"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(Okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"När försiktigheten finns överallt,
finns modet ingenstans."
(den belgiske kardinalen Mercier)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(Hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Senast ändrad: 2024 02 29 13:30

Målsättning i ämnet fysik

Målsättningen inom kursblocket är att genom målinriktade och övergripande metodlösningar, involverande laborativa gestaltningsförsök och talrika inlärningstillfällen med visuellt auditiva faktorer av praktisk-manuell och kognitivt estetisk-emotionell karaktär, bibringa målpopulationen kännedom om fysikens fundamentalia, speciellt avseende dess modellbildningar och icke-obsoleta realiseringar. Formativa, individualdiagnostiska åtgärder och sociometriska preferensanalyser torde vara oundgängliga för att göra utbildningsteknologin individualdifferentierad och auktoritärt gruppmedveten med tanke på att inlärningsprocessen vid nya, tidigare oprövade aktiviteter ofta upplevs som frustrerande och komplext irrationell, vilket ur pedagogisk-psykologisk synvinkel kan antagas medföra prestationshämmande och alienerande konsekvenser på grund av den potentiella begåvningsindividualdiskrepansen. De odifferentierade, biopsykiska gränsrelationer, som är limiterat apparenta inom den diffusa motivationsprofilen hos målpopulationen, verbaliserar en konkret integrerad aspekt på den involverade målproblematiken inom den av tradition pragmatiskt semiutilitaristiska utbildningsprocessen.

Med tanke på utvärderingsproblematiken och de differentierade resursallokeringarna bör således redundanta och obsoleta marginalinlärningsmoment i görligaste mån elimineras ur det kontextuellt modulerade undervisningspaketet, medan numeriskt-deskriptiva koordinatkunskaper i den pertinenta begreppssfären avpassas för de nureella avnämarkraven.

M. Egalomani
Professor

Tillbaka till "De intellektuella psykopaterna — mänsklighetens fiende nummer 1"

© Krister Renard