffar (om det nu finns någon statistik som inbegriper pedofili). Söker man på "sexualbrott mot barn" får man en del träffar, men jag lyckades inte hitta någon som verkade vara relevant i det här sammanhanget.

Ett litet tips till dig som läser detta. Maila SCB och fråga om de har någon statistisk där man kan se hur många procent av personer dömda för pedofilibrott som är homo- respektive heterosexuella. Jag misstänker att svaret kommer att tala för sig självt. Berätta gärna för mig vad de svarar. Ställ gärna samma fråga till BRÅ (Brottsförebyggande Rådet). Jag förmodar att även de gjort all känslig statistik otillgänglig eller till och med förstört den.

Tillbaka till "Homoadoptioner och homosexualitet"

© Krister Renard