"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(Okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"Outbildade idioter utgör inte
något större problem.
Välutbildade och intelligenta idioter
är däremot fullständigt livsfarliga.
De kan förstöra ett helt land på
nolltid."
(Tidigare svensk minister)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(Hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Senast ändrad: 2020 11 20 17:55

Hålkortskoder

 

Som läsaren kan se så har varje (vertikal) kolumn på detta hålkort 12 positioner, vilka nedifrån och upp är; 10 numrerade rader (9-0) och två omärkta rader högst upp, vilka vanligtvis kallas X och Y (rad 9 är således längst ned och rad Y högst upp). Varje tecken är kodat med 0-3 stansade hål i kortet (i respektive kolumn). Noll hål, dvs inget hål, i en kolumn betyder "mellanslag" (ordmellanrum).

De stansade hålen under respektive tecken i klartext (hålen i samma kolumn) kodar för detta tecken. Vi ser att hålen i kolumnen utmärkt med en svart ram och en pil inte verkar stansade exakt rakt ovanför varandra. Detta beror på att bilden har tagits i en aningen sned vinkel. Att så är fallet framgår också av att kortets högra och vänstra sidor inte är helt parallella (vilket de givetvis är i verkligheten).

Kodningen på hålkort utgör en speciell typ av kodning, anpassad för sådana kort (det handlar således inte om ASCII-kod eller liknande). Den använda koden kallas EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code). Hålkort avsedda för att lagra programkod använde en förenklad form av EBCDIC, kallad EBCD. EBCDIC-koden ger 256 (28) möjliga tecken (se huvudartikeln) medan EBCD-koden ger 64 (26) möjliga tecken (se tabellen nedan). Den senare koden har således inte alla tecken utan har bara stora bokstäver (kapitäler), siffror och de tecken som används vid programmering (parenteser, större än, mindre än, lika med etc). Av detta skäl skrevs vid den här tiden programkod alltid med stora bokstäver.

Tabellen ovan visar hur hålkort avsedda för programkod kodades (enligt EBCD). Det inramade området längst till vänster (med 4 element vertikalt; "-, Y, X, 0") och högst upp (med 16 element horisontellt; "-, 1, 2,... 6-8, 7-8") anger stansningen för de olika tecknen. Själva tecknen finns till höger och under det inramade området. Vi har där 4 rader och 16 kolumner, vilket blir 64 tecken totalt (4⋅16). Vill man veta hur ett visst tecken kodas, går man från det aktuella tecknet först till kolumnen längst till vänster och får första stanspositionen (någon av "-, Y, X, 0"). Sedan går man rakt upp och får resten av de positioner som skall stansas (dvs någon av "-, 1, 2,..."). Vi ser att de sex kolumnerna längst till höger anger att två hål skall stansas (2-8, 3-8 etc). Bindestreck ("-") betyder att inget hål skall stansas. Siffran "1" kodas således av bindestreck (-) och ett (1), dvs har endast en stansning i position 1. Siffran "0" kodas av noll (0) och bindestreck (-). Siffrorna mellan 0 och 9 kodas således med ett enda stansat hål i respektive siffra på hålkortet. Rutan (den tomma kvadraten) i övre vänstra hörnet av tabellen (utmärkt med en svart pil), dvs bindestreck-bindestreck, betyder således att inget hål skall stansas i denna kolumn, vilket kodar för "mellanslag" (ordmellanrum). I den tomma kvadraten, utmärkt med pilen, kunde man såles ha skrivit "mellanslag" eller "space".

Låt mig avsluta med två exempel:

1. Bokstaven "W" (den inramade kolumnen markerad med en pil i första bilden ovan). Koden för denna bokstav är, enligt tabellen, "0-6" (dvs hål stansade i 0 och 6), Betraktar vi hålkortet högst upp så ser vi att under "W" (i ramen) så finns hål stansade i just dessa positioner (0 och 6).
2. Vänsterparentes, dvs "(". Koden är enligt tabellen "Y-5-8" (dvs tre hål stansade). I klartexten högst upp på hålkortet finns 2 vänsterparenteser. Tittar vi i kolumnen under respektive vänsterparentes så ser vi ett hål stansat i Y (översta raden) och ett hål i 5 respektive 8.

 

Tillbaka till huvudartikeln
© Krister Renard