"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(Okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"Outbildade idioter utgör inte
något större problem.
Välutbildade och intelligenta idioter
är däremot fullständigt livsfarliga.
De kan förstöra ett helt land på
nolltid."
(Tidigare svensk minister)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(Hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Mina böcker (hittills):

Nedan ges baksidestexter eller annan information om mina böcker.


1989 skrev jag en bok som handlade om tro och vetandeproblemet.

Krister Renard: Vetenskap och tro, två vägar till en världsbild
Libris, 1989.

Varje människa har en världsbild, vare sig hon är medveten om detta eller ej. Varje tanke vi tänker och varje handling vi utför är påverkad av denna världsbild, vars grund utgörs av en blandning av icke-vetenskapliga och vetenskapliga antaganden.

I denna bok diskuteras världsbildens grunder och författaren tar i anknytning till detta upp frågor som: Vad är vetenskap? Finns det några motsättningar mellan modern naturvetenskap och religion eller går dessa två att förena? Kan en vetenskapsman acceptera förekomsten av underverk? Finns det kanske viktiga frågor, som vetenskapen överhuvudtaget inte kan besvara? Och om så är fallet, var skall vi söka dessa svar?

Författaren hävdar att vetenskapen bl a aldrig kan uttala sig i moral-, etik- eller jämlikhetsfrågor. För att få en fullständig verklighetsbeskrivning krävs därför både ett icke-vetenskapligt och ett vetenskapligt betraktelsesätt - tro och vetande - vilka tillsammans ger oss alla aspekter av verkligheten.

Läsaren får under framställningens gång en populär men ändå korrekt översikt av viktiga vetenskapsteoretiska begrepp och idéer samt en introduktion till den moderna fysikens viktigaste teorier. Universums uppkomst, livets och arternas ursprung och medvetandet behandlas ingående, och i ett antal bilagor kan den speciellt intresserade tränga djupare in i ämnen som; relativitetsteori, kvantfysik, elementarpartiklar, kaos etc.

Krister Renard, som är verksam på Tekniska Högskolan i Stockholm, har under många år hållit föredrag i ämnen som "Den moderna fysiken" och "Förhållandet mellan tro och vetande".


1995 kom jag ut med en lärobok i modern fysik avsedd för universitet och högskola.

Krister Renard: Den moderna fysikens grunder — från mikrokosmos till makrokosmos
Studentlitteratur, 1995

Niels Bohr sade en gång, "Den som inte blir förvånad och upprörd över kvantmekanikens paradoxala resultat har inte förstått denna teori". Den moderna fysiken har både fascinerat, upprört och skrämt människor. En del har reagerat negativt och nästan uppfattat den som en förolämpning mot allt vad sunt förnuft heter, medan andra i stället i den moderna fysiken sett en befrielse från den klassiska fysikens mekaniskt sterila bojor av orsak och verkan.

Denna bok försöker sätta in den moderna fysiken i sitt rätta sammanhang genom att på ett korrekt, men ändå så lättfattligt sätt som möjligt, diskutera dess grunder. Innehållet består av fyra block; ett inledande mindre avsnitt i vetenskapsteori och sedan tre mer omfattande avdelningar i speciell relativitetsteori, kvantmekanik och partikelfysik. Tyngdpunkten ligger på de tre senare teoriernas grunder. Även filosofiska aspekter berörs. Bl a så diskuteras det relativistiska tidsbegreppet ingående. Kvantmekanikdelen har blivit den mest omfattande, eftersom denna teori utan tvekan utgör det begreppsmässigt svåraste området inom den moderna fysiken. Fortfarande pågår en intensiv debatt när det gäller denna teoris metafysiska innebörd. Vågfunktionens tolkning samt de berömda osäkerhetsrelationerna behandlas därför utförligt. I partikeldelen, där bl a symmetribegreppet diskuteras, ges en kortfattad introduktion till gruppteori, vilken utan tvekan är ett av den moderna fysikens viktigaste matematiska hjälpmedel.

Boken är i första hand avsedd för högskola och universitet, där den med sin starka tonvikt på förståelse av grundläggande begrepp, speciellt lämpar sig för orienterande kurser i modern fysik. Gymnasielärare i fysik kommer säkert också att ha stor glädje av den, eftersom många av de frågeställningar som diskuteras är just sådant som intresserade elever ofta funderar över. Boken vänder sig också till den som på egen hand vill tränga in i den moderna fysiken.

Krister Renard har under många år arbetat med dessa frågor och har varit en flitig föreläsare i ämnet i både populära och mer fackmässiga sammanhang. Han har tidigare undervisat på KTH och är för närvarande verksam som gymnasielärare (ovanstående utgör bokens omslagstext).

Numera är boken slut på förlaget och någon ny upplaga planeras inte (Studentlitteratur är tydligen ute efter att tjäna pengar och böcker av den här typen säljer inte tillräckligt bra, tycker de antagligen). Jag får då och då förfrågningar om hur man kan få tag på boken och det återstår bara två alternativ: att låna den på bibliotek eller att försöka hitta den på ett antikvariat. Om du tycker att Studentlitteratur borde ge ut en ny upplaga är nog det bästa att kontakta dem och be att den ges ut igen (om tillräckligt många frågar kanske de till slut ändrar sig — då finns det ju pengar att hämta). Du kan kontakta dem på deras hemsida.


I november 2002 gav förlaget XP Media ut en bok med titeln En bok om VETENSKAP, EVOLUTION, SKAPELSE, GUDSTRO. Boken innehåller ett antal artiklar, skrivna av tio olika författare, varav jag är en. Förlaget beskriver boken på följande sätt på sin hemsida, (varifrån den kan beställas):

Vetenskapens framsteg under de senaste två seklerna har väsentligt förändrat vårt samhälle men har inte på något avgörande sätt förändrat de existensiella frågeställningarna och gett svar på de stora livsfrågorna. Den tidigare tron på den moderna vetenskapens förmåga att kunna lösa alla problem och ge svar på alla frågor har i dag kraftigt reducerats.

En bok om VETENSKAP, EVOLUTION, SKAPELSE, GUDSTRO innehåller ett antal oberoende artiklar skrivna av tio olika författare med en introduktion av Per Landgren. Artiklarna belyser på olika sätt vetenskapens förhållande till de stora livsfrågorna och den kristna tron speciellt inom områdena evolution och skapelse. Skillnaden mellan vetenskap och tro, fakta och förmodan, klargörs och åskådliggörs genom många exempel. Bitvis innebär detta ett skarpt ifrågasättande av etablerade föreställningar. Frågan om hur subjektiv den objektiva forskningen egentligen är ställs på sin spets.

Från förlagets sida är vår förhoppning att boken skall tjäna som ett inspirerande inlägg i den ständigt pågående debatten om vetenskapens relation till de existentiella frågorna.

Kap
Författare
Kapitelrubrik
- Per Landgren Introduktion
1 Per Landgren Galápagos: Darwin, finkarna och tron
2 Kjell Ulander Darwinismen, mera en kulturspegling än en naturbeskrivning
3 Olof Amkoff Har kyrkan trott att jorden är platt?
4 Curt Roslund Kristendomens ställningstagande till astrologin
5 Sven Reichmann I vetenskapelsen
6 Kjell Ulander Piltdownbluffen, mera ett symptom än ett unikum
7 Krister Renard Kunskapsluckornas Gud
8 Tomas Widholm Utvecklingsläran, ett vetenskapligt paradigm
9 Kjell Ulander "Ordet blev människa"
10 Krister Renard Informationens väsen (Information, den tredje storheten, del 1)
11 Krister Renard Information: en av livets byggstenar (Information, den tredje storheten, del 2)
12 Kjell Ulander Ögats evolution, en fråga om trovärdighet
13 Anders Gärdeborn Är skapelsetro viktig?
14 Magnus Landgren Tankemonopol
15 Vesa Annala Den kristna tron och utvecklingsläran

Krister Renard: Da Vinci Bluffen, JesusNetwork, 2006

Denna lilla bok på 32 sidor, skrev jag 2006. Den kan beställas på Jesus Network (klicka på "Redskapsboden") och kostar 25 kr.

I princip är innehållet i boken, eller kanske snarare häftet, mer eller mindre identiskt med min artikel om Dan Browns Da Vincikoden. Jag skrev texten sedan kristna ungdomar, som kände sin tro vackla efter att ha läst Dan Browns bok, bett mig ge dem motargument. Och det var inte speciellt svårt. Browns argumentering är synnerligen haltande och bygger mest på obevisade spekulationer.

I boken går jag igenom en del av de gamla dokument vi utgår från när det gäller att definiera kristen tro. Jag försöker visa (och menar mig också lyckas med detta), att den kristna tro vi har idag är samma tro som Jesus lärde sin lärjungar, och samma tro som den urkristna kyrkan stod för. Det är med andra ord den äkta varan. Den syn på kristendomen som Dan Brown försöker förmedla är ingenting annat än newageinspirerade spekulationer.


I december 2020 utkommer på förlaget APOLOGIA (Centrum för Kristen Apologetik) boken Fyra Kristna Diskuterar SKAPELSE OCH EVOLUTION. Boken är på 240 sidor och kostar 220 kr. Författare är Göran Schmidt, Krister Renard (dvs undertecknad), Sebastion Ibstedt och Lars Gunther. De fyra författarna, som alla är bekännande kristna och som tar Bibeln på största allvar och som alla tror att Jesus menade vad han sade (om Jesus nu inte menade vad han sade, varför sade han då inte vad han menade?), diskuterar här sin syn på Skapelsen, dvs universums, livets och de olika arternas uppkomst. Författarna har olika syn på många olika saker, vilket man kan ha. Någon tror att universum är 6000 år medan andra (som jag) anser att universums ålder handlar om miljarder år. Någon annan tror att Gud använt evolutionen (enligt Darwins teori) för att skapa medan andra menar att detta är uteslutet med tanke på hur mycket lidande evolutionens grymma utsållningsmekanismer orsakar. Skulle en god Gud verkligen välja att skapa på ett så fruktansvärt sätt?! Personligen har jag svårt att se hur man skulle kunna förena Guds godhet (uppenbarad genom Jesus Kristus) med skapelse genom lidande och död. Detta med lidandet är en svår fråga som speciellt en av författarna, Sebastian Ibstedt, försöker sig på att reda ut. Huruvida han lyckas eller ej är upp till läsaren att bedöma.

Bokens upplägg är lite ovanligt men utan tvekan intressant. Först redovisar de fyra författarna sina respektive perspektiv i var sitt kapitel på ca 20 sidor. Därefter har varje författare skrivit tre korta kapitel på ca 7 sidor, där man kommenterar och kritiserar var och en av de andra författarna. Och slutligen har varje författare skrivit ett kapitel på ca 9 sidor, där man försvarar sig mot kritiken från de andra tre författarna. Det finns som sagt många olika uppfattningar när det gäller hur och när universum, livet och de olika arterna, inkluderande människan, uppkommit. Boken vill ge läsaren en bild av de olika synsätt och svårigheter och problem som är förknippade med ursprungsfrågorna, för att på så sätt hos läsaren skapa en djupare förståelse av dessa frågor.

Redaktören för boken, Mats Selander, har skrivit både för- och efterord, där han bl a presenterar författarna och sedan "knyter ihop påsen" på slutet.

Känner du någon som är intresserad av skapelsefrågor så är Fyra Kristna Diskuterar SKAPELSE OCH EVOLUTION den perfekta julklappen i år, och kan redan nu förbeställas på Apologias förlag. På deras hemsida hittar läsaren en närmare presentation av författarna och av boken (med bl a innehållsförteckning).

 

Tillbaka till huvudsidan.

© Krister Renard