"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(Okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"När försiktigheten finns överallt,
finns modet ingenstans."
(den belgiske kardinalen Mercier)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(Hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Senast ändrad: 2024 02 29 13:30

Mer om ERoEI.

Vid beräkning av en energikällas ERoEI är dess livslängd av stor betydelse. Kort livslängd gör ju att man oftare måste förnya anläggningarna, vilket innebär att stora mängder energi (för tillverkningen av nya enheter) måste tillföras till systemet oftare än när det gäller energikällor med längre livslängd. Livslängden för vindkraftverk anges ofta till 20-25 år. Studiet av verkliga anläggningar visar på betydligt kortare livslängder; 15 år för landbaserad vindkraft och 12 år för havsbaserad vindkraft. Solceller (fotovoltaiska) har en förväntad livslängd på 20-30 år. Tidigare har livslängden hos kärnkraftanläggningar angetts vara ca 40 år, men kärnkraftverk som byggs idag har en garanterad livslängd på 60 år och en förutsedd livslängd på 80 år.

För att avgöra effektiviteten hos en viss typ av energikälla, måste man betrakta ERoEI på systemnivå. Ett kärnkraftverk eller ett vattenkraftverk kräver ingen backup, eftersom dessa typer av energikällor alltid är tillgängliga. Detta gäller inte sol- och vindkraft, vilka därför måste ha backupsystem, som kan ersätta dem när de inte levererar någon energi. Energiåtgången vid byggandet av dessa backup-system, inkluderande kraftledningar och apparatur för att koppla in backup-kraften på elnätet, måste räknas in när ERoEI beräknas. Kärnkraft har ett ERoEI (på systemnivå) på 75. För sol- och vindkraft gäller siffrorna 1,6-9 respektive 3,9. Fjärde generationens kärnkraftverk beräknas få ett ERoEI på 750!

Det minsta ERoEI-värdet för att skapa ett energimässigt hållbart samhälle är ca 7 för i-länder som USA och Västeuropa, och något lägre för mindre utvecklade länder. Ett lägre ERoEI-värde än 7 kan inte upprätthålla ett teknologiskt utvecklat samhälles levnadsstandard, eftersom det "blöder" energi. Ju större ERoEI, desto större utrymme för ekonomisk tillväxt. Ju högre andel av den totala energiproduktionen som utgörs av sol- och vindkraft i ett land, desto lägre levnadsstandard kommer detta land att ha (eftersom sol- och vindkraft har ERoEI långt under 7).

Mearns skriver på bloggen ERoEI for Beginners, "Det antas att ERoEI större än 5 till 7 krävs för att det moderna samhället ska fungera. Vid låga ERoEI-värden måste man satsa allt större mängder tillgänglig energi för att erhålla ytterligare energi för att driva samhället. I ett samhälle med energikällor med ERoEI-värde under 5-7 skulle ett så stort antal människor arbeta för energibranschen att det inte skulle finnas tillräckligt med människor kvar för att fylla alla andra positioner som vårt nuvarande samhälle erbjuder" ("och behöver", skulle man kunna lägga till).

ERoEI hos en energikälla är ett mått på hur mycket energi som går åt för att producera energi, dvs är ett mått på denna energikällas totala verkningsgrad. ERoEI handlar enbart om energi och har således ingen direkt koppling till utsläpp av koldioxid. Men så länge inte all energiproduktion är klimatneutral, leder ett ökat energiuttag oftast (eller nästan alltid) till ökade utsläpp av koldioxid.

Läs mer om ERoEI i denna artikel, skriven av Peter Rudling och Professor Per Fahlén. I denna artikel återfinns källor till det jag skriver ovan.

Tillbaka till artikeln "Allt är inte guld som glimmar"

© Krister Renard