"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(Okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"När försiktigheten finns överallt,
finns modet ingenstans."
(den belgiske kardinalen Mercier)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(Hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Senast ändrad: 2024 02 29 13:30

Statistik för Livets Ords Kristna Skola (LOKS) kontra Uppsala kommun som helhet.
Utgångspunkt har tagits från Utbildningsminister Tomas Östros definition av vad en bra skola bl.a. ska innehålla.

Frågestund i Riksdagen
Snabbprotokoll 2002/03:109
Torsdagen den 22 maj
Kl. 12.00 - 21.19

Anf. 75 Utbildningsminister THOMAS ÖSTROS (s):

... ”Det är bra med valfrihet och alternativ, men det får aldrig ske på bekostnad av barnens utbildning och den demokratiska värdegrund som ska genomsyra skolan.
Därför är det bra att vi ser över den nya skollagen för att se om vi ytterligare kan skärpa detta barnperspektiv och om vi kan göra det ännu tydligare att skolans utgångspunkt ska vara demokrati, allas lika värde, pojkars och flickors lika rättigheter, men utbildningen ska också vila på vetenskaplig och saklig grund. På det sättet ges Skolverket ännu mer av stöd i att vara aktiv tillsynsmyndighet.”

De honnörsord Östros använder är följande:

1. Demokrati
2. Allas lika värde
3. Pojkars och flickors lika rättigheter
4. Utbildningen ska vila på vetenskaplig och sakliggrund"Statistik från Uppsala kommun"

Som svar, på dessa ”Östrosiska” honnörsord där han efterlyser en viss kvalitet i godkända skolor, kan vi plocka ut några elev- och föräldrasvar från en undersökning som gjorts i Uppsala kommun:

Förskolebarnet i Centrum 2001
Eleven i Centrum 2001

Enkätundersökning till föräldrar med barn i förskolor samt

till elever och föräldrar i grundskolor i Uppsala kommun.

Rapport 2002:4

Boel Wallgårda, Kommunstyrelsens kontor, Uppsala

Denna rapport kom ut 2002 och är den senaste större undersökning som gjorts i Uppsala kommun där friskolor deltagit.

Från denna undersökning har gjorts ett utdrag där LOKS elevers och föräldrars svar jämförts med svaren från samtliga elever och föräldrar i Uppsala. Undersökningen (för grundskolan ) gällde de elever som gick i år 5 och 8 samt de föräldrar som då hade barn i år 2, 5 och 8.

Skolan har av Kommunstyrelsens kontor fått vår enskilda skolas svarsresultat och sedan kunnat jämföra vår skolas svar med svaren från samtliga Uppsala kommuns elever och föräldrar i nämnda klasser.

Enbart utifrån ”Rapport 2002:4” blir jämförelsen svår att göra eftersom kommunen där inte redovisar det insamlade datamaterialet skolvis utan kommunala skolor och friskolor redovisas var för sig. Det statistiska materialet finns och en jämförelse är möjlig, vilket vi gjort utifrån resultatet av den totala datainsamlingen.

1. Demokrati

Från Uppsala kommuns enkät: Eleven i Centrum 2001, Rapport 2002:4, har vi hämtat några frågor från föräldrasvaren som rör demokratifrågor i skolan.

Vad anser föräldrarna i frågor rörande demokrati i skolan?

Andel av föräldrar som svarat med uttrycket: Instämmer

  LOKS Uppsala
Total Total
21 Skolan arbetar för att du skall känna dig delaktig. 94% 64%
22 Du kan kritisera skolan utan att det drabbar ditt barn. 89% 48%
23 Du känner att Ditt barns lärare lyssnar till dina synpunkter. 97% 81%

 

I vilken utsträckning anser Du att Ditt barns skola lyckas med att:

Andel % av föräldrarna som svarat: Mycket hög / Ganska hög

  LOKS Uppsala
Total Total
31 Arbetar för att Ditt barn utvecklar sin identitet och känner sig trygg i den? 98% 69%
34 Utveckla ditt barns förmåga att samarbeta med andra? 99% 82%

 

Hur mycket kan du påverka idag?

Andelen % av föräldrarna som svarat: Tillräckligt / Ej tillräckligt
(Svarsalternativet: Vet ej fanns också med)

  Livets Ord Uppsala
Tillräckl Ej tillräckl Tillräckl Ej tillräckl
64 Vad som skall tas upp i undervisningen i olika ämnen? 69% 4% 26% 27%
65 Vilka läromedel som skall användas? 57% 5% 23% 25%
66 Hur ditt barn får arbeta under skoldagen? 75% 4% 29% 34%
69 Det egna barnets möjlighet att få extra hjälp och stöd om det skulle behövas? 89% 3% 34% 31%
70 Hur skolan använder sina resurser inom olika områden, t ex inköp av materiel, vikarier, studiebesök? 45% 10% 34% 31%
71 Skolmiljöns utformning? 73% 10% 23% 39%
72 Normer och regler i skolan? 85% 7% 33% 31%

 

Vad anser eleverna i frågor rörande demokrati i skolan?

Hur tycker du att det är i skolan?

Andel % av eleverna som svarat: Alltid / Ofta

  LOKS Uppsala
Total Total
40 Om du tycker att något är fel, kan Du då säga ifrån utan att få lida för det efteråt? 82% 65%
41 Möts du med respekt av de vuxna i skolan? 93% 81%

 

Hur tycker du att Din skola lyckas med att:

Andelen % av eleverna som svarat: Mycket bra / Ganska bra

  LOKS Uppsala
Total Total
46 Utveckla Din förmåga att ta ställning till vad som är fel och rätt? 95% 81%
47 Utveckla Din förmåga att samarbeta med andra? 90% 88%
50 Lära Dig hur människor med olika bakgrund och åsikter kan leva tillsamman i samhället? 86% 71%

 

Möjligheten till inflytande

Andel % av eleverna som svarat: Tillräckligt / Ej tillräckligt
(Svarsalternativet: Vet ej fanns också med )

  Livets Ord Uppsala
Tillräckl Ej tillräckl Tillräckl Ej tillräckl
74 Vad Du får lära dig i olika ämnen? 60% 22% 51% 35%
75 Utveckla Din förmåga att samarbeta med andra? 43% 32% 32% 49%
76 Vilka läroböcker eller vilka läromedel Ni ska ha i skolan? 62% 29% 45% 40%
80 Hur skolmiljön, t ex lokalerna och skolgården ska vara? 54% 33% 33% 51%
81 Normer och regler i skolan? 48% 29% 39% 42%

 

2. Allas lika värde

Vad anser föräldrarna

Hur tycker Du att det är i just Ditt barns skola?

Andel % av föräldrarna som svarat: Ja/Nej
(Svarsalternativet: Vet ej fanns också med)

  Livets Ord Uppsala
Ja Nej Ja Nej
15 Mobbing är ett problem på skolan. 4% 89% 16% 45%
16 Skolan gör mycket för att förhindra och motarbeta mobbing. 92% 2% 58% 10%
17 Rasism är ett problem på skolan. 2% 94% 5% 58%
18 Skolan gör mycket för att förhindra rasism. 82% 4% 35% 5%

 

I vilken utsträckning anser Du att Ditt barns skola lyckas med att:

Andel % av föräldrarna som svarat: Mycket hög / Ganska hög

  LOKS Uppsala
Total Total
27 Arbeta för lika villkor för alla barn oavsett etnisk bakgrund. 98% 62%
28 Ge särskilt stöd till de elever som har svårigheter i skolarbetet. 94% 52%
33 Ge Ditt barn träning i att ta ställning i etiska och moraliska frågor. 95% 54%

 

Vad anser eleverna?

Hur tycker Du att det är i skolan?

Andel % av eleverna som svarat: Stämmer helt / Stämmer ofta

  LOKS Uppsala
Total Total
32 Elever behandlas lika av de vuxna i skolan oberoende av vilket land eleven kommer ifrån. 94% 79%
35 Alla elever behandlar varandra lika oavsett var man kommer ifrån. 89% 73%

 

3. Pojkars och flickors lika rättigheter

Vad anser föräldrarna?

I vilken utsträckning anser Du att Ditt barns skola lyckas med att:

Andel % av föräldrarna som svarat: Mycket hög / Ganska hög

  LOKS Uppsala
Total Total
26 Arbeta för lika villkor för flickor och pojkar? 94% 64%

 

Vad anser eleverna?

Hur tycker Du att det är i skolan?

Andel % av eleverna som svarat: Stämmer helt / Stämmer ofta

  LOKS Uppsala
Total Total
31 De vuxna ger alla flickor och pojkar lika mycket uppmärksamhet. 87% 73%
34 Alla elever behandlar flickor och pojkar lika. 81% 66%

 

Några ytterligare frågor

Vad tycker du om följande i Ditt barns skola?

Andel % som svarat: Mycket bra / Ganska bra

  LOKS Uppsala
Total Total
7 Möjligheterna för Ditt barn att få extra hjälp och stöd om det behövs? 95% 55%

 

I vilken utsträckning anser Du att Ditt barns skola lyckas med att:

Andel % som svarat: Mycket hög / Ganska hög

  LOKS Uppsala
Total Total
28 Ge särskilt stöd till de elever som har svårigheter i skolarbetet? 94% 52%
31 Arbeta för att Ditt barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den? 98% 69%
32 Uppmuntra Ditt barn till nyfikenhet och förmåga att ta egna initiativ? 94% 69%
33 Ge Ditt barn träning i att ta ställning i etiska och moraliska frågor? 95% 54%
34 Utveckla Ditt barns förmåga att samarbeta med andra? 99% 82%

 

I vilken utsträckning anser Du att Ditt barns skola lyckas med att:

Andel % som svarat: Mycket hög / Ganska hög

  LOKS Uppsala
Total Total
35 Väcka Ditt barns intresse för fortsatt lärande? 97% 70%
36 Ge Ditt barn möjlighet att skapa goda relationer till andra barn? 99% 78%

 

Möjlighet till inflytande. Hur mycket kan du påverka idag?

Andel % som svarat: Tillräckligt / Ej tillräckligt

  Livets Ord Uppsala
Ja Nej Ja Nej
69 Det egna barnets möjlighet att få hjälp och stöd, om det skulle behövas? 89% 3% 34% 31%

 

Observera! Undersökningen är således inte gjord av Livets Ord, utan av Uppsala kommun och bygger på material från alla skolor i kommunen. För den som vill veta mer i ämnet så finns LOKS' kvalitetsredovisning (finns också utlagd på Skolverkets hemsida under SIRIS — jag har dock laddat hem den till min egen hemsida för att slippa problemet med brutna länkar) för läsåret 2001/2002 att läsa här (där finns också ytterligare frågor från Uppsala kommuns undersökning redovisade).


Låt mig avsluta med lite mer intressanta data:

Nationella prov

I år 5 och år 9 genomförs nationella prov i ämnena svenska, matematik och engelska. Vid den senaste inspektionen skrev Skolverket i sin rapport (Dnr 54-2001:3136 sid 22): "I en utvärdering av resultaten på nationella prov 1999 i Uppsala kommun som genomfördes i kommunen och redovisas i en kommunal rapport 2000:3 framgår att eleverna vid LOKS låg över kommungenomsnittet i matematik och klart över kommungenomsnittet i engelska och svenska."

Slutbetyg

Sammanställning av slutbetyg år 9 för LOKS, Uppsala kommun och riket.

  Livets Ords Kristna Skola Uppsala Kommun Riket som helhet
År Genomsnitt meritvärde Andel behöriga till gymnsasiet Genomsnitt meritvärde Andel behöriga till gymnsasiet Genomsnitt meritvärde Andel behöriga till gymansiet
1999 216 100% 207 94% 198 90%
2000 206 96% 203 89% 203 89%
2001 206,3 100% 204,9 92,1% 202,9 89,2%
2002 223,9 100% 207,4 91,6% 204,6 85,9

Källa: Skolverkets statistik

Tillbaka till "Jakten på friskolorna"

© Krister Renard