"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(Okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"När försiktigheten finns överallt,
finns modet ingenstans."
(den belgiske kardinalen Mercier)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(Hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Senast ändrad: 2024 02 29 13:30

Evolutionens Gud

Militanta ateister påstår, ofta mycket bestämt, att det inte finns en enda framstående forskare som tycker sig se en Designer i naturen. Och speciellt finns inte någon betydande biolog som ansluter sig till designargumentet. Således är detta argument inte värt att tas på allvar. Författaren till boken Evolutionens Gud, Francis S Collins, var den som under många år ledde det mänskliga genomprojektet (HGP), där människans DNA kartlades. Detta torde vara ett av de mest omfattande och mest framgångsrika forskningsprojekten i biologins historia, med tusentals forskare inblandade. Collins måste av detta skäl rimligen räknas som en av vår tids mer framstående biologer. Eftersom hans utgångspunkt i boken är att det bakom universum finns en Designer (Bibelns Gud), är därmed ateisternas påstående ovan fel. Vilket skulle bevisas! Collins växte upp "som barn till fritänkare", som han själv uttrycker det, men blev efter en lång kamp så småningom kristen. De argument som C S Lewis för fram i sin bok Kan man vara kristen? spelade en mycket stor roll i denna utveckling. Något som speciellt påverkade Collins var Lewis resonemang om "sedelagen", dvs att i stort sett alla människor och kulturer tycks ha en gemensam och medfödd uppfattning om vad som är rätt och fel. Även den ordning vi ser i naturen, dess lagbundenhet, matematikens enastående förmåga att beskriva den fysiska verkligheten etc kom att starkt bidra till att Collins till slut anammade den kristna världsbilden. Han skriver på sidan 39, "Agnosticismen, som hade tett sig som en trygg nödhamn, framstod nu som den fega flyktväg den ofta är. Tron på Gud tedde sig nu mer rationell än otron."

Förutom att berätta om sin egen andliga utveckling för Collins ett starkt apologetiskt resonemang, där han försöker besvara frågor som varför en kärleksfull Gud skulle tillåta lidandet i världen etc. Det är tydligt att Collins är djupt inspirerad av Lewis, vilket han också erkänner.

Collins, som sysslade med kvantmekanik innan han gick över till biologi, redogör i boken utförligt för de tre grundläggande ursprungsfrågorna; universums, livets och arternas uppkomst. När det gäller universum menar han att enda möjliga förklaringen till universums mycket speciella egenskaper måste vara en Designer. "Big Bang är en teori som ropar på en gudomlig förklaring" skriver han på sidan 69.

Collins bekänner sig som teistisk evolutionist (vilket han kallar Biologos). Han menar att Gud startade universum med så speciella initialvillkor, att detta med nödvändighet ledde fram till livets och de olika arternas, inklusive människans, uppkomst. Han erkänner att vi för närvarande inte har en aning om hur livet började, men tror ändå att detta i princip kan förklaras inomvetenskapligt. Evolutionsteorin accepteras fullt ut av Collins. Gud valde helt enkelt "evolutionens eleganta mekanismer för att skapa…". Eftersom Gud är utanför tiden kan han mycket väl ha vetat "i förväg" hur människan skulle bli, trots att evolutionens byggstenar, mutationer, är mer eller mindre slumpmässiga. Hans försök att harmoniera Bibelns syn med evolutionsperspektivet är mycket genomtänkta, men berör aldrig den teistiska evolutionens grundproblem, nämligen hur man skall förena Guds godhet och kärlek med evolutionens grymma mekanismer av lidande och död. Collins har uppenbarligen, lika lite som någon annan, något svar på detta.

I boken uttrycker Collins oro över att så många kristna tycks vara vetenskapsfientliga och menar att kristna ungdomar måste kunna acceptera både sann vetenskap och sann tro, annars riskerar de att förlora sin tro. Tro och vetenskap står enligt Collins inte i motsatsställning till varandra, utan kompletterar varandra. Alltför många kristna ungdomar kompromissar med eller tappar sin tro när de kommer till universitetet, på grund av en alltför inskränkt vetenskapssyn, som inte håller när den konfronteras med vetenskapliga fakta.

Även om Collins kritiserar kreationism och intelligent design, uppvisar han, till skillnad från ateisterna, en stor respekt för människor med denna syn. Han erkänner att många kreationister är ärliga och att orsaken till deras ställningstagande bl a är att de inte vill kompromissa med Guds ord. Något som han sympatiserar med. Det råder ingen tvekan om att Collins själv tar Bibeln på största allvar.

Evolutionens Gud är mycket läsvärd, oavsett vilket perspektiv man har på ursprungsfrågorna. Författaren går igenom många viktiga frågor, som är avgörande för den kristna trons trovärdighet i en tid när den ifrågasätts som aldrig förr. Man får dessutom en mycket bra genomgång av den moderna vetenskapens grunder och de etiska problemen med kloning och stamcellsforskning.

Tyvärr känns det som att den svenska titeln inte riktigt fångar in andemeningen i originalets titel — The Language of God. Det kanske kan tyckas vara en detalj, men risken finns att de som verkligen borde läsa Collins bok, missuppfattar titeln och avstår från att läsa den.

Tillbaka till Litteraturförteckning.

© Krister Renard