"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(Okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"När försiktigheten finns överallt,
finns modet ingenstans."
(den belgiske kardinalen Mercier)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(Hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Senast ändrad: 2024 02 29 13:30

Liknelsen om den ohederlige klimatrevisorn

 

Jag finner det mycket svårt att uttrycka det jag försöker uttrycka i denna artikel. Ämnet är subtilt och svårgreppbart och jag vädjar till läsaren att visa lite god vilja, och bjuda till lite, när det gäller att förstå vart jag vill komma. Att kritisera sönder nedanstående är antagligen lätt. Men då går läsaren miste om det jag försöker förmedla.

Resonemangen nedan är mycket förenklade för att bli tydliga men jag utgår från att läsaren själv kan fylla i luckorna och tillämpa det jag skriver nedan på verkligheten.

Observera att exemplen nedan inte handlar om verkligheten, dvs skall inte tolkas som att de ger verkliga scenarion! Det handlar om teoretiska möjligheter. Jag vill alltså visa på principer för att göra mina läsare medvetna om potentiella sätt att manipulera klimatdiskussionen.

1. Inför bolagsstämmor och årsredovisningar och liknande kan en skicklig revisor bolla med bokföringen och på så sätt få ett företag att framstå som mer solitt, dvs ekonomiskt sunt och framgångsrikt än vad det i själva verket är. Genom att flytta poster mellan olika konton, kan man t ex få det att se ut som att företaget har god tillgång till likvida medel (eller vad man nu anser vara en indikator på ett sunt företag). En vanlig metod inför bolagsstämmor är också att bolaget självt köper upp stora kvantiteter av sina egna aktier. På så sätt trissar man upp aktiekursen. Något som imponerar på aningslösa aktieägare och journalister. I samband med skandalen kring Boeing 737 Max har det framkommit att Boeing under många år sysslat med sådana trix i stor skala. Men de är långt ifrån ensamma.

Liknande metoder kan användas i andra sammanhang. Atmosfärens koldioxid (fortsättningsvis betecknad CO2) kan betraktas som en form av tillgångar, vilka är fördelade på olika konton. När det gäller CO2 finns de olika tillgångarna i "konton" som havet, atmosfären, berggrunden etc. Och precis som vid vanlig bokföring så har vi "kapital"flöden till och från de olika "kontona" (debet och kredit — vid s k tillgångskonton, som det handlar om här, så ökar debet tillgångarna medan kredit minskar dem). CO2 avges (kredit) av berggrunden vid vittring och binds (debet) vid bergveckning (dvs när berg bildas). CO2 löses i världshavet men avges också från världshavet beroende på vattentemperaturen. Samma sak gäller de levande organismerna, som också utgör ett "konto". Växter (både på land och till havs) tar under dagen upp CO2 (genom fotosyntesen) och binder denna men avger samtidigt CO2 nattetid, när ingen fotosyntes kan ske. Och djur, inkluderande människan, tillför enbart CO2 till atmosfären.

Till atmosfären har vi ett årligt inflöde av CO2, där människan står för ca 3%. Andra källor är berggrunden (vid vittring), havet (när det värms upp) och inte minst vulkaner (både aktiva och passiva sådana). Osv. Vi har även ett flöde av CO2 från atmosfären till andra "konton". När berg bildas överförs CO2 från atmosfärs"kontot" till det geologiska "kontot" (koldioxiden binds i berggrunden genom att karbonater bildas). Vi har även ett flöde från atmosfär till världshav (när vattnet kyls ned vintertid kan det lagra mer CO2). Etc.

Låt mig nu genom en mycket enkel modell ge ett exempel på hur man kan trixa med CO2-"konton" (obs, jag säger inte att man gör detta utan visar bara på möjligheter). Antag att vid en viss tidpunkt människans årliga tillflöde av CO2 till atmosfären är 3% (av det totala tillflödet) och långsamt ökar. Antag vidare att den mängd CO2 som vid denna tidpunkt finns i atmosfären ger en lagom (vad vi nu menar med lagom) global medeltemperatur. Antag vidare att CO2-inflödet från t ex vulkaner nu börjar öka betydligt snabbare än det antropogena (humana) inflödet ökar. Den globala medeltemperaturen börjar nu stiga. Huvudorsaken till detta är således inte människan utan CO2-utsläppet från vulkaner.

Denna temperaturhöjning är uppenbarligen endast delvis orsakad av människan. Ett alternativ är nu att våra ledare öppet erkänner att problemet huvudsakligen beror på ökade koldioxidutsläpp från vulkaner (vilket vi inte kan göra något åt) och att människan endast står för en liten del. Och att det inte hjälper om människan dramatiskt minskar sina utsläpp av CO2. Och så redovisar man konsekvenserna (dvs att människan helt enkelt får anpassa sig till detta). Dvs man presenterar den bistra sanningen.

En annan möjlighet är att man ger människan hela skulden, dvs i stället för att erkänna att temperaturökningen till största delen beror på utsläpp från andra källor än människan, ger man människan nästan hela, eller t o m hela, skulden. Man ger därmed en falsk förklaring till uppvärmningens orsaker. I detta fall flyttar man tillgångar från vulkan"kontot" till human"kontot för att ge en helt annan och falsk bild av sakernas tillstånd. Visserligen kanske denna presentation känns bättre, eftersom vi människor i detta fall känner att vi kan göra något åt saken (på grund av att vi är orsaken). Men oavsett om denna modell känns bättre så är den falsk (i vårt antagna scenario) och kommer därmed inte att lösa problemet.

Det jag försöker förmedla här är att om vi har flera källor som pumpar in CO2 i atmosfären i ökande takt, varför menar man då att det just är människans tillflöde som orsakar den globala uppvärmningen. Speciellt med tanke på att människans bidrag till det årliga inflödet av CO2 enbart är ca 3%.

Det är ju ungefär som ett folk som bott sedan urminnes tider i ett område med begränsad vattentillgång. Nu flyttar det in ett annat, främmande folk, i området och vattnet börjar sina. Och så ger det främmande folket de ursprungliga invånarna hela skulden för den bristande tillgången på vatten. "De inkräktar på vårt vatten och gör att vi inte kan ge våra barn vatten". Medans hela skulden i själva verket ligger hos de inflyttade främlingarna, som kanske flyttat in trots de ursprungliga invånarnas protester och varningar om kommande vattenbrist.

 

2. Ett ytterligare bokföringsknep är följande: Jag hämtar ett konkret exempel från en artikel på Lufthansa Cargos hemsida). Man erbjuder där kunderna "CO2-fritt" fraktflyg till Asien. Man skriver beträffande flygsträckan Frankfurt-Shanghai:

Detta kommer att spara 174 ton konventionell flygfotogen varje vecka. Hållbart flygbränsle produceras huvudsakligen från biomasseavfall, t ex använd vegetabilisk olja och matlagningsolja. Under förgränningen i motorerna släpps därför endast CO2 ut som tidigare avlägsnats från atmosfären under växternas (de växter som producerat de vegetabiliska oljorna) tillväxtcykel. De växthusgaser som producerats under produktion och transport av bränslet har också kompenserats för till 100% genom certifierade offset projects.

Med certifierade offset projects menas att företag investerar i miljö- och klimatprojekt i framför allt utvecklingsländer för att balansera sina egna koldioxidavtryck. Dessa projekt verkar för att minska dessa länders framtida utsläpp.

Här anar man ett eldorado för maffiarevisorer. För det första, för varje hektar mark där man nu odlar oljeväxter (raps, etc) hade man odlat något annat, som hade tagit bort lika mycket CO2 från atmosfären. Och i fallet flygplan återförs sedan denna CO2 till atmosfären. Hade man i stället odlat säd eller andra födoprodukter hade CO2 i stället återförts till atmosfäen via de människor och djur som konsumerat dessa produkter. Problemet här är att jordens växande befolkning behöver mer och mer mat. Skall allt flyg drivas genom vegetabiliska oljor och liknande, kommer detta att kräva enorma arealer, som hade behövs för att odla mat.

Här skulle det för övrigt vara intressant att veta om produktionen av 1 kg vegetabilisk olja tar bort lika mycket CO2 från atmosfären som sedan förbränningen av denna olja släpper ut. Det skulle ju kunna vara så att förbränningen ger mer CO2 än vad som växterna absorberade när de levde.

Beträffande fossila bränslen så är ju dessa rester av växter och havsdjur som levde för hundratals miljoner år sedan. De fossila växterna producerade under sin livstid syre och tog bort koldioxid i atmosfären (precis som dagens oljeväxter). Man kan således säga att de fossila växterna redan kompenserat för de fossila bränslenas koldioxidavtryck. Dvs vare sig man eldar med nyproducerad vegetabilisk olja eller fossil olja så har källorna till dessa oljor redan kompenserat för sina utsläpp av växthusgaser. Orsaken till att man svartmålar fossila bränslen är för att deras ursprung försvinner i det förflutnas dimma.

Koldioxiden beskriver ett kretslopp, vilket redogjorts för i artikel 5 i denna serie). Kretsloppet sker mellan atmosfär, världshav (och andra vattenmassor), geologiska system (berggrund, vulkaner) och de levande organismerna. Antag att de fossila växterna som bildat all råolja och naturgas (både den som redan utvunnits och den som finns kvar under marken) totalt tog bort X ton CO2 ut atmosfären. Dessa X ton har sedan varit lagrat i miljontals år i form av råolja och naturgas, dvs varit utanför kretsloppet. Utan dessa växter hade det funnits X ton mer CO2 i omlopp, varav en del i atmosfären, en del i havet och en del i berggrunden. I ett pågående kretslopp.

 

3. En ytteligare exempel på den ohederlige revisorn finner vi i diskussionen om produktion och konsumtion av grön energi. Här kan man också frestas att trixa med bokföringen (siffrorna nedan avser 2019).

Alltså:

Tåg drivs av grön el, elbilar likaså. Vätgas framställs ur grön el, etc, etc. Heter det i alla fall. Antag att 51% av den totala elproduktionen kommer från förnybara och klimatneutrala källor (vattenkraft 39%, vindkraft 12%, solkraft, mindre än 1%). Här talar vi således om verkliga siffror (2019). Jag bortser här från kärnkraft (39% av elen i Sverige), eftersom kärnkraften är under avveckling och dessutom inte är förnybar (men klimatsmart är den så det förslår).

Antag nu att elektriska tåg, elfordon, vätgasframställning (vi talar här om enorma kvantiteter om all stålframställning skall ske genom vätgas — Hybrit) och annan påstått grön energikonsumtion står för 70% av den totala elkonsumtionen (detta är en antagen siffra som jag inte vet om den gäller just nu, men eftersom vi strävar efter att samtliga förbrukare skall bli gröna kommer vi ganska snart att komma upp i denna siffra och passera den). Då kommer en del av de påstått gröna sektorerna inte att vara gröna, eftersom 70% är större än 51%.

I själv verket är endast en liten del av den vätgas som tillverkas i världen grön. En siffra jag sett är 1 procent. Enligt Wikipedias artikel om "hydrogen production" produceras 95% av all vätgas ur fossila bränslen, vilket ger stora utsläpp av koldioxid. Dvs merparten av vätgasfordonen släpper ut mängder av växthusgaser i samband med tillverkningen av vätgasen och är således inte klimatneutrala (för fler detaljer se avsnittet om vätgasbilar i artikel 6).

Här finns risken att man börjar frisera bokföringen. Tåg är grönt, säger man, eftersom tåg går på grön el. Och den gröna elen räcker till för att driva alla tåg. Stålframställningen är grön, eftersom den vätgas som används är grön (den gröna elen som produceras räcker till för att driva all stålframställning), vätgasbilar är gröna, eftersom de drivs av grön vätgas, som framställts ur grön el etc, etc. Dvs den gröna el som produceras räcker till för att driva tågen. Den räcker till för att driva stålframställningen. Den räcker till för att ladda elbilarna. Etc. Och detta är antagligen sant — om vi tittar på en kategori i taget. Men, räcker den gröna elen till för att driva samtliga dessa kategorier, samtidigt? Ja det är frågan. 70% (enligt föregående stycke) av energikomsumtionen kan inte drivas av 51% av energiproduktionen (om total energikonsumtion är lika med total energiproduktion).

När klimatalarmister med tindrande ögon räknar upp alla kommande gröna sektorer (som skall rädda världen från snar undergång) är de att jämföra med det stora, världsledande företagets vd, som på årsstämman berättar om företagets goda likviditet och höga aktiekurs (som kanske åstadkommits genom att tillfälligt flytta stora summor pengar mellan olika bokföringskonton och köpa upp stora mängder av de egna aktierna).

Sammanfattningsvis menar jag att om vi räknar upp allt som är grönt (tåg, elbilar etc) och den totala energin som dessa förbrukar är större än den totala mängden producerad grön energi, ja då går debet och kredit inte ihop. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med grön energi för att driva alla påstått gröna förbrukare. Vissa gröna förbrukare kommer då att drivas med smutsig energi. Och klimatbokföringen kommer inte att godkännas av revisorerna. Observera att elektronerna, som flyter i ledningarna och som kommer från gröna källor (vindkraft etc), letar sig inte till gröna förbrukare (som elbilar). Elektronerna är namnlösa och blinda och har inga preferenser. Dvs strömmen från gröna källor kanske går till de "onda" förbrukarna medan strömmen från de "onda" källorna kanske går till de "goda" förbrukarna. Men genom att trixa med bokföringen kan man få det att se ut som godheten är väldefinierad. Dvs ren och oren energi flyter inte ens i samma ledningar. Vilket således är fel. I ledningarna går normalt inte att avgöra varifrån elen kommer!

Det finns en väldigt populär brittisk humorserie som heter "Keeping up Appearences" (Att Upprättahålla Skenet). Den gjordes på 1990-talet men sänds fortfarande då och då i repris på BBC och andra kanaler. Huvudpersonen heter Hyacint Bucket. Hon är en kvinna som på olika sätt försöker låtsas att hon tillhör överklassen (vilket hon definitivt inte gör). Högfärd och hyckleri är hennes dygder. Hyacint är mycket noga med att hennes efternamn inte uttalas "bucket" (vilket betyder hink) utan "boukéj" (med fransk intonation). Hon är både tragisk och hemsk och rolig och lite rörande på samma gång. I England har man (hade i varje fall för 20 år sedan) en "milk man", som i villasamhällen tidigt varje morgon levererar mjölk (i glasflaskor) och andra mejeriprodukter. Mjölkmannen tog också med sig tomflaskor från tidigare leveranser, vilka kunden ställde ut utanför ytterdörren kvällen innan. Vid ett tillfälle kommer Hyacint ut när mjölkmannen kommer. Hon ber honom att fråga mejerichefen från vilken ko hennes mjölk kommer. När mjölkmannen frågar varför hon vill veta det, blir svaret att hon vill vara säker på att den mjölk som levereras till henne kommer från en förstklassig, högkvalitativ rasko.
Här har vi ett liknande problem som när det gäller leverans av elektrisk energi. I fallet mjölk så blandas all mjölk från de kor som levererar mjölk till mejeriet i fråga. Dvs den mjölk som mjölkmannen levererar till Hyacint kommer från mängder av kor. På samma sätt kommer (i normalfallet) den el som levereras till läsaren från mängder av olika elproducenter. I Sverige kommer en stor del av elen att vara grön (enligt vad som diskuterats ovan) medan i andra länder kanske hälften eller mer av elen kommer från fossildrivna källor. I princip kan ingen konsument hävda att vederbörande enbart konsumerar grön el. Han konsumerar helt enkelt den blandning av olika elslag som gäller för det land han/hon bor i.
När konsumenten med stolthet kör sin dyra elbil, kanske denna just nu drivs av el som kommer från ett kolkraftverk i Tyskland (om det är vindstilla i större delen av Sverige måste vi importera stora mängder el). Dvs den stolte elbilsägarens bil kanske släpper ut lika mycket koldioxid (ja kanske ännu mer) än grannens gamla skruttbil. Visserligen släpper elbilen inte ut några synliga avgaser — men kolkraftverket i Tyskland, som gett ström till laddningen av batteriet, gör det.

Problemet skulle kunna lösas genom att vi har två helt separata elnät, A och B, utan någon överföringskapacitet mellan dessa nät. Alla gröna energikällor med sina eventuella backuppanläggningar är kopplade till A och alla smutsiga, klimathotande energikällor är kopplade till B. De kunder som nu vill ha grön el abonnerar på nät A och de andra på nät B. Då kan de som köper grön el vara helt säkra på att bara ha gröna "elektroner" i sina ledningar och de kan skryta med att deras energikonsumtion inte har några utsläpp. Frågan är nu till vilket nät man skulle ansluta kärnkraften. Denna har ju inga utsläpp som hotar klimatet eller miljön, men eftersom väldigt många på den "goda sidan" (de gröna) trots detta är negativa till kärnkraft, gissar jag att majoriteten av de gröna inte skulle vilja ha kärnkraft i sitt nät (dvs A). På så sätt kan de känna sig genomgoda, till 100 procent. Så låt oss anta att kärnkraften skulle kopplas till B. Detta skulle leda till dramatiskt mycket högre elpriser för de som är anslutna till A, vilket skulle kunna balanseras genom att de som är anslutna till B får betala skyhöga straffavgifter för sin klimat- och miljöpåverkan (dessa avgifter överförs till A). Vid längre perioder av vindstilla och under vinterhalvåret, när solkraft inte levererar så mycket, kommer "de goda" att få uppleva perioder av skyhöga elpriser, elransonering och ibland helt bortfall av el. Men även om de fryser, gör de det i vetskap om att tillhöra de goda. En ganska intressant lösning tycker jag. Ett problem är att vi skulle behöva dubbla kraftledningsnät, men å andra sidan har vi ju för lite kraftledningar i Sverige, så det kanske bara vore en fördel att fördubbla nätet.

Jag talar här om läget just nu. Den dag när produktionen av grön el är större än alla gröna konsumenters elbehov, försvinner givetvis problemet. I väntan på tillkomsten av 30 000 nya vinkraftverk (vilket krävs för att ersätta idag tillgänglig kärnkraft) är det därför synnerligen osmart att lägga ner kärnkraften, som ju inte har några utsläpp! Ja inte bara osmart utan katastrofalt ur klimatperspektivet.

Häromdagen läste jag en artikel som handlade om vätgasdrivna flygplan. Det finns flera företag som just nu arbetar på att konvertera jetmotorer så att de kan drivas av vätgas i ställat för flygfotogen. För att framställa denna vätgas kommer det att gå åt stora, stora mängder elektricitet. Antag nu att vi har precis tillräckligt med grön energi (men inte mer) för att driva alla hittills existerande apparater och fordon och anläggningar som gör anspråk på att vara gröna (tåg, elbilar, etc). Observera att en elbil som drivs av fossil el släpper ut ungefär lika mycket CO2 som en vanlig bil — visserligen inte ur sitt eget avgasrör men ur det kolkraftverks skorsten som producerar elen man laddat batterierna med. Nu uppstår plötsligt behov av ytterligare stora mängder grön energi för att tillverka vätgasen till alla världens flygplan. Om denna vätgas framställs med hjälp av fossil energi är ju inte vätgasen grön och därmed blir inte heller flygplanen, som drivs av den, gröna (eftersom man ytterst sett i kedjan, vid framställningen av vätgasen, släpper ut CO2). Dessutom genererar de vanligaste tillvekningsprocesserna för vätgas (t ex naturgasreformering) stora mängder CO2 (9-12 ton CO2 för varje ton framställd vätgas). Här handlar det om själva den kemiska processen, oberoende av om denna process drivs av rena eller smutsiga energikällor.
Dessutom anser jag att vätgasdrivna flygplan, med de tillverkningsprocesser för vätgas som vi just nu har tillgång till, faller på den mycket låga verkningsgraden vid vätgasframställningen (ca 56% — se huvudartikeln). Att hushålla så dåligt med tillgänglig energi går inte att försvara. I framtiden kan givetvis nya metoder komma med betydligt bättre verkningsgrad. Först då kan vätgasdrivna flygplan bli av intresse.
Jag tänker mig nu en presskonferens, där en företrädare för vätgasdrivna flygplan skall presentera sitt stora projekt, och då försöker förklara att nu har flyget blivit helt grönt, eftersom flygplan nu drivs av grön vätgas, framställd ur grön el. Men om nu all grön el, innan detta med vätgasdrivna flygplan kom till, gick åt för att driva alla gröna saker som redan fanns, ja då måste man ju i så fall ta av denna gröna el och dirigera den till vätgasframställningen avsedd för flygplan. Men i så fall kommer någon annan del av den gröna sektorn nu att drivas av icke grön el. Man kan ju inte både ha kvar kakan och äta upp den. Samma kilowattimme kan inte användas för att ge en kilowattimme till två olika förbrukare (1 kWh ≠ 2 kWh), vilket är vad man då försöker göra. Här kan man tala om manipulativ dubbelbokföring (till skillnad från italiensk dubbelbokföring, som är det bokföringssystem som idag används av alla företag.

2020 byggdes 357 nya vindkraftverk i Sverige (enligt Wikipedia). Med den takten kommer det att ta 84 år att bygga 30 000 nya vindkraftverk. Dessutom måste vi ta hänsyn till att livslängden hos ett vindkraftverk är ca 20 år, dvs de vindkraftverk som byggs under de första 64 åren av dessa 84 år måste ersättas en eller flera gånger (beroende på när de byggdes) för att vi om 84 år skall ha 30 000 fler fungerande vindkraftverk än idag (plus att de vindkraftverk som redan finns idag måste ersättas minst 4 gånger för att finnas kvar om 84 år). Observera att att varje vinkraftverk som byggs under första året av denna 84-årsperiod måste ersätta av ett nya sådant kraftverk vart 20:e år. Dvs först byggs 357 kraftverk år ett. Sedan ersätts dessa av 357 nya kraftverk år 20, år 40 och år 80, dvs dessa vindkraftverk måste byggas 4 gånger för att finnas kvar i slutet av 84-årsperioden (plus att de förbrukade kraftverken måste skrotas, vilket också det innebär en stor ekonomisk och teknisk ansträngning). Antar vi att det byggdes 357 kraftverk under första året måste man således totalt tillverka 1428 (4⋅357) vindkraftverk, för att de 357 som byggdes år ett skall finnas kvar vid 84-årsperiodens slut! Vi måste alltså bygga betydligt fler kraftverk än 357 per år för att hålla tidsramen 84 år.

Givetvis är bilden inte fullt så mörk. Teknikutvecklingen kommer att göra att vindkraftverk av samma fysiska storlek som idag kommer att leverera mycket mer el och ha mycket längre livslängd än idag. Jag har dock svårt att se en framtid utan någon form av kärnkraft. Förhoppningsvis kommer vi dessutom, om 84 år, att ha löst problemen med vätekraften plus att vi kanske då har tillgång till idag ännu okända energikällor.

Någon läsare kanske nu invänder med att om elektronerna i ledningarna inte har någon identitet, dvs om det inte går att säga varifrån den el du förbrukar kommer, så kan man inte säga att den el du konsumerar är smutsig. Detta är helt rätt, fysikaliskt. Men, problemet är dubbelriktat. Dvs du som köpt en elbil och skryter med hur klimatmedveten du är, kan då inte säga att din bil inte släpper ut någon CO2. Man kan nämligen med lika stor rätt säga att din elbil går på smutsig el som att säga att den går på grön el. Men detta är inte min huvudpunkt. Huvudpunkten är att om produktionen av grön el är mindre än konsumtionen från alla gröna konsumenter, så finns risken att man gör just det fel som jag påtalar ovan. Dvs alla (elbilsbranschen, flygbranschen etc) påstår att de inte bidrar till utsläppet av växthusgaset, vilket då är en lögn. Det kanske låter bra när man berättar om att elektriska tåg, elbilar etc inte släpper ut någon CO2, men summerar man ihop alla posterna visar det sig att summan konsumerad "grön" el överstiger mängden tillgänglig grön el. Så länge som produktionen av grön el är otillräcklig så är vi alla klimatbovar, även du som har elbil och undviker att flyga och inte äter kött. I klimatfrågan finns inga individuella hjältar. Det handlar om lagspel och inte förrän all el är grön kan vi skryta med att vi inte bidrar till den globala uppvärmningen.

Som sagt, ovanstående utgör mycket enkla exempel (som enbart vill visa på potentiella missbruk av debattknep). Jag överlåter åt läsarens fantasi att tillämpa ovanstående mer i detalj på klimatdiskussionen. Risken finns, när man är fullständigt övertygad om sin egen godhet och hur viktigt det budskap man har är, att man hjälper sanningen lite på traven genom diverse manipulatoriska knep. Vad gör man inte för att "rädda världen"?! Klimatfrågan är dock alldeles för viktig för att tillåtas bli offer för demagogi och manipulation. Det är bara sanningen som kommer att rädda världen!

 

Tillbaka till artikeln "Vindkraft, elbilar etc — den sanna historien"

© Krister Renard